Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Tobit (S) 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
τότε ἐκάλεσεν Τωβιας Ραφαηλ καὶ εἶπεν αὐτῷ

tóte ekálesen Tōbias Raphaēl kaì eîpen autō̂i

2
Αζαρια ἄδελφε παράλαβε μετὰ σεαυτοῦ τέσσαρας οἰκέτας καὶ καμήλους δύο καὶ πορεύθητι εἰς Ῥάγας καὶ ἧκε παρὰ Γαβαήλῳ καὶ δὸς αὐτῷ τὸ χειρόγραφον καὶ κόμισαι τὸ ἀργύριον καὶ παράλαβε αὐτὸν μετὰ σοῦ εἰς τοὺς γάμους

Azaria ádelphe parálabe metà seautoû téssaras oikétas kaì kamḗlous dýo kaì poreúthēti eis Rhágas kaì hē̂ke parà Gabaḗlōi kaì dòs autō̂i tò cheirógraphon kaì kómisai tò argýrion kaì parálabe autòn metà soû eis toùs gámous

3
σὺ γὰρ γινώσκεις ὅτι ἔσται ἀριθμῶν ὁ πατὴρ τὰς ἡμέρας καὶ ἐὰν χρονίσω ἡμέραν μίαν λυπήσω αὐτὸν λίαν

sỳ gàr ginṓskeis hóti éstai arithmō̂n ho patḕr tàs hēméras kaì eàn chronísō hēméran mían lypḗsō autòn lían

4
καὶ θεωρεῖς τί ὤμοσεν Ραγουηλ καὶ οὐ δύναμαι παραβῆναι τὸν ὅρκον αὐτοῦ

kaì theōreîs tí ṓmosen Ragouēl kaì ou dýnamai parabē̂nai tòn hórkon autoû

5
καὶ ἐπορεύθη Ραφαηλ καὶ οἱ τέσσαρες οἰκέται καὶ αἱ δύο κάμηλοι εἰς Ῥάγας τῆς Μηδίας καὶ ηὐλίσθησαν παρὰ Γαβαήλῳ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον αὐτοῦ καὶ ὑπέδειξεν αὐτῷ περὶ Τωβιου τοῦ υἱοῦ Τωβιθ ὅτι ἔλαβεν γυναῖκα καὶ ὅτι καλεῖ αὐτὸν εἰς τὸν γάμον καὶ ἀναστὰς παρηρίθμησεν αὐτῷ τὰ θυλάκια σὺν ταῖς σφραγῖσιν καὶ συνέθηκαν αὐτά

kaì eporeúthē Raphaēl kaì hoi téssares oikétai kaì hai dýo kámēloi eis Rhágas tē̂s Mēdías kaì ēylísthēsan parà Gabaḗlōi kaì édōken autō̂i tò cheirógraphon autoû kaì hypédeixen autō̂i perì Tōbiou toû hyioû Tōbith hóti élaben gynaîka kaì hóti kaleî autòn eis tòn gámon kaì anastàs parēríthmēsen autō̂i tà thylákia sỳn taîs sphragîsin kaì synéthēkan autá

6
καὶ ὤρθρισαν κοινῶς καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν γάμον καὶ εἰσῆλθον εἰς τὰ Ραγουηλ καὶ εὗρον Τωβιαν ἀνακείμενον καὶ ἀνεπήδησεν καὶ ἠσπάσατο αὐτόν καὶ ἔκλαυσεν καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ καλὲ καὶ ἀγαθέ ἀνδρὸς καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ δικαίου καὶ ἐλεημοποιοῦ δῴη σοι κύριος εὐλογίαν οὐρανοῦ καὶ τῇ γυναικί σου καὶ τῷ πατρί σου καὶ τῇ μητρὶ τῆς γυναικός σου εὐλογητὸς ὁ θεός ὅτι εἶδον Τωβιν τὸν ἀνεψιόν μου ὅμοιον αὐτῷ

kaì ṓrthrisan koinō̂s kaì eisē̂lthon eis tòn gámon kaì eisē̂lthon eis tà Ragouēl kaì heûron Tōbian anakeímenon kaì anepḗdēsen kaì ēspásato autón kaì éklausen kaì eulógēsen autòn kaì eîpen autō̂i kalè kaì agathé andròs kaloû kaì agathoû dikaíou kaì eleēmopoioû dṓiē soi kýrios eulogían ouranoû kaì tē̂i gynaikí sou kaì tō̂i patrí sou kaì tē̂i mētrì tē̂s gynaikós sou eulogētòs ho theós hóti eîdon Tōbin tòn anepsión mou hómoion autō̂i