Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Sagesse 18

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τοῖς δὲ ὁσίοις σου μέγιστον ἦν ϕῶς· ὧν ϕωνὴν μὲν ἀκούοντες μορϕὴν δὲ οὐχ ὁρῶντες, ὅτι μὲν οὐ κἀκεῖνοι ἐπεπόνθεισαν, ἐμακάριζον,

Toîs dè hosíois sou mégiston ē̂n phō̂s: hō̂n phōnḕn mèn akoúontes morphḕn dè ouch horō̂ntes, hóti mèn ou kakeînoi epepóntheisan, emakárizon,

2
ὅτι δ’ οὐ βλάπτουσιν προηδικημένοι, ηὐχαρίστουν καὶ τοῦ διενεχθῆναι χάριν ἐδέοντο.

hóti d’ ou bláptousin proēdikēménoi, ēycharístoun kaì toû dienechthē̂nai chárin edéonto.

3
ἀνθ’ ὧν πυριϕλεγῆ στῦλον ὁδηγὸν μὲν ἀγνώστου ὁδοιπορίας, ἥλιον δὲ ἀβλαβῆ ϕιλοτίμου ξενιτείας παρέσχες.

anth’ hō̂n pyriphlegē̂ stŷlon hodēgòn mèn agnṓstou hodoiporías, hḗlion dè ablabē̂ philotímou xeniteías parésches.

4
ἄξιοι μὲν γὰρ ἐκεῖνοι στερηθῆναι ϕωτὸς καὶ ϕυλακισθῆναι σκότει οἱ κατακλείστους ϕυλάξαντες τοὺς υἱούς σου, δι’ ὧν ἤμελλεν τὸ ἄϕθαρτον νόμου ϕῶς τῷ αἰῶνι δίδοσθαι.

áxioi mèn gàr ekeînoi sterēthē̂nai phōtòs kaì phylakisthē̂nai skótei hoi katakleístous phyláxantes toùs hyioús sou, di’ hō̂n ḗmellen tò áphtharton nómou phō̂s tō̂i aiō̂ni dídosthai.

5
Βουλευσαμένους δ’ αὐτοὺς τὰ τῶν ὁσίων ἀποκτεῖναι νήπια καὶ ἑνὸς ἐκτεθέντος τέκνου καὶ σωθέντος εἰς ἔλεγχον τὸ αὐτῶν ἀϕείλω πλῆθος τέκνων καὶ ὁμοθυμαδὸν ἀπώλεσας ἐν ὕδατι σϕοδρῷ.

Bouleusaménous d’ autoùs tà tō̂n hosíōn apokteînai nḗpia kaì henòs ektethéntos téknou kaì sōthéntos eis élenchon tò autō̂n apheílō plē̂thos téknōn kaì homothymadòn apṓlesas en hýdati sphodrō̂i.

6
ἐκείνη ἡ νὺξ προεγνώσθη πατράσιν ἡμῶν, ἵνα ἀσϕαλῶς εἰδότες οἷς ἐπίστευσαν ὅρκοις ἐπευθυμήσωσιν.

ekeínē hē nỳx proegnṓsthē patrásin hēmō̂n, hína asphalō̂s eidótes hoîs epísteusan hórkois epeuthymḗsōsin.

7
προσεδέχθη ὑπὸ λαοῦ σου σωτηρία μὲν δικαίων, ἐχθρῶν δὲ ἀπώλεια·

prosedéchthē hypò laoû sou sōtēría mèn dikaíōn, echthrō̂n dè apṓleia:

8
ᾧ γὰρ ἐτιμωρήσω τοὺς ὑπεναντίους, τούτῳ ἡμᾶς προσκαλεσάμενος ἐδόξασας.

hō̂i gàr etimōrḗsō toùs hypenantíous, toútōi hēmâs proskalesámenos edóxasas.

9
κρυϕῇ γὰρ ἐθυσίαζον ὅσιοι παῖδες ἀγαθῶν καὶ τὸν τῆς θειότητος νόμον ἐν ὁμονοίᾳ διέθεντο τῶν αὐτῶν ὁμοίως καὶ ἀγαθῶν καὶ κινδύνων μεταλήμψεσθαι τοὺς ἁγίους πατέρων ἤδη προαναμέλποντες αἴνους.

kryphē̂i gàr ethysíazon hósioi paîdes agathō̂n kaì tòn tē̂s theiótētos nómon en homonoíāi diéthento tō̂n autō̂n homoíōs kaì agathō̂n kaì kindýnōn metalḗmpsesthai toùs hagíous patérōn ḗdē proanamélpontes aínous.

10
ἀντήχει δ’ ἀσύμϕωνος ἐχθρῶν ἡ βοή, καὶ οἰκτρὰ διεϕέρετο ϕωνὴ θρηνουμένων παίδων·

antḗchei d’ asýmphōnos echthrō̂n hē boḗ, kaì oiktrà diephéreto phōnḕ thrēnouménōn paídōn:

11
ὁμοίᾳ δὲ δίκῃ δοῦλος ἅμα δεσπότῃ κολασθεὶς καὶ δημότης βασιλεῖ τὰ αὐτὰ πάσχων,

homoíāi dè díkēi doûlos háma despótēi kolastheìs kaì dēmótēs basileî tà autà páschōn,

12
ὁμοθυμαδὸν δὲ πάντες ἐν ἑνὶ ὀνόματι θανάτου νεκροὺς εἶχον ἀναριθμήτους· οὐδὲ γὰρ πρὸς τὸ θάψαι οἱ ζῶντες ἦσαν ἱκανοί, ἐπεὶ πρὸς μίαν ῥοπὴν ἡ ἐντιμοτέρα γένεσις αὐτῶν διέϕθαρτο.

homothymadòn dè pántes en henì onómati thanátou nekroùs eîchon anarithmḗtous: oudè gàr pròs tò thápsai hoi zō̂ntes ē̂san hikanoí, epeì pròs mían rhopḕn hē entimotéra génesis autō̂n diéphtharto.

13
πάντα γὰρ ἀπιστοῦντες διὰ τὰς ϕαρμακείας ἐπὶ τῷ τῶν πρωτοτόκων ὀλέθρῳ ὡμολόγησαν θεοῦ υἱὸν λαὸν εἶναι.

pánta gàr apistoûntes dià tàs pharmakeías epì tō̂i tō̂n prōtotókōn oléthrōi hōmológēsan theoû hyiòn laòn eînai.

14
ἡσύχου γὰρ σιγῆς περιεχούσης τὰ πάντα καὶ νυκτὸς ἐν ἰδίῳ τάχει μεσαζούσης

hēsýchou gàr sigē̂s periechoúsēs tà pánta kaì nyktòs en idíōi táchei mesazoúsēs

15
ὁ παντοδύναμός σου λόγος ἀπ’ οὐρανῶν ἐκ θρόνων βασιλείων ἀπότομος πολεμιστὴς εἰς μέσον τῆς ὀλεθρίας ἥλατο γῆς ξίϕος ὀξὺ τὴν ἀνυπόκριτον ἐπιταγήν σου ϕέρων

ho pantodýnamós sou lógos ap’ ouranō̂n ek thrónōn basileíōn apótomos polemistḕs eis méson tē̂s olethrías hḗlato gē̂s xíphos oxỳ tḕn anypókriton epitagḗn sou phérōn

16
καὶ στὰς ἐπλήρωσεν τὰ πάντα θανάτου καὶ οὐρανοῦ μὲν ἥπτετο, βεβήκει δ’ ἐπὶ γῆς.

kaì stàs eplḗrōsen tà pánta thanátou kaì ouranoû mèn hḗpteto, bebḗkei d’ epì gē̂s.

17
τότε παραχρῆμα ϕαντασίαι μὲν ὀνείρων δεινῶν ἐξετάραξαν αὐτούς, ϕόβοι δὲ ἐπέστησαν ἀδόκητοι,

tóte parachrē̂ma phantasíai mèn oneírōn deinō̂n exetáraxan autoús, phóboi dè epéstēsan adókētoi,

18
καὶ ἄλλος ἀλλαχῇ ῥιϕεὶς ἡμίθνητος δι’ ἣν ἔθνῃσκον αἰτίαν ἐνεϕάνιζεν·

kaì állos allachē̂i rhipheìs hēmíthnētos di’ hḕn éthnēiskon aitían enephánizen:

19
οἱ γὰρ ὄνειροι θορυβήσαντες αὐτοὺς τοῦτο προεμήνυσαν, ἵνα μὴ ἀγνοοῦντες δι’ ὃ κακῶς πάσχουσιν ἀπόλωνται.

hoi gàr óneiroi thorybḗsantes autoùs toûto proemḗnysan, hína mḕ agnooûntes di’ hò kakō̂s páschousin apólōntai.

20
῞Ηψατο δὲ καὶ δικαίων πεῖρα θανάτου, καὶ θραῦσις ἐν ἐρήμῳ ἐγένετο πλήθους. ἀλλ’ οὐκ ἐπὶ πολὺ ἔμεινεν ἡ ὀργή·

῞Ēpsato dè kaì dikaíōn peîra thanátou, kaì thraûsis en erḗmōi egéneto plḗthous. all’ ouk epì polỳ émeinen hē orgḗ:

21
σπεύσας γὰρ ἀνὴρ ἄμεμπτος προεμάχησεν τὸ τῆς ἰδίας λειτουργίας ὅπλον προσευχὴν καὶ θυμιάματος ἐξιλασμὸν κομίσας· ἀντέστη τῷ θυμῷ καὶ πέρας ἐπέθηκε τῇ συμϕορᾷ δεικνὺς ὅτι σός ἐστιν θεράπων·

speúsas gàr anḕr ámemptos proemáchēsen tò tē̂s idías leitourgías hóplon proseuchḕn kaì thymiámatos exilasmòn komísas: antéstē tō̂i thymō̂i kaì péras epéthēke tē̂i symphorā̂i deiknỳs hóti sós estin therápōn:

22
ἐνίκησεν δὲ τὸν χόλον οὐκ ἰσχύι τοῦ σώματος, οὐχ ὅπλων ἐνεργείᾳ, ἀλλὰ λόγῳ τὸν κολάζοντα ὑπέταξεν ὅρκους πατέρων καὶ διαθήκας ὑπομνήσας.

eníkēsen dè tòn chólon ouk ischýi toû sṓmatos, ouch hóplōn energeíāi, allà lógōi tòn kolázonta hypétaxen hórkous patérōn kaì diathḗkas hypomnḗsas.

23
σωρηδὸν γὰρ ἤδη πεπτωκότων ἐπ’ ἀλλήλων νεκρῶν μεταξὺ στὰς ἀνέκοψε τὴν ὀργὴν καὶ διέσχισεν τὴν πρὸς τοὺς ζῶντας ὁδόν.

sōrēdòn gàr ḗdē peptōkótōn ep’ allḗlōn nekrō̂n metaxỳ stàs anékopse tḕn orgḕn kaì diéschisen tḕn pròs toùs zō̂ntas hodón.

24
ἐπὶ γὰρ ποδήρους ἐνδύματος ἦν ὅλος ὁ κόσμος, καὶ πατέρων δόξαι ἐπὶ τετραστίχου λίθων γλυϕῆς, καὶ μεγαλωσύνη σου ἐπὶ διαδήματος κεϕαλῆς αὐτοῦ.

epì gàr podḗrous endýmatos ē̂n hólos ho kósmos, kaì patérōn dóxai epì tetrastíchou líthōn glyphē̂s, kaì megalōsýnē sou epì diadḗmatos kephalē̂s autoû.

25
τούτοις εἶξεν ὁ ὀλεθρεύων, ταῦτα δὲ ἐϕοβήθη· ἦν γὰρ μόνη ἡ πεῖρα τῆς ὀργῆς ἱκανή.

toútois eîxen ho olethreúōn, taûta dè ephobḗthē: ē̂n gàr mónē hē peîra tē̂s orgē̂s hikanḗ.