Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Sagesse 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
κρείσσων ἀτεκνία μετὰ ἀρετῆς· ἀθανασία γάρ ἐστιν ἐν μνήμῃ αὐτῆς, ὅτι καὶ παρὰ θεῷ γινώσκεται καὶ παρὰ ἀνθρώποις.

kreíssōn ateknía metà aretē̂s: athanasía gár estin en mnḗmēi autē̂s, hóti kaì parà theō̂i ginṓsketai kaì parà anthrṓpois.

2
παροῦσάν τε μιμοῦνται αὐτὴν καὶ ποθοῦσιν ἀπελθοῦσαν· καὶ ἐν τῷ αἰῶνι στεϕανηϕοροῦσα πομπεύει τὸν τῶν ἀμιάντων ἄθλων ἀγῶνα νικήσασα.

paroûsán te mimoûntai autḕn kaì pothoûsin apelthoûsan: kaì en tō̂i aiō̂ni stephanēphoroûsa pompeúei tòn tō̂n amiántōn áthlōn agō̂na nikḗsasa.

3
πολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆθος οὐ χρησιμεύσει καὶ ἐκ νόθων μοσχευμάτων οὐ δώσει ῥίζαν εἰς βάθος οὐδὲ ἀσϕαλῆ βάσιν ἑδράσει·

polýgonon dè asebō̂n plē̂thos ou chrēsimeúsei kaì ek nóthōn moscheumátōn ou dṓsei rhízan eis báthos oudè asphalē̂ básin hedrásei:

4
κἂν γὰρ ἐν κλάδοις πρὸς καιρὸν ἀναθάλῃ, ἐπισϕαλῶς βεβηκότα ὑπὸ ἀνέμου σαλευθήσεται καὶ ὑπὸ βίας ἀνέμων ἐκριζωθήσεται.

kàn gàr en kládois pròs kairòn anathálēi, episphalō̂s bebēkóta hypò anémou saleuthḗsetai kaì hypò bías anémōn ekrizōthḗsetai.

5
περικλασθήσονται κλῶνες ἀτέλεστοι, καὶ ὁ καρπὸς αὐτῶν ἄχρηστος, ἄωρος εἰς βρῶσιν καὶ εἰς οὐθὲν ἐπιτήδειος·

periklasthḗsontai klō̂nes atélestoi, kaì ho karpòs autō̂n áchrēstos, áōros eis brō̂sin kaì eis outhèn epitḗdeios:

6
ἐκ γὰρ ἀνόμων ὕπνων τέκνα γεννώμενα μάρτυρές εἰσιν πονηρίας κατὰ γονέων ἐν ἐξετασμῷ αὐτῶν.

ek gàr anómōn hýpnōn tékna gennṓmena mártyrés eisin ponērías katà gonéōn en exetasmō̂i autō̂n.

7
Δίκαιος δὲ ἐὰν ϕθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται·

Díkaios dè eàn phthásēi teleutē̂sai, en anapaúsei éstai:

8
γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται,

gē̂ras gàr tímion ou tò polychrónion oudè arithmō̂i etō̂n memétrētai,

9
πολιὰ δέ ἐστιν ϕρόνησις ἀνθρώποις καὶ ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος.

polià dé estin phrónēsis anthrṓpois kaì hēlikía gḗrōs bíos akēlídōtos.

10
εὐάρεστος θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη·

euárestos theō̂i genómenos ēgapḗthē kaì zō̂n metaxỳ hamartōlō̂n metetéthē:

11
ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ·

hērpágē, mḕ kakía alláxēi sýnesin autoû ḕ dólos apatḗsēi psychḕn autoû:

12
βασκανία γὰρ ϕαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον.

baskanía gàr phaulótētos amauroî tà kalá, kaì rhembasmòs epithymías metalleúei noûn ákakon.

13
τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσεν χρόνους μακρούς·

teleiōtheìs en olígōi eplḗrōsen chrónous makroús:

14
ἀρεστὴ γὰρ ἦν κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας· οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτο,

arestḕ gàr ē̂n kyríōi hē psychḕ autoû, dià toûto éspeusen ek mésou ponērías: hoi dè laoì idóntes kaì mḕ noḗsantes mēdè théntes epì dianoíāi tò toioûto,

15
ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ.

hóti cháris kaì éleos en toîs eklektoîs autoû kaì episkopḕ en toîs hosíois autoû.

16
κατακρινεῖ δὲ δίκαιος καμὼν τοὺς ζῶντας ἀσεβεῖς καὶ νεότης τελεσθεῖσα ταχέως πολυετὲς γῆρας ἀδίκου·

katakrineî dè díkaios kamṑn toùs zō̂ntas asebeîs kaì neótēs telestheîsa tachéōs polyetès gē̂ras adíkou:

17
ὄψονται γὰρ τελευτὴν σοϕοῦ καὶ οὐ νοήσουσιν τί ἐβουλεύσατο περὶ αὐτοῦ καὶ εἰς τί ἠσϕαλίσατο αὐτὸν ὁ κύριος.

ópsontai gàr teleutḕn sophoû kaì ou noḗsousin tí ebouleúsato perì autoû kaì eis tí ēsphalísato autòn ho kýrios.

18
ὄψονται καὶ ἐξουθενήσουσιν· αὐτοὺς δὲ ὁ κύριος ἐκγελάσεται,

ópsontai kaì exouthenḗsousin: autoùs dè ho kýrios ekgelásetai,

19
καὶ ἔσονται μετὰ τοῦτο εἰς πτῶμα ἄτιμον καὶ εἰς ὕβριν ἐν νεκροῖς δι’ αἰῶνος, ὅτι ῥήξει αὐτοὺς ἀϕώνους πρηνεῖς καὶ σαλεύσει αὐτοὺς ἐκ θεμελίων, καὶ ἕως ἐσχάτου χερσωθήσονται καὶ ἔσονται ἐν ὀδύνῃ, καὶ ἡ μνήμη αὐτῶν ἀπολεῖται.

kaì ésontai metà toûto eis ptō̂ma átimon kaì eis hýbrin en nekroîs di’ aiō̂nos, hóti rhḗxei autoùs aphṓnous prēneîs kaì saleúsei autoùs ek themelíōn, kaì héōs eschátou chersōthḗsontai kaì ésontai en odýnēi, kaì hē mnḗmē autō̂n apoleîtai.

20
ἐλεύσονται ἐν συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν δειλοί, καὶ ἐλέγξει αὐτοὺς ἐξ ἐναντίας τὰ ἀνομήματα αὐτῶν.

eleúsontai en syllogismō̂i hamartēmátōn autō̂n deiloí, kaì elénxei autoùs ex enantías tà anomḗmata autō̂n.