Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Sagesse 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εὐόδωσεν τὰ ἔργα αὐτῶν ἐν χειρὶ προϕήτου ἁγίου.

Euódōsen tà érga autō̂n en cheirì prophḗtou hagíou.

2
διώδευσαν ἔρημον ἀοίκητον καὶ ἐν ἀβάτοις ἔπηξαν σκηνάς·

diṓdeusan érēmon aoíkēton kaì en abátois épēxan skēnás:

3
ἀντέστησαν πολεμίοις καὶ ἐχθροὺς ἠμύναντο.

antéstēsan polemíois kaì echthroùs ēmýnanto.

4
ἐδίψησαν καὶ ἐπεκαλέσαντό σε, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐκ πέτρας ἀκροτόμου ὕδωρ καὶ ἴαμα δίψης ἐκ λίθου σκληροῦ.

edípsēsan kaì epekalésantó se, kaì edóthē autoîs ek pétras akrotómou hýdōr kaì íama dípsēs ek líthou sklēroû.

5
δι’ ὧν γὰρ ἐκολάσθησαν οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν, διὰ τούτων αὐτοὶ ἀποροῦντες εὐεργετήθησαν.

di’ hō̂n gàr ekolásthēsan hoi echthroì autō̂n, dià toútōn autoì aporoûntes euergetḗthēsan.

6
ἀντὶ μὲν πηγῆς ἀενάου ποταμοῦ αἵματι λυθρώδει ταραχθέντος

antì mèn pēgē̂s aenáou potamoû haímati lythrṓdei tarachthéntos

7
εἰς ἔλεγχον νηπιοκτόνου διατάγματος ἔδωκας αὐτοῖς δαψιλὲς ὕδωρ ἀνελπίστως

eis élenchon nēpioktónou diatágmatos édōkas autoîs dapsilès hýdōr anelpístōs

8
δείξας διὰ τοῦ τότε δίψους πῶς τοὺς ὑπεναντίους ἐκόλασας.

deíxas dià toû tóte dípsous pō̂s toùs hypenantíous ekólasas.

9
ὅτε γὰρ ἐπειράσθησαν, καίπερ ἐν ἐλέει παιδευόμενοι, ἔγνωσαν πῶς μετ’ ὀργῆς κρινόμενοι ἀσεβεῖς ἐβασανίζοντο·

hóte gàr epeirásthēsan, kaíper en eléei paideuómenoi, égnōsan pō̂s met’ orgē̂s krinómenoi asebeîs ebasanízonto:

10
τούτους μὲν γὰρ ὡς πατὴρ νουθετῶν ἐδοκίμασας, ἐκείνους δὲ ὡς ἀπότομος βασιλεὺς καταδικάζων ἐξήτασας.

toútous mèn gàr hōs patḕr nouthetō̂n edokímasas, ekeínous dè hōs apótomos basileùs katadikázōn exḗtasas.

11
καὶ ἀπόντες δὲ καὶ παρόντες ὁμοίως ἐτρύχοντο·

kaì apóntes dè kaì paróntes homoíōs etrýchonto:

12
διπλῆ γὰρ αὐτοὺς ἔλαβεν λύπη καὶ στεναγμὸς μνημῶν τῶν παρελθόντων·

diplē̂ gàr autoùs élaben lýpē kaì stenagmòs mnēmō̂n tō̂n parelthóntōn:

13
ὅτε γὰρ ἤκουσαν διὰ τῶν ἰδίων κολάσεων εὐεργετημένους αὐτούς, ᾔσθοντο τοῦ κυρίου.

hóte gàr ḗkousan dià tō̂n idíōn koláseōn euergetēménous autoús, ḗisthonto toû kyríou.

14
ὃν γὰρ ἐν ἐκθέσει πάλαι ῥιϕέντα ἀπεῖπον χλευάζοντες, ἐπὶ τέλει τῶν ἐκβάσεων ἐθαύμασαν οὐχ ὅμοια δικαίοις διψήσαντες.

hòn gàr en ekthései pálai rhiphénta apeîpon chleuázontes, epì télei tō̂n ekbáseōn ethaúmasan ouch hómoia dikaíois dipsḗsantes.

15
ἀντὶ δὲ λογισμῶν ἀσυνέτων ἀδικίας αὐτῶν, ἐν οἷς πλανηθέντες ἐθρήσκευον ἄλογα ἑρπετὰ καὶ κνώδαλα εὐτελῆ, ἐπαπέστειλας αὐτοῖς πλῆθος ἀλόγων ζῴων εἰς ἐκδίκησιν,

antì dè logismō̂n asynétōn adikías autō̂n, en hoîs planēthéntes ethrḗskeuon áloga herpetà kaì knṓdala eutelē̂, epapésteilas autoîs plē̂thos alógōn zṓiōn eis ekdíkēsin,

16
ἵνα γνῶσιν ὅτι, δι’ ὧν τις ἁμαρτάνει, διὰ τούτων κολάζεται.

hína gnō̂sin hóti, di’ hō̂n tis hamartánei, dià toútōn kolázetai.

17
οὐ γὰρ ἠπόρει ἡ παντοδύναμός σου χεὶρ καὶ κτίσασα τὸν κόσμον ἐξ ἀμόρϕου ὕλης ἐπιπέμψαι αὐτοῖς πλῆθος ἄρκων ἢ θρασεῖς λέοντας

ou gàr ēpórei hē pantodýnamós sou cheìr kaì ktísasa tòn kósmon ex amórphou hýlēs epipémpsai autoîs plē̂thos árkōn ḕ thraseîs léontas

18
ἢ νεοκτίστους θυμοῦ πλήρεις θῆρας ἀγνώστους ἤτοι πυρπνόον ϕυσῶντας ἄσθμα ἢ βρόμον λικμωμένους καπνοῦ ἢ δεινοὺς ἀπ’ ὀμμάτων σπινθῆρας ἀστράπτοντας,

ḕ neoktístous thymoû plḗreis thē̂ras agnṓstous ḗtoi pyrpnóon physō̂ntas ásthma ḕ brómon likmōménous kapnoû ḕ deinoùs ap’ ommátōn spinthē̂ras astráptontas,

19
ὧν οὐ μόνον ἡ βλάβη ἠδύνατο συνεκτρῖψαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ ἡ ὄψις ἐκϕοβήσασα διολέσαι.

hō̂n ou mónon hē blábē ēdýnato synektrîpsai autoús, allà kaì hē ópsis ekphobḗsasa diolésai.

20
καὶ χωρὶς δὲ τούτων ἑνὶ πνεύματι πεσεῖν ἐδύναντο ὑπὸ τῆς δίκης διωχθέντες καὶ λικμηθέντες ὑπὸ πνεύματος δυνάμεώς σου· ἀλλὰ πάντα μέτρῳ καὶ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ διέταξας.

kaì chōrìs dè toútōn henì pneúmati peseîn edýnanto hypò tē̂s díkēs diōchthéntes kaì likmēthéntes hypò pneúmatos dynámeṓs sou: allà pánta métrōi kaì arithmō̂i kaì stathmō̂i diétaxas.

21
τὸ γὰρ μεγάλως ἰσχύειν σοι πάρεστιν πάντοτε, καὶ κράτει βραχίονός σου τίς ἀντιστήσεται;

tò gàr megálōs ischýein soi párestin pántote, kaì krátei brachíonós sou tís antistḗsetai?

22
ὅτι ὡς ῥοπὴ ἐκ πλαστίγγων ὅλος ὁ κόσμος ἐναντίον σου καὶ ὡς ῥανὶς δρόσου ὀρθρινὴ κατελθοῦσα ἐπὶ γῆν.

hóti hōs rhopḕ ek plastíngōn hólos ho kósmos enantíon sou kaì hōs rhanìs drósou orthrinḕ katelthoûsa epì gē̂n.

23
ἐλεεῖς δὲ πάντας, ὅτι πάντα δύνασαι, καὶ παρορᾷς ἁμαρτήματα ἀνθρώπων εἰς μετάνοιαν.

eleeîs dè pántas, hóti pánta dýnasai, kaì parorā̂is hamartḗmata anthrṓpōn eis metánoian.

24
ἀγαπᾷς γὰρ τὰ ὄντα πάντα καὶ οὐδὲν βδελύσσῃ ὧν ἐποίησας· οὐδὲ γὰρ ἂν μισῶν τι κατεσκεύασας.

agapā̂is gàr tà ónta pánta kaì oudèn bdelýssēi hō̂n epoíēsas: oudè gàr àn misō̂n ti kateskeúasas.

25
πῶς δὲ διέμεινεν ἄν τι, εἰ μὴ σὺ ἠθέλησας, ἢ τὸ μὴ κληθὲν ὑπὸ σοῦ διετηρήθη;

pō̂s dè diémeinen án ti, ei mḕ sỳ ēthélēsas, ḕ tò mḕ klēthèn hypò soû dietērḗthē?

26
ϕείδῃ δὲ πάντων, ὅτι σά ἐστιν, δέσποτα ϕιλόψυχε·

pheídēi dè pántōn, hóti sá estin, déspota philópsyche: