Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Sagesse 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Αγαπήσατε δικαιοσύνην, οἱ κρίνοντες τὴν γῆν, ϕρονήσατε περὶ τοῦ κυρίου ἐν ἀγαθότητι καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητήσατε αὐτόν.

’Agapḗsate dikaiosýnēn, hoi krínontes tḕn gē̂n, phronḗsate perì toû kyríou en agathótēti kaì en haplótēti kardías zētḗsate autón.

2
ὅτι εὑρίσκεται τοῖς μὴ πειράζουσιν αὐτόν, ἐμϕανίζεται δὲ τοῖς μὴ ἀπιστοῦσιν αὐτῷ.

hóti heurísketai toîs mḕ peirázousin autón, emphanízetai dè toîs mḕ apistoûsin autō̂i.

3
σκολιοὶ γὰρ λογισμοὶ χωρίζουσιν ἀπὸ θεοῦ, δοκιμαζομένη τε ἡ δύναμις ἐλέγχει τοὺς ἄϕρονας.

skolioì gàr logismoì chōrízousin apò theoû, dokimazoménē te hē dýnamis elénchei toùs áphronas.

4
ὅτι εἰς κακότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελεύσεται σοϕία οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίας.

hóti eis kakótechnon psychḕn ouk eiseleúsetai sophía oudè katoikḗsei en sṓmati katáchreōi hamartías.

5
ἅγιον γὰρ πνεῦμα παιδείας ϕεύξεται δόλον καὶ ἀπαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων καὶ ἐλεγχθήσεται ἐπελθούσης ἀδικίας.

hágion gàr pneûma paideías pheúxetai dólon kaì apanastḗsetai apò logismō̂n asynétōn kaì elenchthḗsetai epelthoúsēs adikías.

6
ϕιλάνθρωπον γὰρ πνεῦμα σοϕία καὶ οὐκ ἀθῳώσει βλάσϕημον ἀπὸ χειλέων αὐτοῦ· ὅτι τῶν νεϕρῶν αὐτοῦ μάρτυς ὁ θεὸς καὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπίσκοπος ἀληθὴς καὶ τῆς γλώσσης ἀκουστής.

philánthrōpon gàr pneûma sophía kaì ouk athōiṓsei blásphēmon apò cheiléōn autoû: hóti tō̂n nephrō̂n autoû mártys ho theòs kaì tē̂s kardías autoû epískopos alēthḕs kaì tē̂s glṓssēs akoustḗs.

7
ὅτι πνεῦμα κυρίου πεπλήρωκεν τὴν οἰκουμένην, καὶ τὸ συνέχον τὰ πάντα γνῶσιν ἔχει ϕωνῆς.

hóti pneûma kyríou peplḗrōken tḕn oikouménēn, kaì tò synéchon tà pánta gnō̂sin échei phōnē̂s.

8
διὰ τοῦτο ϕθεγγόμενος ἄδικα οὐδεὶς μὴ λάθῃ, οὐδὲ μὴ παροδεύσῃ αὐτὸν ἐλέγχουσα ἡ δίκη.

dià toûto phthengómenos ádika oudeìs mḕ láthēi, oudè mḕ parodeúsēi autòn elénchousa hē díkē.

9
ἐν γὰρ διαβουλίοις ἀσεβοῦς ἐξέτασις ἔσται, λόγων δὲ αὐτοῦ ἀκοὴ πρὸς κύριον ἥξει εἰς ἔλεγχον ἀνομημάτων αὐτοῦ·

en gàr diaboulíois aseboûs exétasis éstai, lógōn dè autoû akoḕ pròs kýrion hḗxei eis élenchon anomēmátōn autoû:

10
ὅτι οὖς ζηλώσεως ἀκροᾶται τὰ πάντα, καὶ θροῦς γογγυσμῶν οὐκ ἀποκρύπτεται.

hóti oûs zēlṓseōs akroâtai tà pánta, kaì throûs gongysmō̂n ouk apokrýptetai.

11
Φυλάξασθε τοίνυν γογγυσμὸν ἀνωϕελῆ καὶ ἀπὸ καταλαλιᾶς ϕείσασθε γλώσσης· ὅτι ϕθέγμα λαθραῖον κενὸν οὐ πορεύσεται, στόμα δὲ καταψευδόμενον ἀναιρεῖ ψυχήν.

Phyláxasthe toínyn gongysmòn anōphelē̂ kaì apò katalaliâs pheísasthe glṓssēs: hóti phthégma lathraîon kenòn ou poreúsetai, stóma dè katapseudómenon anaireî psychḗn.

12
μὴ ζηλοῦτε θάνατον ἐν πλάνῃ ζωῆς ὑμῶν μηδὲ ἐπισπᾶσθε ὄλεθρον ἐν ἔργοις χειρῶν ὑμῶν·

mḕ zēloûte thánaton en plánēi zōē̂s hymō̂n mēdè epispâsthe ólethron en érgois cheirō̂n hymō̂n:

13
ὅτι ὁ θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ τέρπεται ἐπ’ ἀπωλείᾳ ζώντων.

hóti ho theòs thánaton ouk epoíēsen oudè térpetai ep’ apōleíāi zṓntōn.

14
ἔκτισεν γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα, καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς ϕάρμακον ὀλέθρου οὔτε ᾅδου βασίλειον ἐπὶ γῆς.

éktisen gàr eis tò eînai tà pánta, kaì sōtḗrioi hai genéseis toû kósmou, kaì ouk éstin en autaîs phármakon oléthrou oúte hā́idou basíleion epì gē̂s.

15
δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατός ἐστιν.

dikaiosýnē gàr athánatós estin.

16
’Ασεβεῖς δὲ ταῖς χερσὶν καὶ τοῖς λόγοις προσεκαλέσαντο αὐτόν, ϕίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάκησαν καὶ συνθήκην ἔθεντο πρὸς αὐτόν, ὅτι ἄξιοί εἰσιν τῆς ἐκείνου μερίδος εἶναι.

’Asebeîs dè taîs chersìn kaì toîs lógois prosekalésanto autón, phílon hēgēsámenoi autòn etákēsan kaì synthḗkēn éthento pròs autón, hóti áxioí eisin tē̂s ekeínou merídos eînai.