Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Sagesse 3

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Δικαίων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος.

Dikaíōn dè psychaì en cheirì theoû, kaì ou mḕ hápsētai autō̂n básanos.

2
ἔδοξαν ἐν ὀϕθαλμοῖς ἀϕρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν

édoxan en ophthalmoîs aphrónōn tethnánai, kaì elogísthē kákōsis hē éxodos autō̂n

3
καὶ ἡ ἀϕ’ ἡμῶν πορεία σύντριμμα, οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ.

kaì hē aph’ hēmō̂n poreía sýntrimma, hoi dé eisin en eirḗnēi.

4
καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης·

kaì gàr en ópsei anthrṓpōn eàn kolasthō̂sin, hē elpìs autō̂n athanasías plḗrēs:

5
καὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται, ὅτι ὁ θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ·

kaì olíga paideuthéntes megála euergetēthḗsontai, hóti ho theòs epeírasen autoùs kaì heûren autoùs axíous heautoû:

6
ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐτούς.

hōs chrysòn en chōneutēríōi edokímasen autoùs kaì hōs holokárpōma thysías prosedéxato autoús.

7
καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσιν καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται·

kaì en kairō̂i episkopē̂s autō̂n analámpsousin kaì hōs spinthē̂res en kalámēi diadramoûntai:

8
κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσιν λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας.

krinoûsin éthnē kaì kratḗsousin laō̂n, kaì basileúsei autō̂n kýrios eis toùs aiō̂nas.

9
οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ ἔλεος τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

hoi pepoithótes ep’ autō̂i synḗsousin alḗtheian, kaì hoi pistoì en agápēi prosmenoûsin autō̂i: hóti cháris kaì éleos toîs eklektoîs autoû.

10
Οἱ δὲ ἀσεβεῖς καθὰ ἐλογίσαντο ἕξουσιν ἐπιτιμίαν οἱ ἀμελήσαντες τοῦ δικαίου καὶ τοῦ κυρίου ἀποστάντες·

Hoi dè asebeîs kathà elogísanto héxousin epitimían hoi amelḗsantes toû dikaíou kaì toû kyríou apostántes:

11
σοϕίαν γὰρ καὶ παιδείαν ὁ ἐξουθενῶν ταλαίπωρος, καὶ κενὴ ἡ ἐλπὶς αὐτῶν, καὶ οἱ κόποι ἀνόνητοι, καὶ ἄχρηστα τὰ ἔργα αὐτῶν·

sophían gàr kaì paideían ho exouthenō̂n talaípōros, kaì kenḕ hē elpìs autō̂n, kaì hoi kópoi anónētoi, kaì áchrēsta tà érga autō̂n:

12
αἱ γυναῖκες αὐτῶν ἄϕρονες, καὶ πονηρὰ τὰ τέκνα αὐτῶν, ἐπικατάρατος ἡ γένεσις αὐτῶν.

hai gynaîkes autō̂n áphrones, kaì ponērà tà tékna autō̂n, epikatáratos hē génesis autō̂n.

13
ὅτι μακαρία στεῖρα ἡ ἀμίαντος, ἥτις οὐκ ἔγνω κοίτην ἐν παραπτώματι, ἕξει καρπὸν ἐν ἐπισκοπῇ ψυχῶν,

hóti makaría steîra hē amíantos, hḗtis ouk égnō koítēn en paraptṓmati, héxei karpòn en episkopē̂i psychō̂n,

14
καὶ εὐνοῦχος ὁ μὴ ἐργασάμενος ἐν χειρὶ ἀνόμημα μηδὲ ἐνθυμηθεὶς κατὰ τοῦ κυρίου πονηρά, δοθήσεται γὰρ αὐτῷ τῆς πίστεως χάρις ἐκλεκτὴ καὶ κλῆρος ἐν ναῷ κυρίου θυμηρέστερος.

kaì eunoûchos ho mḕ ergasámenos en cheirì anómēma mēdè enthymētheìs katà toû kyríou ponērá, dothḗsetai gàr autō̂i tē̂s písteōs cháris eklektḕ kaì klē̂ros en naō̂i kyríou thymērésteros.

15
ἀγαθῶν γὰρ πόνων καρπὸς εὐκλεής, καὶ ἀδιάπτωτος ἡ ῥίζα τῆς ϕρονήσεως.

agathō̂n gàr pónōn karpòs eukleḗs, kaì adiáptōtos hē rhíza tē̂s phronḗseōs.

16
τέκνα δὲ μοιχῶν ἀτέλεστα ἔσται, καὶ ἐκ παρανόμου κοίτης σπέρμα ἀϕανισθήσεται.

tékna dè moichō̂n atélesta éstai, kaì ek paranómou koítēs spérma aphanisthḗsetai.

17
ἐάν τε γὰρ μακρόβιοι γένωνται, εἰς οὐθὲν λογισθήσονται, καὶ ἄτιμον ἐπ’ ἐσχάτων τὸ γῆρας αὐτῶν·

eán te gàr makróbioi génōntai, eis outhèn logisthḗsontai, kaì átimon ep’ eschátōn tò gē̂ras autō̂n:

18
ἐάν τε ὀξέως τελευτήσωσιν, οὐχ ἕξουσιν ἐλπίδα οὐδὲ ἐν ἡμέρᾳ διαγνώσεως παραμύθιον·

eán te oxéōs teleutḗsōsin, ouch héxousin elpída oudè en hēmérāi diagnṓseōs paramýthion:

19
γενεᾶς γὰρ ἀδίκου χαλεπὰ τὰ τέλη.

geneâs gàr adíkou chalepà tà télē.