Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Tobit (S) 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ὅτε συνετέλεσαν τὸ φαγεῖν καὶ πιεῖν ἠθέλησαν κοιμηθῆναι καὶ ἀπήγαγον τὸν νεανίσκον καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ ταμίειον

kaì hóte synetélesan tò phageîn kaì pieîn ēthélēsan koimēthē̂nai kaì apḗgagon tòn neanískon kaì eisḗgagon autòn eis tò tamíeion

2
καὶ ἐμνήσθη Τωβιας τῶν λόγων Ραφαηλ καὶ ἔλαβεν τὸ ἧπαρ τοῦ ἰχθύος καὶ τὴν καρδίαν ἐκ τοῦ βαλλαντίου οὗ εἶχεν καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν τέφραν τοῦ θυμιάματος

kaì emnḗsthē Tōbias tō̂n lógōn Raphaēl kaì élaben tò hē̂par toû ichthýos kaì tḕn kardían ek toû ballantíou hoû eîchen kaì epéthēken epì tḕn téphran toû thymiámatos

3
καὶ ἡ ὀσμὴ τοῦ ἰχθύος ἐκώλυσεν καὶ ἀπέδραμεν τὸ δαιμόνιον ἄνω εἰς τὰ μέρη Αἰγύπτου καὶ βαδίσας Ραφαηλ συνεπόδισεν αὐτὸν ἐκεῖ καὶ ἐπέδησεν παραχρῆμα

kaì hē osmḕ toû ichthýos ekṓlysen kaì apédramen tò daimónion ánō eis tà mérē Aigýptou kaì badísas Raphaēl synepódisen autòn ekeî kaì epédēsen parachrē̂ma

4
καὶ ἐξῆλθον καὶ ἀπέκλεισαν τὴν θύραν τοῦ ταμιείου καὶ ἠγέρθη Τωβιας ἀπὸ τῆς κλίνης καὶ εἶπεν αὐτῇ ἀδελφή ἀνάστηθι προσευξώμεθα καὶ δεηθῶμεν τοῦ κυρίου ἡμῶν ὅπως ποιήσῃ ἐφ’ ἡμᾶς ἔλεος καὶ σωτηρίαν

kaì exē̂lthon kaì apékleisan tḕn thýran toû tamieíou kaì ēgérthē Tōbias apò tē̂s klínēs kaì eîpen autē̂i adelphḗ anástēthi proseuxṓmetha kaì deēthō̂men toû kyríou hēmō̂n hópōs poiḗsēi eph’ hēmâs éleos kaì sōtērían

5
καὶ ἀνέστη καὶ ἤρξαντο προσεύχεσθαι καὶ δεηθῆναι ὅπως γένηται αὐτοῖς σωτηρία καὶ ἤρξατο λέγειν εὐλογητὸς εἶ ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας τῆς γενεᾶς εὐλογησάτωσάν σε οἱ οὐρανοὶ καὶ πᾶσα ἡ κτίσις σου εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας

kaì anéstē kaì ḗrxanto proseúchesthai kaì deēthē̂nai hópōs génētai autoîs sōtēría kaì ḗrxato légein eulogētòs eî ho theòs tō̂n patérōn hēmō̂n kaì eulogētòn tò ónomá sou eis pántas toùs aiō̂nas tē̂s geneâs eulogēsátōsán se hoi ouranoì kaì pâsa hē ktísis sou eis pántas toùs aiō̂nas

6
σὺ ἐποίησας τὸν Αδαμ καὶ ἐποίησας αὐτῷ βοηθὸν στήριγμα Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀνθρώπων καὶ σὺ εἶπας ὅτι οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν ὅμοιον αὐτῷ

sỳ epoíēsas tòn Adam kaì epoíēsas autō̂i boēthòn stḗrigma Euan tḕn gynaîka autoû kaì ex amphotérōn egenḗthē tò spérma tō̂n anthrṓpōn kaì sỳ eîpas hóti ou kalòn eînai tòn ánthrōpon mónon poiḗsōmen autō̂i boēthòn hómoion autō̂i

7
καὶ νῦν οὐχὶ διὰ πορνείαν ἐγὼ λαμβάνω τὴν ἀδελφήν μου ταύτην ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας ἐπίταξον ἐλεῆσαί με καὶ αὐτὴν καὶ συγκαταγηρᾶσαι κοινῶς

kaì nŷn ouchì dià porneían egṑ lambánō tḕn adelphḗn mou taútēn all’ ep’ alētheías epítaxon eleē̂saí me kaì autḕn kaì synkatagērâsai koinō̂s

8
καὶ εἶπαν μεθ’ ἑαυτῶν αμην αμην

kaì eîpan meth’ heautō̂n amēn amēn

9
καὶ ἐκοιμήθησαν τὴν νύκτα

kaì ekoimḗthēsan tḕn nýkta

10
καὶ ἀναστὰς Ραγουηλ ἐκάλεσεν τοὺς οἰκέτας μεθ’ ἑαυτοῦ καὶ ᾤχοντο καὶ ὤρυξαν τάφον εἶπεν γάρ μήποτε ἀποθάνῃ καὶ γενώμεθα κατάγελως καὶ ὀνειδισμός

kaì anastàs Ragouēl ekálesen toùs oikétas meth’ heautoû kaì ṓichonto kaì ṓryxan táphon eîpen gár mḗpote apothánēi kaì genṓmetha katágelōs kaì oneidismós

11
καὶ ὅτε συνετέλεσαν ὀρύσσοντες τὸν τάφον ἦλθεν Ραγουηλ εἰς τὸν οἶκον καὶ ἐκάλεσεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ

kaì hóte synetélesan orýssontes tòn táphon ē̂lthen Ragouēl eis tòn oîkon kaì ekálesen tḕn gynaîka autoû

12
καὶ εἶπεν ἀπόστειλον μίαν τῶν παιδισκῶν καὶ εἰσελθοῦσα ἰδέτω εἰ ζῇ καὶ εἰ τέθνηκεν ὅπως ἂν θάψωμεν αὐτόν ὅπως μηδεὶς γνῷ

kaì eîpen apósteilon mían tō̂n paidiskō̂n kaì eiselthoûsa idétō ei zē̂i kaì ei téthnēken hópōs àn thápsōmen autón hópōs mēdeìs gnō̂i

13
καὶ ἀπέστειλαν τὴν παιδίσκην καὶ ἧψαν τὸν λύχνον καὶ ἤνοιξαν τὴν θύραν καὶ εἰσῆλθεν καὶ εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ ὑπνοῦντας κοινῶς

kaì apésteilan tḕn paidískēn kaì hē̂psan tòn lýchnon kaì ḗnoixan tḕn thýran kaì eisē̂lthen kaì heûren autoùs katheúdontas kaì hypnoûntas koinō̂s

14
καὶ ἐξελθοῦσα ἡ παιδίσκη ὑπέδειξεν αὐτοῖς ὅτι ζῇ καὶ οὐδὲν κακόν ἐστιν

kaì exelthoûsa hē paidískē hypédeixen autoîs hóti zē̂i kaì oudèn kakón estin

15
καὶ εὐλόγησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπαν εὐλογητὸς εἶ θεέ ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ καθαρᾷ εὐλογείτωσάν σε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας

kaì eulógēsan tòn theòn toû ouranoû kaì eîpan eulogētòs eî theé en pásēi eulogíāi katharā̂i eulogeítōsán se eis pántas toùs aiō̂nas

16
καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτι εὔφρανάς με καὶ οὐκ ἐγένετο καθὼς ὑπενόουν ἀλλὰ κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου ἐποίησας μεθ’ ἡμῶν

kaì eulogētòs eî hóti eúphranás me kaì ouk egéneto kathṑs hypenóoun allà katà tò polỳ éleós sou epoíēsas meth’ hēmō̂n

17
καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτι ἠλέησας δύο μονογενεῖς ποίησον αὐτοῖς δέσποτα ἔλεος καὶ σωτηρίαν καὶ συντέλεσον τὴν ζωὴν αὐτῶν μετ’ εὐφροσύνης καὶ ἐλέου

kaì eulogētòs eî hóti ēléēsas dýo monogeneîs poíēson autoîs déspota éleos kaì sōtērían kaì syntéleson tḕn zōḕn autō̂n met’ euphrosýnēs kaì eléou

18
τότε εἶπεν τοῖς οἰκέταις αὐτοῦ χῶσαι τὸν τάφον πρὸ τοῦ ὄρθρον γενέσθαι

tóte eîpen toîs oikétais autoû chō̂sai tòn táphon prò toû órthron genésthai

19
καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν ποιῆσαι ἄρτους πολλούς καὶ εἰς τὸ βουκόλιον βαδίσας ἤγαγεν βόας δύο καὶ κριοὺς τέσσαρας καὶ εἶπεν συντελεῖν αὐτούς καὶ ἤρξαντο παρασκευάζειν

kaì tē̂i gynaikì eîpen poiē̂sai ártous polloús kaì eis tò boukólion badísas ḗgagen bóas dýo kaì krioùs téssaras kaì eîpen synteleîn autoús kaì ḗrxanto paraskeuázein

20
καὶ ἐκάλεσεν Τωβιαν καὶ εἶπεν αὐτῷ δέκα τεσσάρων ἡμερῶν οὐ μὴ κινηθῇς ἐντεῦθεν ἀλλ’ αὐτοῦ μενεῖς ἔσθων καὶ πίνων παρ’ ἐμοὶ καὶ εὐφρανεῖς τὴν ψυχὴν τῆς θυγατρός μου τὴν κατωδυνωμένην

kaì ekálesen Tōbian kaì eîpen autō̂i déka tessárōn hēmerō̂n ou mḕ kinēthē̂is enteûthen all’ autoû meneîs ésthōn kaì pínōn par’ emoì kaì euphraneîs tḕn psychḕn tē̂s thygatrós mou tḕn katōdynōménēn

21
καὶ ὅσα μοι ὑπάρχει λάμβανε αὐτόθεν τὸ ἥμισυ καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων πρὸς τὸν πατέρα σου καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ ὅταν ἀποθάνω ἐγώ τε καὶ ἡ γυνή μου ὑμέτερόν ἐστιν θάρσει παιδίον ἐγώ σου ὁ πατὴρ καὶ Εδνα ἡ μήτηρ σου καὶ παρὰ σοῦ ἐσμεν ἡμεῖς καὶ τῆς ἀδελφῆς σου ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν αἰῶνα θάρσει παιδίον

kaì hósa moi hypárchei lámbane autóthen tò hḗmisy kaì hýpage hygiaínōn pròs tòn patéra sou kaì tò állo hḗmisy hótan apothánō egṓ te kaì hē gynḗ mou hyméterón estin thársei paidíon egṓ sou ho patḕr kaì Edna hē mḗtēr sou kaì parà soû esmen hēmeîs kaì tē̂s adelphē̂s sou apò toû nŷn eis tòn aiō̂na thársei paidíon