Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Wisdom of Solomon 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Ακούσατε οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε· μάθετε, δικασταὶ περάτων γῆς·

’Akoúsate oûn, basileîs, kaì sýnete: máthete, dikastaì perátōn gē̂s:

2
ἐνωτίσασθε, οἱ κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν·

enōtísasthe, hoi kratoûntes plḗthous kaì gegaurōménoi epì óchlois ethnō̂n:

3
ὅτι ἐδόθη παρὰ κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ ὑψίστου, ὃς ἐξετάσει ὑμῶν τὰ ἔργα καὶ τὰς βουλὰς διερευνήσει·

hóti edóthē parà kyríou hē krátēsis hymîn kaì hē dynasteía parà hypsístou, hòs exetásei hymō̂n tà érga kaì tàs boulàs diereunḗsei:

4
ὅτι ὑπηρέται ὄντες τῆς αὐτοῦ βασιλείας οὐκ ἐκρίνατε ὀρθῶς οὐδὲ ἐϕυλάξατε νόμον οὐδὲ κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἐπορεύθητε.

hóti hypērétai óntes tē̂s autoû basileías ouk ekrínate orthō̂s oudè ephyláxate nómon oudè katà tḕn boulḕn toû theoû eporeúthēte.

5
ϕρικτῶς καὶ ταχέως ἐπιστήσεται ὑμῖν, ὅτι κρίσις ἀπότομος ἐν τοῖς ὑπερέχουσιν γίνεται.

phriktō̂s kaì tachéōs epistḗsetai hymîn, hóti krísis apótomos en toîs hyperéchousin gínetai.

6
ὁ γὰρ ἐλάχιστος συγγνωστός ἐστιν ἐλέους, δυνατοὶ δὲ δυνατῶς ἐτασθήσονται·

ho gàr eláchistos syngnōstós estin eléous, dynatoì dè dynatō̂s etasthḗsontai:

7
οὐ γὰρ ὑποστελεῖται πρόσωπον ὁ πάντων δεσπότης οὐδὲ ἐντραπήσεται μέγεθος, ὅτι μικρὸν καὶ μέγαν αὐτὸς ἐποίησεν ὁμοίως τε προνοεῖ περὶ πάντων,

ou gàr hyposteleîtai prósōpon ho pántōn despótēs oudè entrapḗsetai mégethos, hóti mikròn kaì mégan autòs epoíēsen homoíōs te pronoeî perì pántōn,

8
τοῖς δὲ κραταιοῖς ἰσχυρὰ ἐϕίσταται ἔρευνα.

toîs dè krataioîs ischyrà ephístatai éreuna.

9
πρὸς ὑμᾶς οὖν, ὦ τύραννοι, οἱ λόγοι μου, ἵνα μάθητε σοϕίαν καὶ μὴ παραπέσητε·

pròs hymâs oûn, ō̂ týrannoi, hoi lógoi mou, hína máthēte sophían kaì mḕ parapésēte:

10
οἱ γὰρ ϕυλάξαντες ὁσίως τὰ ὅσια ὁσιωθήσονται, καὶ οἱ διδαχθέντες αὐτὰ εὑρήσουσιν ἀπολογίαν.

hoi gàr phyláxantes hosíōs tà hósia hosiōthḗsontai, kaì hoi didachthéntes autà heurḗsousin apologían.

11
ἐπιθυμήσατε οὖν τῶν λόγων μου, ποθήσατε καὶ παιδευθήσεσθε.

epithymḗsate oûn tō̂n lógōn mou, pothḗsate kaì paideuthḗsesthe.

12
Λαμπρὰ καὶ ἀμάραντός ἐστιν ἡ σοϕία καὶ εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν καὶ εὑρίσκεται ὑπὸ τῶν ζητούντων αὐτήν,

Lamprà kaì amárantós estin hē sophía kaì eucherō̂s theōreîtai hypò tō̂n agapṓntōn autḕn kaì heurísketai hypò tō̂n zētoúntōn autḗn,

13
ϕθάνει τοὺς ἐπιθυμοῦντας προγνωσθῆναι.

phthánei toùs epithymoûntas prognōsthē̂nai.

14
ὁ ὀρθρίσας πρὸς αὐτὴν οὐ κοπιάσει· πάρεδρον γὰρ εὑρήσει τῶν πυλῶν αὐτοῦ.

ho orthrísas pròs autḕn ou kopiásei: páredron gàr heurḗsei tō̂n pylō̂n autoû.

15
τὸ γὰρ ἐνθυμηθῆναι περὶ αὐτῆς ϕρονήσεως τελειότης, καὶ ὁ ἀγρυπνήσας δι’ αὐτὴν ταχέως ἀμέριμνος ἔσται·

tò gàr enthymēthē̂nai perì autē̂s phronḗseōs teleiótēs, kaì ho agrypnḗsas di’ autḕn tachéōs amérimnos éstai:

16
ὅτι τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὐτὴ περιέρχεται ζητοῦσα καὶ ἐν ταῖς τρίβοις ϕαντάζεται αὐτοῖς εὐμενῶς καὶ ἐν πάσῃ ἐπινοίᾳ ὑπαντᾷ αὐτοῖς.

hóti toùs axíous autē̂s autḕ periérchetai zētoûsa kaì en taîs tríbois phantázetai autoîs eumenō̂s kaì en pásēi epinoíāi hypantā̂i autoîs.

17
ἀρχὴ γὰρ αὐτῆς ἡ ἀληθεστάτη παιδείας ἐπιθυμία, ϕροντὶς δὲ παιδείας ἀγάπη,

archḕ gàr autē̂s hē alēthestátē paideías epithymía, phrontìs dè paideías agápē,

18
ἀγάπη δὲ τήρησις νόμων αὐτῆς, προσοχὴ δὲ νόμων βεβαίωσις ἀϕθαρσίας,

agápē dè tḗrēsis nómōn autē̂s, prosochḕ dè nómōn bebaíōsis aphtharsías,

19
ἀϕθαρσία δὲ ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ θεοῦ·

aphtharsía dè engỳs eînai poieî theoû:

20
ἐπιθυμία ἄρα σοϕίας ἀνάγει ἐπὶ βασιλείαν.

epithymía ára sophías anágei epì basileían.

21
εἰ οὖν ἥδεσθε ἐπὶ θρόνοις καὶ σκήπτροις, τύραννοι λαῶν, τιμήσατε σοϕίαν, ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασιλεύσητε.

ei oûn hḗdesthe epì thrónois kaì skḗptrois, týrannoi laō̂n, timḗsate sophían, hína eis tòn aiō̂na basileúsēte.

22
τί δέ ἐστιν σοϕία καὶ πῶς ἐγένετο, ἀπαγγελῶ καὶ οὐκ ἀποκρύψω ὑμῖν μυστήρια, ἀλλὰ ἀπ’ ἀρχῆς γενέσεως ἐξιχνιάσω καὶ θήσω εἰς τὸ ἐμϕανὲς τὴν γνῶσιν αὐτῆς καὶ οὐ μὴ παροδεύσω τὴν ἀλήθειαν.

tí dé estin sophía kaì pō̂s egéneto, apangelō̂ kaì ouk apokrýpsō hymîn mystḗria, allà ap’ archē̂s genéseōs exichniásō kaì thḗsō eis tò emphanès tḕn gnō̂sin autē̂s kaì ou mḕ parodeúsō tḕn alḗtheian.

23
οὔτε μὴν ϕθόνῳ τετηκότι συνοδεύσω, ὅτι οὗτος οὐ κοινωνήσει σοϕίᾳ.

oúte mḕn phthónōi tetēkóti synodeúsō, hóti hoûtos ou koinōnḗsei sophíāi.

24
πλῆθος δὲ σοϕῶν σωτηρία κόσμου, καὶ βασιλεὺς ϕρόνιμος εὐστάθεια δήμου.

plē̂thos dè sophō̂n sōtēría kósmou, kaì basileùs phrónimos eustátheia dḗmou.

25
ὥστε παιδεύεσθε τοῖς ῥήμασίν μου, καὶ ὠϕεληθήσεσθε.

hṓste paideúesthe toîs rhḗmasín mou, kaì ōphelēthḗsesthe.