Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Sagesse 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τότε στήσεται ἐν παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατὰ πρόσωπον τῶν θλιψάντων αὐτὸν καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺς πόνους αὐτοῦ.

Tóte stḗsetai en parrēsíāi pollē̂i ho díkaios katà prósōpon tō̂n thlipsántōn autòn kaì tō̂n athetoúntōn toùs pónous autoû.

2
ἰδόντες ταραχθήσονται ϕόβῳ δεινῷ καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας·

idóntes tarachthḗsontai phóbōi deinō̂i kaì ekstḗsontai epì tō̂i paradóxōi tē̂s sōtērías:

3
ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦντες καὶ διὰ στενοχωρίαν πνεύματος στενάξονται καὶ ἐροῦσιν

eroûsin en heautoîs metanooûntes kaì dià stenochōrían pneúmatos stenáxontai kaì eroûsin

4
Οὗτος ἦν, ὃν ἔσχομέν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παραβολὴν ὀνειδισμοῦ οἱ ἄϕρονες· τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον.

Hoûtos ē̂n, hòn éschomén pote eis gélōta kaì eis parabolḕn oneidismoû hoi áphrones: tòn bíon autoû elogisámetha manían kaì tḕn teleutḕn autoû átimon.

5
πῶς κατελογίσθη ἐν υἱοῖς θεοῦ καὶ ἐν ἁγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν;

pō̂s katelogísthē en hyioîs theoû kaì en hagíois ho klē̂ros autoû estin?

6
ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας, καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης ϕῶς οὐκ ἐπέλαμψεν ἡμῖν, καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν·

ára eplanḗthēmen apò hodoû alētheías, kaì tò tē̂s dikaiosýnēs phō̂s ouk epélampsen hēmîn, kaì ho hḗlios ouk anéteilen hēmîn:

7
ἀνομίας ἐνεπλήσθημεν τρίβοις καὶ ἀπωλείας καὶ διωδεύσαμεν ἐρήμους ἀβάτους, τὴν δὲ ὁδὸν κυρίου οὐκ ἐπέγνωμεν.

anomías eneplḗsthēmen tríbois kaì apōleías kaì diōdeúsamen erḗmous abátous, tḕn dè hodòn kyríou ouk epégnōmen.

8
τί ὠϕέλησεν ἡμᾶς ἡ ὑπερηϕανία; καὶ τί πλοῦτος μετὰ ἀλαζονείας συμβέβληται ἡμῖν;

tí ōphélēsen hēmâs hē hyperēphanía? kaì tí ploûtos metà alazoneías symbéblētai hēmîn?

9
παρῆλθεν ἐκεῖνα πάντα ὡς σκιὰ καὶ ὡς ἀγγελία παρατρέχουσα·

parē̂lthen ekeîna pánta hōs skià kaì hōs angelía paratréchousa:

10
ὡς ναῦς διερχομένη κυμαινόμενον ὕδωρ, ἧς διαβάσης οὐκ ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος αὐτῆς ἐν κύμασιν·

hōs naûs dierchoménē kymainómenon hýdōr, hē̂s diabásēs ouk éstin íchnos heureîn oudè atrapòn trópios autē̂s en kýmasin:

11
ἢ ὡς ὀρνέου διιπτάντος ἀέρα οὐθὲν εὑρίσκεται τεκμήριον πορείας, πληγῇ δὲ μαστιζόμενον ταρσῶν πνεῦμα κοῦϕον καὶ σχιζόμενον βίᾳ ῥοίζου κινουμένων πτερύγων διωδεύθη, καὶ μετὰ τοῦτο οὐχ εὑρέθη σημεῖον ἐπιβάσεως ἐν αὐτῷ·

ḕ hōs ornéou diiptántos aéra outhèn heurísketai tekmḗrion poreías, plēgē̂i dè mastizómenon tarsō̂n pneûma koûphon kaì schizómenon bíāi rhoízou kinouménōn pterýgōn diōdeúthē, kaì metà toûto ouch heuréthē sēmeîon epibáseōs en autō̂i:

12
ἢ ὡς βέλους βληθέντος ἐπὶ σκοπὸν τμηθεὶς ὁ ἀὴρ εὐθέως εἰς ἑαυτὸν ἀνελύθη ὡς ἀγνοῆσαι τὴν δίοδον αὐτοῦ·

ḕ hōs bélous blēthéntos epì skopòn tmētheìs ho aḕr euthéōs eis heautòn anelýthē hōs agnoē̂sai tḕn díodon autoû:

13
οὕτως καὶ ἡμεῖς γεννηθέντες ἐξελίπομεν καὶ ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι, ἐν δὲ τῇ κακίᾳ ἡμῶν κατεδαπανήθημεν.

hoútōs kaì hēmeîs gennēthéntes exelípomen kaì aretē̂s mèn sēmeîon oudèn éschomen deîxai, en dè tē̂i kakíāi hēmō̂n katedapanḗthēmen.

14
ὅτι ἐλπὶς ἀσεβοῦς ὡς ϕερόμενος χνοῦς ὑπὸ ἀνέμου καὶ ὡς πάχνη ὑπὸ λαίλαπος διωχθεῖσα λεπτὴ καὶ ὡς καπνὸς ὑπὸ ἀνέμου διεχύθη καὶ ὡς μνεία καταλύτου μονοημέρου παρώδευσεν.

hóti elpìs aseboûs hōs pherómenos chnoûs hypò anémou kaì hōs páchnē hypò laílapos diōchtheîsa leptḕ kaì hōs kapnòs hypò anémou diechýthē kaì hōs mneía katalýtou monoēmérou parṓdeusen.

15
Δίκαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσιν, καὶ ἐν κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ ϕροντὶς αὐτῶν παρὰ ὑψίστῳ.

Díkaioi dè eis tòn aiō̂na zō̂sin, kaì en kyríōi ho misthòs autō̂n, kaì hē phrontìs autō̂n parà hypsístōi.

16
διὰ τοῦτο λήμψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν.

dià toûto lḗmpsontai tò basíleion tē̂s euprepeías kaì tò diádēma toû kállous ek cheiròs kyríou, hóti tē̂i dexiā̂i skepásei autoùs kaì tō̂i brachíoni hyperaspieî autō̂n.

17
λήμψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν·

lḗmpsetai panoplían tòn zē̂lon autoû kaì hoplopoiḗsei tḕn ktísin eis ámynan echthrō̂n:

18
ἐνδύσεται θώρακα δικαιοσύνην καὶ περιθήσεται κόρυθα κρίσιν ἀνυπόκριτον·

endýsetai thṓraka dikaiosýnēn kaì perithḗsetai kórytha krísin anypókriton:

19
λήμψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα,

lḗmpsetai aspída akatamáchēton hosiótēta,

20
ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομϕαίαν, συνεκπολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράϕρονας.

oxyneî dè apótomon orgḕn eis rhomphaían, synekpolemḗsei dè autō̂i ho kósmos epì toùs paráphronas.

21
πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νεϕῶν ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται,

poreúsontai eústochoi bolídes astrapō̂n kaì hōs apò eukýklou tóxou tō̂n nephō̂n epì skopòn haloûntai,

22
καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιϕήσονται χάλαζαι· ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως·

kaì ek petrobólou thymoû plḗreis rhiphḗsontai chálazai: aganaktḗsei kat’ autō̂n hýdōr thalássēs, potamoì dè synklýsousin apotómōs:

23
ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς· καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν.

antistḗsetai autoîs pneûma dynámeōs kaì hōs laîlaps eklikmḗsei autoús: kaì erēmṓsei pâsan tḕn gē̂n anomía, kaì hē kakopragía peritrépsei thrónous dynastō̂n.