Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Tobit (S) 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ὡς ἤγγισαν εἰς Κασεριν ἥ ἐστιν κατέναντι Νινευη εἶπεν Ραφαηλ

kaì hōs ḗngisan eis Kaserin hḗ estin katénanti Nineuē eîpen Raphaēl

2
σὺ γινώσκεις πῶς ἀφήκαμεν τὸν πατέρα σου

sỳ ginṓskeis pō̂s aphḗkamen tòn patéra sou

3
προδράμωμεν τῆς γυναικός σου καὶ ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν ἐν ᾧ ἔρχονται

prodrámōmen tē̂s gynaikós sou kaì hetoimásōmen tḕn oikían en hō̂i érchontai

4
καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι κοινῶς καὶ εἶπεν αὐτῷ λαβὲ μετὰ χεῖρας τὴν χολήν καὶ συνῆλθεν αὐτοῖς ὁ κύων ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ Τωβια

kaì eporeúthēsan amphóteroi koinō̂s kaì eîpen autō̂i labè metà cheîras tḕn cholḗn kaì synē̂lthen autoîs ho kýōn ek tō̂n opísō autoû kaì Tōbia

5
καὶ Αννα ἐκάθητο περιβλεπομένη τὴν ὁδὸν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς

kaì Anna ekáthēto periblepoménē tḕn hodòn toû hyioû autē̂s

6
καὶ προσενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἰδοὺ ὁ υἱός σου ἔρχεται καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ’ αὐτοῦ

kaì prosenóēsen autòn erchómenon kaì eîpen tō̂i patrì autoû idoù ho hyiós sou érchetai kaì ho ánthrōpos ho poreutheìs met’ autoû

7
καὶ Ραφαηλ εἶπεν Τωβια πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς τὸν πατέρα ἐπίσταμαι ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνεῳχθήσονται

kaì Raphaēl eîpen Tōbia prò toû engísai autòn pròs tòn patéra epístamai hóti hoi ophthalmoì autoû aneōichthḗsontai

8
ἔμπλασον τὴν χολὴν τοῦ ἰχθύος εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἀποστύψει τὸ φάρμακον καὶ ἀπολεπίσει τὰ λευκώματα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ καὶ ἀναβλέψει ὁ πατήρ σου καὶ ὄψεται τὸ φῶς

émplason tḕn cholḕn toû ichthýos eis toùs ophthalmoùs autoû kaì apostýpsei tò phármakon kaì apolepísei tà leukṓmata apò tō̂n ophthalmō̂n autoû kaì anablépsei ho patḗr sou kaì ópsetai tò phō̂s

9
καὶ ἀνέδραμεν Αννα καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῷ εἶδόν σε παιδίον ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποθανοῦμαι καὶ ἔκλαυσεν

kaì anédramen Anna kaì epépesen epì tòn tráchēlon toû hyioû autē̂s kaì eîpen autō̂i eîdón se paidíon apò toû nŷn apothanoûmai kaì éklausen

10
καὶ ἀνέστη Τωβις καὶ προσέκοπτεν τοῖς ποσὶν καὶ ἐξῆλθεν τὴν θύραν τῆς αὐλῆς

kaì anéstē Tōbis kaì prosékopten toîs posìn kaì exē̂lthen tḕn thýran tē̂s aulē̂s

11
καὶ ἐβάδισεν Τωβιας πρὸς αὐτόν καὶ ἡ χολὴ τοῦ ἰχθύος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἐλάβετο αὐτοῦ καὶ εἶπεν θάρσει πάτερ καὶ ἐπέβαλεν τὸ φάρμακον ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπέδωκεν

kaì ebádisen Tōbias pròs autón kaì hē cholḕ toû ichthýos en tē̂i cheirì autoû kaì enephýsēsen eis toùs ophthalmoùs autoû kaì elábeto autoû kaì eîpen thársei páter kaì epébalen tò phármakon ep’ autòn kaì epédōken

12
καὶ ἀπελέπισεν ἑκατέραις ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κανθῶν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ

kaì apelépisen hekatérais taîs chersìn autoû apò tō̂n kanthō̂n tō̂n ophthalmō̂n autoû

13
καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν αὐτῷ εἶδόν σε τέκνον τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου

kaì épesen epì tòn tráchēlon autoû kaì éklausen kaì eîpen autō̂i eîdón se téknon tò phō̂s tō̂n ophthalmō̂n mou

14
καὶ εἶπεν εὐλογητὸς ὁ θεός καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τὸ μέγα αὐτοῦ καὶ εὐλογημένοι πάντες οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι αὐτοῦ γένοιτο τὸ ὄνομα τὸ μέγα αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ εὐλογητοὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας ὅτι αὐτὸς ἐμαστίγωσέν με καὶ ἰδοὺ βλέπω Τωβιαν τὸν υἱόν μου

kaì eîpen eulogētòs ho theós kaì eulogētòn tò ónoma tò méga autoû kaì eulogēménoi pántes hoi ángeloi hoi hágioi autoû génoito tò ónoma tò méga autoû eph’ hēmâs kaì eulogētoì pántes hoi ángeloi eis pántas toùs aiō̂nas hóti autòs emastígōsén me kaì idoù blépō Tōbian tòn hyión mou

15
καὶ εἰσῆλθεν Τωβιας χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν ἐν ὅλῳ τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ ἐπέδειξεν Τωβιας τῷ πατρὶ αὐτοῦ ὅτι εὐοδώθη ἡ ὁδὸς αὐτοῦ καὶ ὅτι ἐνήνοχεν ἀργύριον καὶ ὡς ἔλαβεν Σαρραν τὴν θυγατέρα Ραγουηλ γυναῖκα καὶ ὅτι ἰδοὺ παραγίνεται καὶ ἔστιν σύνεγγυς τῆς πύλης Νινευη

kaì eisē̂lthen Tōbias chaírōn kaì eulogō̂n tòn theòn en hólōi tō̂i stómati autoû kaì epédeixen Tōbias tō̂i patrì autoû hóti euodṓthē hē hodòs autoû kaì hóti enḗnochen argýrion kaì hōs élaben Sarran tḕn thygatéra Ragouēl gynaîka kaì hóti idoù paragínetai kaì éstin sýnengys tē̂s pýlēs Nineuē

16
καὶ ἐξῆλθεν Τωβιθ εἰς ἀπάντησιν τῆς νύμφης αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν πρὸς τὴν πύλην Νινευη καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ ἐν Νινευη πορευόμενον καὶ διαβαίνοντα αὐτὸν πάσῃ τῇ ἰσχύι αὐτοῦ καὶ ὑπὸ μηδενὸς χειραγωγούμενον ἐθαύμασαν καὶ Τωβιθ ἐξωμολογεῖτο ἐναντίον αὐτῶν ὅτι ἠλέησεν αὐτὸν ὁ θεὸς καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ

kaì exē̂lthen Tōbith eis apántēsin tē̂s nýmphēs autoû chaírōn kaì eulogō̂n tòn theòn pròs tḕn pýlēn Nineuē kaì idóntes autòn hoi en Nineuē poreuómenon kaì diabaínonta autòn pásēi tē̂i ischýi autoû kaì hypò mēdenòs cheiragōgoúmenon ethaúmasan kaì Tōbith exōmologeîto enantíon autō̂n hóti ēléēsen autòn ho theòs kaì hóti ḗnoixen toùs ophthalmoùs autoû

17
καὶ ἤγγισεν Τωβιθ Σαρρα τῇ γυναικὶ Τωβια τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν αὐτὴν καὶ εἶπεν αὐτῇ εἰσέλθοις ὑγιαίνουσα θύγατερ καὶ εὐλογητὸς ὁ θεός σου ὃς ἤγαγέν σε πρὸς ἡμᾶς θύγατερ καὶ εὐλογημένος ὁ πατήρ σου καὶ εὐλογημένος Τωβιας ὁ υἱός μου καὶ εὐλογημένη σύ θύγατερ εἴσελθε εἰς τὴν οἰκίαν σου ὑγιαίνουσα ἐν εὐλογίᾳ καὶ χαρᾷ εἴσελθε θύγατερ

kaì ḗngisen Tōbith Sarra tē̂i gynaikì Tōbia toû hyioû autoû kaì eulógēsen autḕn kaì eîpen autē̂i eisélthois hygiaínousa thýgater kaì eulogētòs ho theós sou hòs ḗgagén se pròs hēmâs thýgater kaì eulogēménos ho patḗr sou kaì eulogēménos Tōbias ho hyiós mou kaì eulogēménē sý thýgater eíselthe eis tḕn oikían sou hygiaínousa en eulogíāi kaì charā̂i eíselthe thýgater

18
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐγένετο χαρὰ πᾶσιν τοῖς Ιουδαίοις τοῖς οὖσιν ἐν Νινευη

en tē̂i hēmérāi taútēi egéneto charà pâsin toîs Ioudaíois toîs oûsin en Nineuē

19
καὶ παρεγένοντο Αχικαρ καὶ Ναβαδ οἱ ἐξάδελφοι αὐτοῦ χαίροντες πρὸς Τωβιν

kaì paregénonto Achikar kaì Nabad hoi exádelphoi autoû chaírontes pròs Tōbin