Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Tobit (S) 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ εἶπεν

kaì eîpen

2
εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὁ ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ ὅτι αὐτὸς μαστιγοῖ καὶ ἐλεᾷ κατάγει ἕως ᾅδου κατωτάτω τῆς γῆς καὶ αὐτὸς ἀνάγει ἐκ τῆς ἀπωλείας τῆς μεγάλης καὶ οὐκ ἔστιν οὐδέν ὃ ἐκφεύξεται τὴν χεῖρα αὐτοῦ

eulogētòs ho theòs ho zō̂n eis tòn aiō̂na kaì hē basileía autoû hóti autòs mastigoî kaì eleā̂i katágei héōs hā́idou katōtátō tē̂s gē̂s kaì autòs anágei ek tē̂s apōleías tē̂s megálēs kaì ouk éstin oudén hò ekpheúxetai tḕn cheîra autoû

3
ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν ὅτι αὐτὸς διέσπειρεν ὑμᾶς ἐν αὐτοῖς

exomologeîsthe autō̂i hoi hyioì Israēl enṓpion tō̂n ethnō̂n hóti autòs diéspeiren hymâs en autoîs

4
καὶ ἐκεῖ ὑπέδειξεν ὑμῖν τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ καὶ ὑψοῦτε αὐτὸν ἐνώπιον παντὸς ζῶντος καθότι αὐτὸς ἡμῶν κύριός ἐστιν καὶ αὐτὸς θεὸς ἡμῶν καὶ αὐτὸς πατὴρ ἡμῶν καὶ αὐτὸς θεὸς εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας

kaì ekeî hypédeixen hymîn tḕn megalōsýnēn autoû kaì hypsoûte autòn enṓpion pantòs zō̂ntos kathóti autòs hēmō̂n kýriós estin kaì autòs theòs hēmō̂n kaì autòs patḕr hēmō̂n kaì autòs theòs eis pántas toùs aiō̂nas

5
μαστιγώσει ὑμᾶς ἐπὶ ταῖς ἀδικίαις ὑμῶν καὶ πάντας ὑμᾶς ἐλεήσει ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν ὅπου ἂν διασκορπισθῆτε ἐν αὐτοῖς

mastigṓsei hymâs epì taîs adikíais hymō̂n kaì pántas hymâs eleḗsei ek pántōn tō̂n ethnō̂n hópou àn diaskorpisthē̂te en autoîs

6
ὅταν ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ὑμῶν ποιῆσαι ἐνώπιον αὐτοῦ ἀλήθειαν τότε ἐπιστρέψει πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ κρύψῃ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ’ ὑμῶν οὐκέτι

hótan epistrépsēte pròs autòn en hólēi tē̂i kardíāi hymō̂n kaì en hólēi tē̂i psychē̂i hymō̂n poiē̂sai enṓpion autoû alḗtheian tóte epistrépsei pròs hymâs kaì ou mḕ krýpsēi tò prósōpon autoû aph’ hymō̂n oukéti

7
καὶ νῦν θεάσασθε ἃ ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν καὶ ἐξομολογήσασθε αὐτῷ ἐν ὅλῳ τῷ στόματι ὑμῶν καὶ εὐλογήσατε τὸν κύριον τῆς δικαιοσύνης καὶ ὑψώσατε τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων

kaì nŷn theásasthe hà epoíēsen meth’ hymō̂n kaì exomologḗsasthe autō̂i en hólōi tō̂i stómati hymō̂n kaì eulogḗsate tòn kýrion tē̂s dikaiosýnēs kaì hypsṓsate tòn basiléa tō̂n aiṓnōn

11
καὶ πάλιν ἡ σκηνή σου οἰκοδομηθήσεταί σοι μετὰ χαρᾶς

kaì pálin hē skēnḗ sou oikodomēthḗsetaí soi metà charâs

12
καὶ εὐφράναι ἐν σοὶ πάντας τοὺς αἰχμαλώτους καὶ ἀγαπήσαι ἐν σοὶ πάντας τοὺς ταλαιπώρους εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος

kaì euphránai en soì pántas toùs aichmalṓtous kaì agapḗsai en soì pántas toùs talaipṓrous eis pásas tàs geneàs toû aiō̂nos

13
φῶς λαμπρὸν λάμψει εἰς πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς ἔθνη πολλὰ μακρόθεν ἥξει σοι καὶ κάτοικοι πάντων τῶν ἐσχάτων τῆς γῆς πρὸς τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου καὶ τὰ δῶρα αὐτῶν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν ἔχοντες τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ γενεαὶ γενεῶν δώσουσιν ἐν σοὶ ἀγαλλίαμα καὶ ὄνομα τῆς ἐκλεκτῆς εἰς τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος

phō̂s lampròn lámpsei eis pánta tà pérata tē̂s gē̂s éthnē pollà makróthen hḗxei soi kaì kátoikoi pántōn tō̂n eschátōn tē̂s gē̂s pròs tò ónoma tò hágión sou kaì tà dō̂ra autō̂n en taîs chersìn autō̂n échontes tō̂i basileî toû ouranoû geneaì geneō̂n dṓsousin en soì agallíama kaì ónoma tē̂s eklektē̂s eis tàs geneàs toû aiō̂nos

14
ἐπικατάρατοι πάντες οἳ ἐροῦσιν λόγον σκληρόν ἐπικατάρατοι ἔσονται πάντες οἱ καθαιροῦντές σε καὶ κατασπῶντες τὰ τείχη σου καὶ πάντες οἱ ἀνατρέποντες τοὺς πύργους σου καὶ ἐμπυρίζοντες τὰς οἰκήσεις σου καὶ εὐλογητοὶ ἔσονται πάντες εἰς τὸν αἰῶνα οἱ φοβούμενοί σε

epikatáratoi pántes hoì eroûsin lógon sklērón epikatáratoi ésontai pántes hoi kathairoûntés se kaì kataspō̂ntes tà teíchē sou kaì pántes hoi anatrépontes toùs pýrgous sou kaì empyrízontes tàs oikḗseis sou kaì eulogētoì ésontai pántes eis tòn aiō̂na hoi phoboúmenoí se

15
τότε πορεύθητι καὶ ἀγαλλίασαι πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν δικαίων ὅτι πάντες ἐπισυναχθήσονται καὶ εὐλογήσουσιν τὸν κύριον τοῦ αἰῶνος μακάριοι οἱ ἀγαπῶντές σε καὶ μακάριοι οἳ χαρήσονται ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ σου

tóte poreúthēti kaì agallíasai pròs toùs hyioùs tō̂n dikaíōn hóti pántes episynachthḗsontai kaì eulogḗsousin tòn kýrion toû aiō̂nos makárioi hoi agapō̂ntés se kaì makárioi hoì charḗsontai epì tē̂i eirḗnēi sou

16
καὶ μακάριοι πάντες οἱ ἄνθρωποι οἳ ἐπὶ σοὶ λυπηθήσονται ἐπὶ πάσαις ταῖς μάστιξίν σου ὅτι ἐν σοὶ χαρήσονται καὶ ὄψονται πᾶσαν τὴν χαράν σου εἰς τὸν αἰῶνα ἡ ψυχή μου εὐλόγει τὸν κύριον τὸν βασιλέα τὸν μέγαν

kaì makárioi pántes hoi ánthrōpoi hoì epì soì lypēthḗsontai epì pásais taîs mástixín sou hóti en soì charḗsontai kaì ópsontai pâsan tḕn charán sou eis tòn aiō̂na hē psychḗ mou eulógei tòn kýrion tòn basiléa tòn mégan

17
ὅτι Ιερουσαλημ οἰκοδομηθήσεται τῇ πόλει οἶκος αὐτοῦ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας μακάριος ἔσομαι ἂν γένηται τὸ κατάλειμμα τοῦ σπέρματός μου ἰδεῖν τὴν δόξαν σου καὶ ἐξομολογήσασθαι τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ καὶ αἱ θύραι Ιερουσαλημ σαπφείρῳ καὶ σμαράγδῳ οἰκοδομηθήσονται καὶ λίθῳ τιμίῳ πάντα τὰ τείχη σου οἱ πύργοι Ιερουσαλημ χρυσίῳ οἰκοδομηθήσονται καὶ οἱ προμαχῶνες αὐτῶν χρυσίῳ καθαρῷ αἱ πλατεῖαι Ιερουσαλημ ἄνθρακι ψηφολογηθήσονται καὶ λίθῳ Σουφιρ

hóti Ierousalēm oikodomēthḗsetai tē̂i pólei oîkos autoû eis pántas toùs aiō̂nas makários ésomai àn génētai tò katáleimma toû spérmatós mou ideîn tḕn dóxan sou kaì exomologḗsasthai tō̂i basileî toû ouranoû kaì hai thýrai Ierousalēm sappheírōi kaì smarágdōi oikodomēthḗsontai kaì líthōi timíōi pánta tà teíchē sou hoi pýrgoi Ierousalēm chrysíōi oikodomēthḗsontai kaì hoi promachō̂nes autō̂n chrysíōi katharō̂i hai plateîai Ierousalēm ánthraki psēphologēthḗsontai kaì líthōi Souphir

18
καὶ αἱ θύραι Ιερουσαλημ ᾠδὰς ἀγαλλιάματος ἐροῦσιν καὶ πᾶσαι αἱ οἰκίαι αὐτῆς ἐροῦσιν αλληλουια εὐλογητὸς ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ καὶ εὐλογητοὶ εὐλογήσουσιν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι

kaì hai thýrai Ierousalēm ōidàs agalliámatos eroûsin kaì pâsai hai oikíai autē̂s eroûsin allēlouia eulogētòs ho theòs toû Israēl kaì eulogētoì eulogḗsousin tò ónoma tò hágion eis tòn aiō̂na kaì éti