Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Tobit (S) 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ συνετελέσθησαν οἱ λόγοι τῆς ἐξομολογήσεως Τωβιθ

kaì synetelésthēsan hoi lógoi tē̂s exomologḗseōs Tōbith

2
καὶ ἀπέθανεν ἐν εἰρήνῃ ἐτῶν ἑκατὸν δώδεκα καὶ ἐτάφη ἐνδόξως ἐν Νινευη καὶ ἑξήκοντα δύο ἐτῶν ἦν ὅτε ἐγένετο ἀνάπειρος τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ μετὰ τὸ ἀναβλέψαι αὐτὸν ἔζησεν ἐν ἀγαθοῖς καὶ ἐλεημοσύνας ἐποίησεν καὶ ἔτι προσέθετο εὐλογεῖν τὸν θεὸν καὶ ἐξομολογεῖσθαι τὴν μεγαλωσύνην τοῦ θεοῦ

kaì apéthanen en eirḗnēi etō̂n hekatòn dṓdeka kaì etáphē endóxōs en Nineuē kaì hexḗkonta dýo etō̂n ē̂n hóte egéneto anápeiros toîs ophthalmoîs kaì metà tò anablépsai autòn ézēsen en agathoîs kaì eleēmosýnas epoíēsen kaì éti prosétheto eulogeîn tòn theòn kaì exomologeîsthai tḕn megalōsýnēn toû theoû

3
καὶ ὅτε ἀπέθνῃσκεν ἐκάλεσεν Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων παιδίον ἀπάγαγε τὰ παιδία σου

kaì hóte apéthnēisken ekálesen Tōbian tòn hyiòn autoû kaì eneteílato autō̂i légōn paidíon apágage tà paidía sou

4
καὶ ἀπότρεχε εἰς Μηδίαν ὅτι πιστεύω ἐγὼ τῷ ῥήματι τοῦ θεοῦ ἐπὶ Νινευη ἃ ἐλάλησεν Ναουμ ὅτι πάντα ἔσται καὶ ἀπαντήσει ἐπὶ Αθουρ καὶ Νινευη καὶ ὅσα ἐλάλησαν οἱ προφῆται τοῦ Ισραηλ οὓς ἀπέστειλεν ὁ θεός πάντα ἀπαντήσει καὶ οὐ μηθὲν ἐλαττονωθῇ ἐκ πάντων τῶν ῥημάτων καὶ πάντα συμβήσεται τοῖς καιροῖς αὐτῶν καὶ ἐν τῇ Μηδίᾳ ἔσται σωτηρία μᾶλλον ἤπερ ἐν Ἀσσυρίοις καὶ ἐν Βαβυλῶνι διὸ γινώσκω ἐγὼ καὶ πιστεύω ὅτι πάντα ἃ εἶπεν ὁ θεός συντελεσθήσεται καὶ ἔσται καὶ οὐ μὴ διαπέσῃ ῥῆμα ἐκ τῶν λόγων καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ γῇ Ισραηλ πάντες διασκορπισθήσονται καὶ αἰχμαλωτισθήσονται ἐκ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ τοῦ Ισραηλ ἔρημος καὶ Σαμάρεια καὶ Ιερουσαλημ ἔσται ἔρημος καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν λύπῃ καὶ καυθήσεται μέχρι χρόνου

kaì apótreche eis Mēdían hóti pisteúō egṑ tō̂i rhḗmati toû theoû epì Nineuē hà elálēsen Naoum hóti pánta éstai kaì apantḗsei epì Athour kaì Nineuē kaì hósa elálēsan hoi prophē̂tai toû Israēl hoùs apésteilen ho theós pánta apantḗsei kaì ou mēthèn elattonōthē̂i ek pántōn tō̂n rhēmátōn kaì pánta symbḗsetai toîs kairoîs autō̂n kaì en tē̂i Mēdíāi éstai sōtēría mâllon ḗper en Assyríois kaì en Babylō̂ni diò ginṓskō egṑ kaì pisteúō hóti pánta hà eîpen ho theós syntelesthḗsetai kaì éstai kaì ou mḕ diapésēi rhē̂ma ek tō̂n lógōn kaì hoi adelphoì hēmō̂n hoi katoikoûntes en tē̂i gē̂i Israēl pántes diaskorpisthḗsontai kaì aichmalōtisthḗsontai ek tē̂s gē̂s tē̂s agathē̂s kaì éstai pâsa hē gē̂ toû Israēl érēmos kaì Samáreia kaì Ierousalēm éstai érēmos kaì ho oîkos toû theoû en lýpēi kaì kauthḗsetai méchri chrónou

5
καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺς ὁ θεός καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ καὶ πάλιν οἰκοδομήσουσιν τὸν οἶκον καὶ οὐχ ὡς τὸν πρῶτον ἕως τοῦ χρόνου οὗ ἂν πληρωθῇ ὁ χρόνος τῶν καιρῶν καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν πάντες καὶ οἰκοδομήσουσιν Ιερουσαλημ ἐντίμως καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται καθὼς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆται τοῦ Ισραηλ

kaì pálin eleḗsei autoùs ho theós kaì epistrépsei autoùs ho theòs eis tḕn gē̂n toû Israēl kaì pálin oikodomḗsousin tòn oîkon kaì ouch hōs tòn prō̂ton héōs toû chrónou hoû àn plērōthē̂i ho chrónos tō̂n kairō̂n kaì metà taûta epistrépsousin ek tē̂s aichmalōsías autō̂n pántes kaì oikodomḗsousin Ierousalēm entímōs kaì ho oîkos toû theoû en autē̂i oikodomēthḗsetai kathṑs elálēsan perì autē̂s hoi prophē̂tai toû Israēl

6
καὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐν ὅλῃ τῇ γῇ πάντες ἐπιστρέψουσιν καὶ φοβηθήσονται τὸν θεὸν ἀληθινῶς καὶ ἀφήσουσιν πάντες τὰ εἴδωλα αὐτῶν τοὺς πλανῶντας ψευδῆ τὴν πλάνησιν αὐτῶν καὶ εὐλογήσουσιν τὸν θεὸν τοῦ αἰῶνος ἐν δικαιοσύνῃ

kaì pánta tà éthnē tà en hólēi tē̂i gē̂i pántes epistrépsousin kaì phobēthḗsontai tòn theòn alēthinō̂s kaì aphḗsousin pántes tà eídōla autō̂n toùs planō̂ntas pseudē̂ tḕn plánēsin autō̂n kaì eulogḗsousin tòn theòn toû aiō̂nos en dikaiosýnēi

7
πάντες οἱ υἱοὶ τοῦ Ισραηλ οἱ σῳζόμενοι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις μνημονεύοντες τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ ἐπισυναχθήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς Ιερουσαλημ καὶ οἰκήσουσιν τὸν αἰῶνα ἐν τῇ γῇ Αβρααμ μετὰ ἀσφαλείας καὶ παραδοθήσεται αὐτοῖς καὶ χαρήσονται οἱ ἀγαπῶντες τὸν θεὸν ἐπ’ ἀληθείας καὶ οἱ ποιοῦντες τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀδικίαν ἐκλείψουσιν ἀπὸ πάσης τῆς γῆς

pántes hoi hyioì toû Israēl hoi sōizómenoi en taîs hēmérais ekeínais mnēmoneúontes toû theoû en alētheíāi episynachthḗsontai kaì hḗxousin eis Ierousalēm kaì oikḗsousin tòn aiō̂na en tē̂i gē̂i Abraam metà asphaleías kaì paradothḗsetai autoîs kaì charḗsontai hoi agapō̂ntes tòn theòn ep’ alētheías kaì hoi poioûntes tḕn hamartían kaì tḕn adikían ekleípsousin apò pásēs tē̂s gē̂s

8
καὶ νῦν παιδία ἐγὼ ὑμῖν ἐντέλλομαι δουλεύσατε τῷ θεῷ ἐν ἀληθείᾳ καὶ ποιήσατε τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ τοῖς παιδίοις ὑμῶν ἐνυποταγήσεται ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ ἐλεημοσύνην καὶ ἵνα ὦσιν μεμνημένοι τοῦ θεοῦ καὶ εὐλογῶσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀληθείᾳ καὶ ὅλῃ τῇ ἰσχύι αὐτῶν

kaì nŷn paidía egṑ hymîn entéllomai douleúsate tō̂i theō̂i en alētheíāi kaì poiḗsate tò arestòn enṓpion autoû kaì toîs paidíois hymō̂n enypotagḗsetai poieîn dikaiosýnēn kaì eleēmosýnēn kaì hína ō̂sin memnēménoi toû theoû kaì eulogō̂sin tò ónoma autoû en pantì kairō̂i en alētheíāi kaì hólēi tē̂i ischýi autō̂n

9
καὶ νῦν σύ παιδίον ἔξελθε ἐκ Νινευη καὶ μὴ μείνῃς ὧδε ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θάψῃς τὴν μητέρα σου μετ’ ἐμοῦ αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μὴ αὐλισθῇς ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ὁρῶ γὰρ ὅτι πολλὴ ἀδικία ἐν αὐτῇ καὶ δόλος πολὺς συντελεῖται ἐν αὐτῇ καὶ οὐκ αἰσχύνονται

kaì nŷn sý paidíon éxelthe ek Nineuē kaì mḕ meínēis hō̂de en hē̂i àn hēmérāi thápsēis tḕn mētéra sou met’ emoû autē̂i tē̂i hēmérāi mḕ aulisthē̂is en toîs horíois autē̂s horō̂ gàr hóti pollḕ adikía en autē̂i kaì dólos polỳs synteleîtai en autē̂i kaì ouk aischýnontai

10
ἰδέ παιδίον ὅσα Ναδαβ ἐποίησεν Αχικάρῳ τῷ ἐκθρέψαντι αὐτόν οὐχὶ ζῶν κατηνέχθη εἰς τὴν γῆν καὶ ἀπέδωκεν ὁ θεὸς τὴν ἀτιμίαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὸ φῶς Αχικαρος καὶ Ναδαβ εἰσῆλθεν εἰς τὸ σκότος τοῦ αἰῶνος ὅτι ἐζήτησεν ἀποκτεῖναι Αχικαρον ἐν τῷ ποιῆσαι ἐλεημοσύνην ἐξῆλθεν ἐκ τῆς παγίδος τοῦ θανάτου ἣν ἔπηξεν αὐτῷ Ναδαβ καὶ Ναδαβ ἔπεσεν εἰς τὴν παγίδα τοῦ θανάτου καὶ ἀπώλεσεν αὐτόν

idé paidíon hósa Nadab epoíēsen Achikárōi tō̂i ekthrépsanti autón ouchì zō̂n katēnéchthē eis tḕn gē̂n kaì apédōken ho theòs tḕn atimían katà prósōpon autoû kaì exē̂lthen eis tò phō̂s Achikaros kaì Nadab eisē̂lthen eis tò skótos toû aiō̂nos hóti ezḗtēsen apokteînai Achikaron en tō̂i poiē̂sai eleēmosýnēn exē̂lthen ek tē̂s pagídos toû thanátou hḕn épēxen autō̂i Nadab kaì Nadab épesen eis tḕn pagída toû thanátou kaì apṓlesen autón

11
καὶ νῦν παιδία ἴδετε τί ποιεῖ ἐλεημοσύνη καὶ τί ποιεῖ ἀδικία ὅτι ἀποκτέννει καὶ ἰδοὺ ἡ ψυχή μου ἐκλείπει καὶ ἔθηκαν αὐτὸν ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ ἀπέθανεν καὶ ἐτάφη ἐνδόξως

kaì nŷn paidía ídete tí poieî eleēmosýnē kaì tí poieî adikía hóti apokténnei kaì idoù hē psychḗ mou ekleípei kaì éthēkan autòn epì tḕn klínēn kaì apéthanen kaì etáphē endóxōs

12
καὶ ὅτε ἀπέθανεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἔθαψεν αὐτὴν Τωβιας μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθεν αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς Μηδίαν καὶ ᾤκησεν ἐν Ἐκβατάνοις μετὰ Ραγουήλου τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ

kaì hóte apéthanen hē mḗtēr autoû éthapsen autḕn Tōbias metà toû patròs autoû kaì apē̂lthen autòs kaì hē gynḕ autoû eis Mēdían kaì ṓikēsen en Ekbatánois metà Ragouḗlou toû pentheroû autoû

13
καὶ ἐγηροβόσκησεν αὐτοὺς ἐντίμως καὶ ἔθαψεν αὐτοὺς ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ ἐκληρονόμησεν τὴν οἰκίαν Ραγουήλου καὶ Τωβιθ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ

kaì egērobóskēsen autoùs entímōs kaì éthapsen autoùs en Ekbatánois tē̂s Mēdías kaì eklēronómēsen tḕn oikían Ragouḗlou kaì Tōbith toû patròs autoû

14
καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑκατὸν δέκα ἑπτὰ ἐνδόξως

kaì apéthanen etō̂n hekatòn déka heptà endóxōs

15
καὶ εἶδεν καὶ ἤκουσεν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὸν τὴν ἀπώλειαν Νινευη καὶ εἶδεν τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῆς ἀγομένην εἰς Μηδίαν ἣν ᾐχμαλώτισεν Αχιαχαρος ὁ βασιλεὺς τῆς Μηδίας καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν ἐν πᾶσιν οἷς ἐποίησεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Νινευη καὶ Αθουριας ἐχάρη πρὶν τοῦ ἀποθανεῖν ἐπὶ Νινευη καὶ εὐλόγησεν κύριον τὸν θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων

kaì eîden kaì ḗkousen prò toû apothaneîn autòn tḕn apṓleian Nineuē kaì eîden tḕn aichmalōsían autē̂s agoménēn eis Mēdían hḕn ēichmalṓtisen Achiacharos ho basileùs tē̂s Mēdías kaì eulógēsen tòn theòn en pâsin hoîs epoíēsen epì toùs hyioùs Nineuē kaì Athourias echárē prìn toû apothaneîn epì Nineuē kaì eulógēsen kýrion tòn theòn eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn