Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Tobit (S) 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἐπὶ Σαχερδονος βασιλέως κατῆλθον εἰς τὸν οἶκόν μου καὶ ἀπεδόθη μοι ἡ γυνή μου Αννα καὶ Τωβιας ὁ υἱός μου καὶ ἐν τῇ πεντηκοστῇ τῇ ἑορτῇ ἡμῶν ἥ ἐστιν ἁγία ἑπτὰ ἑβδομάδων ἐγενήθη μοι ἄριστον καλόν καὶ ἀνέπεσα τοῦ ἀριστῆσαι

kaì epì Sacherdonos basiléōs katē̂lthon eis tòn oîkón mou kaì apedóthē moi hē gynḗ mou Anna kaì Tōbias ho hyiós mou kaì en tē̂i pentēkostē̂i tē̂i heortē̂i hēmō̂n hḗ estin hagía heptà hebdomádōn egenḗthē moi áriston kalón kaì anépesa toû aristē̂sai

2
καὶ παρετέθη μοι ἡ τράπεζα καὶ παρετέθη μοι ὀψάρια πλείονα καὶ εἶπα τῷ Τωβια τῷ υἱῷ μου παιδίον βάδιζε καὶ ὃν ἂν εὕρῃς πτωχὸν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐκ Νινευητῶν αἰχμαλώτων ὃς μέμνηται ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἄγαγε αὐτὸν καὶ φάγεται κοινῶς μετ’ ἐμοῦ καὶ ἰδὲ προσμενῶ σε παιδίον μέχρι τοῦ σε ἐλθεῖν

kaì paretéthē moi hē trápeza kaì paretéthē moi opsária pleíona kaì eîpa tō̂i Tōbia tō̂i hyiō̂i mou paidíon bádize kaì hòn àn heúrēis ptōchòn tō̂n adelphō̂n hēmō̂n ek Nineuētō̂n aichmalṓtōn hòs mémnētai en hólēi kardíāi autoû kaì ágage autòn kaì phágetai koinō̂s met’ emoû kaì idè prosmenō̂ se paidíon méchri toû se eltheîn

3
καὶ ἐπορεύθη Τωβιας ζητῆσαί τινα πτωχὸν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ ἐπιστρέψας λέγει πάτερ καὶ εἶπα αὐτῷ ἰδοὺ ἐγώ παιδίον καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν πάτερ ἰδοὺ εἷς ἐκ τοῦ ἔθνους ἡμῶν πεφόνευται καὶ ἔρριπται ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ αὐτόθι νῦν ἐστραγγάληται

kaì eporeúthē Tōbias zētē̂saí tina ptōchòn tō̂n adelphō̂n hēmō̂n kaì epistrépsas légei páter kaì eîpa autō̂i idoù egṓ paidíon kaì apokritheìs eîpen páter idoù heîs ek toû éthnous hēmō̂n pephóneutai kaì érriptai en tē̂i agorā̂i kaì autóthi nŷn estrangálētai

4
καὶ ἀναπηδήσας ἀφῆκα τὸ ἄριστον πρὶν ἢ γεύσασθαί με αὐτοῦ καὶ ἀναιροῦμαι αὐτὸν ἐκ τῆς πλατείας καὶ εἰς ἓν τῶν οἰκιδίων ἔθηκα μέχρι τοῦ τὸν ἥλιον δύειν καὶ θάψω αὐτόν

kaì anapēdḗsas aphē̂ka tò áriston prìn ḕ geúsasthaí me autoû kaì anairoûmai autòn ek tē̂s plateías kaì eis hèn tō̂n oikidíōn éthēka méchri toû tòn hḗlion dýein kaì thápsō autón

5
ἐπιστρέψας οὖν ἐλουσάμην καὶ ἤσθιον τὸν ἄρτον μετὰ πένθους

epistrépsas oûn elousámēn kaì ḗsthion tòn árton metà pénthous

6
καὶ ἐμνήσθην τοῦ ῥήματος τοῦ προφήτου ὅσα ἐλάλησεν Αμως ἐπὶ Βαιθηλ λέγων στραφήσονται ὑμῶν αἱ ἑορταὶ εἰς πένθος καὶ πᾶσαι αἱ ᾠδαὶ ὑμῶν εἰς θρῆνος καὶ ἔκλαυσα

kaì emnḗsthēn toû rhḗmatos toû prophḗtou hósa elálēsen Amōs epì Baithēl légōn straphḗsontai hymō̂n hai heortaì eis pénthos kaì pâsai hai ōidaì hymō̂n eis thrē̂nos kaì éklausa

7
καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος ᾠχόμην καὶ ὀρύξας ἔθαψα αὐτόν

kaì hóte édy ho hḗlios ōichómēn kaì orýxas éthapsa autón

8
καὶ οἱ πλησίον μου κατεγέλων λέγοντες οὐ φοβεῖται οὐκέτι ἤδη γὰρ ἐπεζητήθη τοῦ φονευθῆναι περὶ τοῦ πράγματος τούτου καὶ ἀπέδρα καὶ πάλιν ἰδοὺ θάπτει τοὺς νεκρούς

kaì hoi plēsíon mou kategélōn légontes ou phobeîtai oukéti ḗdē gàr epezētḗthē toû phoneuthē̂nai perì toû prágmatos toútou kaì apédra kaì pálin idoù tháptei toùs nekroús

9
καὶ αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἐλουσάμην καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν αὐλήν μου καὶ ἐκοιμήθην παρὰ τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς καὶ τὸ πρόσωπόν μου ἀνακεκαλυμμένον διὰ τὸ καῦμα

kaì autē̂i tē̂i nyktì elousámēn kaì eisē̂lthon eis tḕn aulḗn mou kaì ekoimḗthēn parà tòn toîchon tē̂s aulē̂s kaì tò prósōpón mou anakekalymménon dià tò kaûma

10
καὶ οὐκ ᾔδειν ὅτι στρουθία ἐν τῷ τοίχῳ ἐπάνω μού εἰσιν καὶ ἐκάθισεν τὸ ἀφόδευμα αὐτῶν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου θερμὸν καὶ ἐπήγαγεν λευκώματα καὶ ἐπορευόμην πρὸς τοὺς ἰατροὺς θεραπευθῆναι καὶ ὅσῳ ἐνεχρίοσάν με τὰ φάρμακα τοσούτῳ μᾶλλον ἐξετυφλοῦντο οἱ ὀφθαλμοί μου τοῖς λευκώμασιν μέχρι τοῦ ἀποτυφλωθῆναι καὶ ἤμην ἀδύνατος τοῖς ὀφθαλμοῖς ἔτη τέσσαρα καὶ πάντες οἱ ἀδελφοί μου ἐλυποῦντο περὶ ἐμοῦ καὶ Αχιαχαρος ἔτρεφέν με ἔτη δύο πρὸ τοῦ αὐτὸν βαδίσαι εἰς τὴν Ἐλυμαΐδα

kaì ouk ḗidein hóti strouthía en tō̂i toíchōi epánō moú eisin kaì ekáthisen tò aphódeuma autō̂n eis toùs ophthalmoús mou thermòn kaì epḗgagen leukṓmata kaì eporeuómēn pròs toùs iatroùs therapeuthē̂nai kaì hósōi enechríosán me tà phármaka tosoútōi mâllon exetyphloûnto hoi ophthalmoí mou toîs leukṓmasin méchri toû apotyphlōthē̂nai kaì ḗmēn adýnatos toîs ophthalmoîs étē téssara kaì pántes hoi adelphoí mou elypoûnto perì emoû kaì Achiacharos étrephén me étē dýo prò toû autòn badísai eis tḕn Elymaḯda

11
καὶ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ Αννα ἡ γυνή μου ἠριθεύετο ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς γυναικείοις

kaì en tō̂i chrónōi ekeínōi Anna hē gynḗ mou ēritheúeto en toîs érgois toîs gynaikeíois

12
καὶ ἀπέστελλε τοῖς κυρίοις αὐτῶν καὶ ἀπεδίδουν αὐτῇ τὸν μισθόν καὶ ἐν τῇ ἑβδόμῃ τοῦ Δύστρου ἐξέτεμε τὸν ἱστὸν καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν τοῖς κυρίοις καὶ ἔδωκαν αὐτῇ τὸν μισθὸν πάντα καὶ ἔδωκαν αὐτῇ ἐφ’ ἑστίᾳ ἔριφον ἐξ αἰγῶν

kaì apéstelle toîs kyríois autō̂n kaì apedídoun autē̂i tòn misthón kaì en tē̂i hebdómēi toû Dýstrou exéteme tòn històn kaì apésteilen autòn toîs kyríois kaì édōkan autē̂i tòn misthòn pánta kaì édōkan autē̂i eph’ hestíāi ériphon ex aigō̂n

13
καὶ ὅτε εἰσῆλθεν πρός με ὁ ἔριφος ἤρξατο κράζειν καὶ ἐκάλεσα αὐτὴν καὶ εἶπα πόθεν τὸ ἐρίφιον τοῦτο μήποτε κλεψιμαῖόν ἐστιν ἀπόδος αὐτὸ τοῖς κυρίοις αὐτοῦ οὐ γὰρ ἐξουσίαν ἔχομεν ἡμεῖς φαγεῖν οὐδὲν κλεψιμαῖον

kaì hóte eisē̂lthen prós me ho ériphos ḗrxato krázein kaì ekálesa autḕn kaì eîpa póthen tò eríphion toûto mḗpote klepsimaîón estin apódos autò toîs kyríois autoû ou gàr exousían échomen hēmeîs phageîn oudèn klepsimaîon

14
καὶ λέγει μοι αὐτή δόσει δέδοταί μοι ἐπὶ τῷ μισθῷ καὶ οὐκ ἐπίστευον αὐτῇ καὶ ἔλεγον ἀποδοῦναι τοῖς κυρίοις καὶ προσηρυθρίων χάριν τούτου πρὸς αὐτήν εἶτα ἀποκριθεῖσα λέγει μοι καὶ ποῦ εἰσιν αἱ ἐλεημοσύναι σου ποῦ εἰσιν αἱ δικαιοσύναι σου ἰδὲ ταῦτα μετὰ σοῦ γνωστά ἐστιν

kaì légei moi autḗ dósei dédotaí moi epì tō̂i misthō̂i kaì ouk epísteuon autē̂i kaì élegon apodoûnai toîs kyríois kaì prosērythríōn chárin toútou pròs autḗn eîta apokritheîsa légei moi kaì poû eisin hai eleēmosýnai sou poû eisin hai dikaiosýnai sou idè taûta metà soû gnōstá estin