Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Tobit (S) 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ περίλυπος γενόμενος τῇ ψυχῇ καὶ στενάξας ἔκλαυσα καὶ ἠρξάμην προσεύχεσθαι μετὰ στεναγμῶν

kaì perílypos genómenos tē̂i psychē̂i kaì stenáxas éklausa kaì ērxámēn proseúchesthai metà stenagmō̂n

2
δίκαιος εἶ κύριε καὶ πάντα τὰ ἔργα σου δίκαια καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύνη καὶ ἀλήθεια σὺ κρίνεις τὸν αἰῶνα

díkaios eî kýrie kaì pánta tà érga sou díkaia kaì pâsai hai hodoí sou eleēmosýnē kaì alḗtheia sỳ kríneis tòn aiō̂na

3
καὶ νῦν σύ κύριε μνήσθητί μου καὶ ἐπίβλεψον καὶ μή με ἐκδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις μου καὶ ἐν τοῖς ἀγνοήμασίν μου καὶ τῶν πατέρων μου οἷς ἥμαρτον ἐναντίον σου

kaì nŷn sý kýrie mnḗsthētí mou kaì epíblepson kaì mḗ me ekdikḗsēis taîs hamartíais mou kaì en toîs agnoḗmasín mou kaì tō̂n patérōn mou hoîs hḗmarton enantíon sou

4
καὶ παρήκουσα τῶν ἐντολῶν σου καὶ ἔδωκας ἡμᾶς εἰς ἁρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ θάνατον καὶ εἰς παραβολὴν καὶ λάλημα καὶ ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐν οἷς ἡμᾶς διεσκόρπισας

kaì parḗkousa tō̂n entolō̂n sou kaì édōkas hēmâs eis harpagḕn kaì aichmalōsían kaì thánaton kaì eis parabolḕn kaì lálēma kaì oneidismòn en pâsin toîs éthnesin en hoîs hēmâs dieskórpisas

5
καὶ νῦν πολλαί σου αἱ κρίσεις ὑπάρχουσιν ἀληθιναὶ ποιῆσαι ἐξ ἐμοῦ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου ὅτι οὐκ ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου καὶ οὐκ ἐπορεύθημεν ἀληθινῶς ἐνώπιόν σου

kaì nŷn pollaí sou hai kríseis hypárchousin alēthinaì poiē̂sai ex emoû perì tō̂n hamartiō̂n mou hóti ouk epoiḗsamen tàs entolás sou kaì ouk eporeúthēmen alēthinō̂s enṓpión sou

6
καὶ νῦν κατὰ τὸ ἀρεστόν σου ποίησον μετ’ ἐμοῦ καὶ ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μου ἐξ ἐμοῦ ὅπως ἀπολυθῶ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ γένωμαι γῆ διὸ λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῆν ὅτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς ἤκουσα καὶ λύπη πολλὴ μετ’ ἐμοῦ κύριε ἐπίταξον ὅπως ἀπολυθῶ ἀπὸ τῆς ἀνάγκης ταύτης ἀπόλυσόν με εἰς τὸν τόπον τὸν αἰώνιον καὶ μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου κύριε ἀπ’ ἐμοῦ διὸ λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ βλέπειν ἀνάγκην πολλὴν ἐν τῇ ζωῇ μου καὶ μὴ ἀκούειν ὀνειδισμούς

kaì nŷn katà tò arestón sou poíēson met’ emoû kaì epítaxon analabeîn tò pneûmá mou ex emoû hópōs apolythō̂ apò prosṓpou tē̂s gē̂s kaì génōmai gē̂ diò lysiteleî moi apothaneîn mâllon ḕ zē̂n hóti oneidismoùs pseudeîs ḗkousa kaì lýpē pollḕ met’ emoû kýrie epítaxon hópōs apolythō̂ apò tē̂s anánkēs taútēs apólysón me eis tòn tópon tòn aiṓnion kaì mḕ apostrépsēis tò prósōpón sou kýrie ap’ emoû diò lysiteleî moi apothaneîn mâllon ḕ blépein anánkēn pollḕn en tē̂i zōē̂i mou kaì mḕ akoúein oneidismoús

7
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ συνέβη Σαρρα τῇ θυγατρὶ Ραγουηλ τοῦ ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ αὐτὴν ἀκοῦσαι ὀνειδισμοὺς ὑπὸ μιᾶς τῶν παιδισκῶν τοῦ πατρὸς ἑαυτῆς

en tē̂i hēmérāi taútēi synébē Sarra tē̂i thygatrì Ragouēl toû en Ekbatánois tē̂s Mēdías kaì autḕn akoûsai oneidismoùs hypò miâs tō̂n paidiskō̂n toû patròs heautē̂s

8
διότι ἦν ἐκδεδομένη ἀνδράσιν ἑπτά καὶ Ασμοδαῖος τὸ δαιμόνιον τὸ πονηρὸν ἀπέκτεννεν αὐτοὺς πρὶν ἢ γενέσθαι αὐτοὺς μετ’ αὐτῆς καθάπερ ἀποδεδειγμένον ἐστὶν ταῖς γυναιξίν καὶ εἶπεν αὐτῇ ἡ παιδίσκη σὺ εἶ ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς ἄνδρας σου ἰδοὺ ἤδη ἀπεκδέδοσαι ἑπτὰ ἀνδράσιν καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ ὠνομάσθης

dióti ē̂n ekdedoménē andrásin heptá kaì Asmodaîos tò daimónion tò ponēròn apéktennen autoùs prìn ḕ genésthai autoùs met’ autē̂s katháper apodedeigménon estìn taîs gynaixín kaì eîpen autē̂i hē paidískē sỳ eî hē apokténnousa toùs ándras sou idoù ḗdē apekdédosai heptà andrásin kaì henòs autō̂n ouk ōnomásthēs

9
τί ἡμᾶς μαστιγοῖς περὶ τῶν ἀνδρῶν σου ὅτι ἀπέθανον βάδιζε μετ’ αὐτῶν καὶ μὴ ἴδοιμεν υἱόν σου μηδὲ θυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα

tí hēmâs mastigoîs perì tō̂n andrō̂n sou hóti apéthanon bádize met’ autō̂n kaì mḕ ídoimen hyión sou mēdè thygatéra eis tòn aiō̂na

10
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐλυπήθη ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ἔκλαυσεν καὶ ἀναβᾶσα εἰς τὸ ὑπερῷον τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἠθέλησεν ἀπάγξασθαι καὶ πάλιν ἐλογίσατο καὶ λέγει μήποτε ὀνειδίσωσιν τὸν πατέρα μου καὶ ἐροῦσιν αὐτῷ μία σοι ὑπῆρχεν θυγάτηρ ἀγαπητὴ καὶ αὐτὴ ἀπήγξατο ἀπὸ τῶν κακῶν καὶ κατάξω τὸ γῆρας τοῦ πατρός μου μετὰ λύπης εἰς ᾅδου χρησιμώτερόν μοί ἐστιν μὴ ἀπάγξασθαι ἀλλὰ δεηθῆναι τοῦ κυρίου ὅπως ἀποθάνω καὶ μηκέτι ὀνειδισμοὺς ἀκούσω ἐν τῇ ζωῇ μου

en tē̂i hēmérāi ekeínēi elypḗthē en tē̂i psychē̂i kaì éklausen kaì anabâsa eis tò hyperō̂ion toû patròs autē̂s ēthélēsen apánxasthai kaì pálin elogísato kaì légei mḗpote oneidísōsin tòn patéra mou kaì eroûsin autō̂i mía soi hypē̂rchen thygátēr agapētḕ kaì autḕ apḗnxato apò tō̂n kakō̂n kaì katáxō tò gē̂ras toû patrós mou metà lýpēs eis hā́idou chrēsimṓterón moí estin mḕ apánxasthai allà deēthē̂nai toû kyríou hópōs apothánō kaì mēkéti oneidismoùs akoúsō en tē̂i zōē̂i mou

11
ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ διαπετάσασα τὰς χεῖρας πρὸς τὴν θυρίδα ἐδεήθη καὶ εἶπεν εὐλογητὸς εἶ θεὲ ἐλεήμων καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ εὐλογησάτωσάν σε πάντα τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶνα

en autō̂i tō̂i kairō̂i diapetásasa tàs cheîras pròs tḕn thyrída edeḗthē kaì eîpen eulogētòs eî theè eleḗmōn kaì eulogētòn tò ónomá sou eis toùs aiō̂nas kaì eulogēsátōsán se pánta tà érga sou eis tòn aiō̂na

12
καὶ νῦν ἐπὶ σὲ τὸ πρόσωπόν μου καὶ τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀνέβλεψα

kaì nŷn epì sè tò prósōpón mou kaì toùs ophthalmoús mou anéblepsa

13
εἰπὸν ἀπολυθῆναί με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκούειν με μηκέτι ὀνειδισμούς

eipòn apolythē̂naí me apò tē̂s gē̂s kaì mḕ akoúein me mēkéti oneidismoús

14
σὺ γινώσκεις δέσποτα ὅτι καθαρά εἰμι ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας ἀνδρὸς

sỳ ginṓskeis déspota hóti kathará eimi apò pásēs akatharsías andròs

15
καὶ οὐχὶ ἐμόλυνά μου τὸ ὄνομα καὶ οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου μονογενής εἰμι τῷ πατρί μου καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ ἕτερον τέκνον ἵνα κληρονομήσῃ αὐτόν οὐδὲ ἀδελφὸς αὐτῷ ἐγγὺς οὔτε συγγενὴς αὐτῷ ὑπάρχει ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά καὶ ἵνα τί μοί ἐστιν ἔτι ζῆν καὶ εἰ μή σοι δοκεῖ ἀποκτεῖναί με κύριε νῦν εἰσάκουσον ὀνειδισμόν μου

kaì ouchì emólyná mou tò ónoma kaì oudè tò ónoma toû patrós mou en tē̂i gē̂i tē̂s aichmalōsías mou monogenḗs eimi tō̂i patrí mou kaì ouch hypárchei autō̂i héteron téknon hína klēronomḗsēi autón oudè adelphòs autō̂i engỳs oúte syngenḕs autō̂i hypárchei hína syntērḗsō emautḕn autō̂i gynaîka ḗdē apṓlontó moi heptá kaì hína tí moí estin éti zē̂n kaì ei mḗ soi dokeî apokteînaí me kýrie nŷn eisákouson oneidismón mou

16
ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ εἰσηκούσθη ἡ προσευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ θεοῦ

en autō̂i tō̂i kairō̂i eisēkoústhē hē proseuchḕ amphotérōn enṓpion tē̂s dóxēs toû theoû

17
καὶ ἀπεστάλη Ραφαηλ ἰάσασθαι τοὺς δύο Τωβιν ἀπολῦσαι τὰ λευκώματα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ἵνα ἴδῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ φῶς τοῦ θεοῦ καὶ Σαρραν τὴν Ραγουηλ δοῦναι αὐτὴν Τωβια τῷ υἱῷ Τωβιθ γυναῖκα καὶ λῦσαι Ασμοδαιον τὸ δαιμόνιον τὸ πονηρὸν ἀπ’ αὐτῆς διότι Τωβια ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτὴν παρὰ πάντας τοὺς θέλοντας λαβεῖν αὐτήν ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπέστρεψεν Τωβιθ ἀπὸ τῆς αὐλῆς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ Σαρρα ἡ τοῦ Ραγουηλ καὶ αὐτὴ κατέβη ἐκ τοῦ ὑπερῴου

kaì apestálē Raphaēl iásasthai toùs dýo Tōbin apolŷsai tà leukṓmata apò tō̂n ophthalmō̂n autoû hína ídēi toîs ophthalmoîs tò phō̂s toû theoû kaì Sarran tḕn Ragouēl doûnai autḕn Tōbia tō̂i hyiō̂i Tōbith gynaîka kaì lŷsai Asmodaion tò daimónion tò ponēròn ap’ autē̂s dióti Tōbia epibállei klēronomē̂sai autḕn parà pántas toùs thélontas labeîn autḗn en ekeínōi tō̂i kairō̂i epéstrepsen Tōbith apò tē̂s aulē̂s eis tòn oîkon autoû kaì Sarra hē toû Ragouēl kaì autḕ katébē ek toû hyperṓiou