Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Tobit (S) 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἐλογίζετο Τωβιθ τὰς ἡμέρας ἐν πόσαις πορεύσεται καὶ ἐν πόσαις ἐπιστρέψει καὶ ὅτε συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ οὐ παρῆν

hekástēn dè hēméran ex hēméras elogízeto Tōbith tàs hēméras en pósais poreúsetai kaì en pósais epistrépsei kaì hóte synetelésthēsan hai hēmérai kaì ho hyiòs autoû ou parē̂n

2
εἶπεν μήποτε κατεσχέθη ἐκεῖ ἢ μήποτε ἀπέθανεν ὁ Γαβαηλ καὶ οὐδεὶς αὐτῷ δίδωσιν τὸ ἀργύριον

eîpen mḗpote kateschéthē ekeî ḕ mḗpote apéthanen ho Gabaēl kaì oudeìs autō̂i dídōsin tò argýrion

3
καὶ ἤρξατο λυπεῖσθαι

kaì ḗrxato lypeîsthai

4
καὶ Αννα ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγει ἀπώλετο τὸ παιδίον μου καὶ οὐκέτι ὑπάρχει ἐν τοῖς ζῶσιν καὶ ἤρξατο κλαίειν καὶ θρηνεῖν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν

kaì Anna hē gynḕ autoû légei apṓleto tò paidíon mou kaì oukéti hypárchei en toîs zō̂sin kaì ḗrxato klaíein kaì thrēneîn perì toû hyioû autē̂s kaì eîpen

5
οὐαί μοι τέκνον ὅτι ἀφῆκά σε πορευθῆναι τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου

ouaí moi téknon hóti aphē̂ká se poreuthē̂nai tò phō̂s tō̂n ophthalmō̂n mou

6
καὶ Τωβιθ ἔλεγεν αὐτῇ σίγα μὴ λόγον ἔχε ἀδελφή ὑγιαίνει καὶ μάλα περισπασμὸς αὐτοῖς ἐγένετο ἐκεῖ καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ’ αὐτοῦ πιστός ἐστιν καὶ εἷς τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν μὴ λυποῦ περὶ αὐτοῦ ἀδελφή ἤδη παρέσται

kaì Tōbith élegen autē̂i síga mḕ lógon éche adelphḗ hygiaínei kaì mála perispasmòs autoîs egéneto ekeî kaì ho ánthrōpos ho poreutheìs met’ autoû pistós estin kaì heîs tō̂n adelphō̂n hēmō̂n mḕ lypoû perì autoû adelphḗ ḗdē paréstai

7
καὶ εἶπεν αὐτῷ σίγα ἀπ’ ἐμοῦ καὶ μή με πλάνα ἀπώλετο τὸ παιδίον μου καὶ ἐκπηδήσασα περιεβλέπετο τὴν ὁδόν ᾗ ᾤχετο ὁ υἱὸς αὐτῆς καθ’ ἡμέραν καὶ οὐκ ἐπείθετο οὐδενί καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος εἰσπορευομένη ἐθρήνει καὶ ἔκλαιεν τὴν νύκτα ὅλην καὶ οὐκ εἶχεν ὕπνον

kaì eîpen autō̂i síga ap’ emoû kaì mḗ me plána apṓleto tò paidíon mou kaì ekpēdḗsasa perieblépeto tḕn hodón hē̂i ṓicheto ho hyiòs autē̂s kath’ hēméran kaì ouk epeítheto oudení kaì hóte édy ho hḗlios eisporeuoménē ethrḗnei kaì éklaien tḕn nýkta hólēn kaì ouk eîchen hýpnon

8
καὶ ὅτε συνετελέσθησαν αἱ δέκα τέσσαρες ἡμέραι τοῦ γάμου ἃς ὤμοσεν Ραγουηλ ποιῆσαι τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν Τωβιας καὶ εἶπεν ἐξαπόστειλόν με γινώσκω γὰρ ἐγὼ ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου οὐ πιστεύουσιν ὅτι ὄψονταί με ἔτι καὶ νῦν ἀξιῶ σε πάτερ ὅπως ἐξαποστείλῃς με καὶ πορευθῶ πρὸς τὸν πατέρα μου ἤδη ὑπέδειξά σοι ὡς ἀφῆκα αὐτόν

kaì hóte synetelésthēsan hai déka téssares hēmérai toû gámou hàs ṓmosen Ragouēl poiē̂sai tē̂i thygatrì autoû eisē̂lthen pròs autòn Tōbias kaì eîpen exapósteilón me ginṓskō gàr egṑ hóti ho patḗr mou kaì hē mḗtēr mou ou pisteúousin hóti ópsontaí me éti kaì nŷn axiō̂ se páter hópōs exaposteílēis me kaì poreuthō̂ pròs tòn patéra mou ḗdē hypédeixá soi hōs aphē̂ka autón

9
καὶ εἶπεν Ραγουηλ τῷ Τωβια μεῖνον παιδίον μεῖνον μετ’ ἐμοῦ καὶ ἐγὼ ἀποστέλλω ἀγγέλους πρὸς Τωβιν τὸν πατέρα σου καὶ ὑποδείξουσιν αὐτῷ περὶ σοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ μηδαμῶς ἀξιῶ σε ὅπως ἐξαποστείλῃς με ἐντεῦθεν πρὸς τὸν πατέρα μου

kaì eîpen Ragouēl tō̂i Tōbia meînon paidíon meînon met’ emoû kaì egṑ apostéllō angélous pròs Tōbin tòn patéra sou kaì hypodeíxousin autō̂i perì soû kaì eîpen autō̂i mēdamō̂s axiō̂ se hópōs exaposteílēis me enteûthen pròs tòn patéra mou

10
καὶ ἀναστὰς Ραγουηλ παρέδωκεν Τωβια Σαρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὸ ἥμισυ πάντων τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ παῖδας καὶ παιδίσκας βόας καὶ πρόβατα ὄνους καὶ καμήλους ἱματισμὸν καὶ ἀργύριον καὶ σκεύη

kaì anastàs Ragouēl parédōken Tōbia Sarran tḕn gynaîka autoû kaì tò hḗmisy pántōn tō̂n hyparchóntōn autō̂i paîdas kaì paidískas bóas kaì próbata ónous kaì kamḗlous himatismòn kaì argýrion kaì skeúē

11
καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ὑγιαίνοντας καὶ ἠσπάσατο αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ ὑγίαινε παιδίον ὑγιαίνων ὕπαγε ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσαι ὑμᾶς καὶ Σαρραν τὴν γυναῖκά σου καὶ ἴδοιμι ὑμῶν παιδία πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με

kaì exapésteilen autoùs hygiaínontas kaì ēspásato autòn kaì eîpen autō̂i hygíaine paidíon hygiaínōn hýpage ho kýrios toû ouranoû euodṓsai hymâs kaì Sarran tḕn gynaîká sou kaì ídoimi hymō̂n paidía prò toû apothaneîn me

12
καὶ εἶπεν Σαρρα τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ ὕπαγε πρὸς τὸν πενθερόν σου ὅτι ἀπὸ τοῦ νῦν αὐτοὶ γονεῖς σου ὡς οἱ γεννήσαντές σε βάδιζε εἰς εἰρήνην θύγατερ ἀκούσαιμί σου ἀγαθὴν ἀκοήν ἕως ζῶ καὶ ἀπασπασάμενος ἀπέλυσεν αὐτούς

kaì eîpen Sarra tē̂i thygatrì autoû hýpage pròs tòn pentherón sou hóti apò toû nŷn autoì goneîs sou hōs hoi gennḗsantés se bádize eis eirḗnēn thýgater akoúsaimí sou agathḕn akoḗn héōs zō̂ kaì apaspasámenos apélysen autoús

13
καὶ Εδνα λέγει Τωβια τέκνον καὶ ἄδελφε ἠγαπημένε ἀποκαταστήσαι σε κύριος καὶ ἴδοιμί σου τέκνα ἕως ζῶ καὶ Σαρρας τῆς θυγατρός μου πρὸ τοῦ με ἀποθανεῖν ἐνώπιον τοῦ κυρίου παρατίθεμαί σοι τὴν θυγατέρα μου ἐν παραθήκῃ μὴ λυπήσῃς αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου παιδίον εἰς εἰρήνην ἀπὸ τοῦ νῦν ἐγώ σου μήτηρ καὶ Σαρρα ἀδελφή εὐοδωθείημεν πάντες ἐν τῷ αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας ἐν τῇ ζωῇ ἡμῶν καὶ κατεφίλησεν ἀμφοτέρους καὶ ἀπέστειλεν ὑγιαίνοντας

kaì Edna légei Tōbia téknon kaì ádelphe ēgapēméne apokatastḗsai se kýrios kaì ídoimí sou tékna héōs zō̂ kaì Sarras tē̂s thygatrós mou prò toû me apothaneîn enṓpion toû kyríou paratíthemaí soi tḕn thygatéra mou en parathḗkēi mḕ lypḗsēis autḕn pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s sou paidíon eis eirḗnēn apò toû nŷn egṓ sou mḗtēr kaì Sarra adelphḗ euodōtheíēmen pántes en tō̂i autō̂i pásas tàs hēméras en tē̂i zōē̂i hēmō̂n kaì katephílēsen amphotérous kaì apésteilen hygiaínontas

14
καὶ ἀπῆλθεν Τωβιας ἀπὸ Ραγουηλ ὑγιαίνων καὶ χαίρων καὶ εὐλογῶν τῷ κυρίῳ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς τῷ βασιλεῖ τῶν πάντων ὅτι εὐόδωκεν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ εὐοδώθη σοι τιμᾶν αὐτοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν

kaì apē̂lthen Tōbias apò Ragouēl hygiaínōn kaì chaírōn kaì eulogō̂n tō̂i kyríōi toû ouranoû kaì tē̂s gē̂s tō̂i basileî tō̂n pántōn hóti euódōken tḕn hodòn autoû kaì eîpen autō̂i euodṓthē soi timân autoùs pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s autō̂n