Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Sagesse 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
θεὲ πατέρων καὶ κύριε τοῦ ἐλέους ὁ ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ σου

theè patérōn kaì kýrie toû eléous ho poiḗsas tà pánta en lógōi sou

2
καὶ τῇ σοϕίᾳ σου κατασκευάσας ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων

kaì tē̂i sophíāi sou kataskeuásas ánthrōpon, hína despózēi tō̂n hypò soû genoménōn ktismátōn

3
καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνῃ,

kaì diépēi tòn kósmon en hosiótēti kaì dikaiosýnēi kaì en euthýtēti psychē̂s krísin krínēi,

4
δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοϕίαν καὶ μή με ἀποδοκιμάσῃς ἐκ παίδων σου.

dós moi tḕn tō̂n sō̂n thrónōn páredron sophían kaì mḗ me apodokimásēis ek paídōn sou.

5
ὅτι ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου, ἄνθρωπος ἀσθενὴς καὶ ὀλιγοχρόνιος καὶ ἐλάσσων ἐν συνέσει κρίσεως καὶ νόμων·

hóti egṑ doûlos sòs kaì hyiòs tē̂s paidískēs sou, ánthrōpos asthenḕs kaì oligochrónios kaì elássōn en synései kríseōs kaì nómōn:

6
κἂν γάρ τις ᾖ τέλειος ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπὸ σοῦ σοϕίας ἀπούσης εἰς οὐδὲν λογισθήσεται.

kàn gár tis ē̂i téleios en hyioîs anthrṓpōn, tē̂s apò soû sophías apoúsēs eis oudèn logisthḗsetai.

7
σύ με προείλω βασιλέα λαοῦ σου καὶ δικαστὴν υἱῶν σου καὶ θυγατέρων·

sý me proeílō basiléa laoû sou kaì dikastḕn hyiō̂n sou kaì thygatérōn:

8
εἶπας οἰκοδομῆσαι ναὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ σου καὶ ἐν πόλει κατασκηνώσεώς σου θυσιαστήριον, μίμημα σκηνῆς ἁγίας, ἣν προητοίμασας ἀπ’ ἀρχῆς.

eîpas oikodomē̂sai naòn en órei hagíōi sou kaì en pólei kataskēnṓseṓs sou thysiastḗrion, mímēma skēnē̂s hagías, hḕn proētoímasas ap’ archē̂s.

9
καὶ μετὰ σοῦ ἡ σοϕία ἡ εἰδυῖα τὰ ἔργα σου καὶ παροῦσα, ὅτε ἐποίεις τὸν κόσμον, καὶ ἐπισταμένη τί ἀρεστὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς σου καὶ τί εὐθὲς ἐν ἐντολαῖς σου.

kaì metà soû hē sophía hē eidyîa tà érga sou kaì paroûsa, hóte epoíeis tòn kósmon, kaì epistaménē tí arestòn en ophthalmoîs sou kaì tí euthès en entolaîs sou.

10
ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίων οὐρανῶν καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης σου πέμψον αὐτήν, ἵνα συμπαροῦσά μοι κοπιάσῃ, καὶ γνῶ τί εὐάρεστόν ἐστιν παρὰ σοί.

exapósteilon autḕn ex hagíōn ouranō̂n kaì apò thrónou dóxēs sou pémpson autḗn, hína symparoûsá moi kopiásēi, kaì gnō̂ tí euárestón estin parà soí.

11
οἶδε γὰρ ἐκείνη πάντα καὶ συνίει καὶ ὁδηγήσει με ἐν ταῖς πράξεσί μου σωϕρόνως καὶ ϕυλάξει με ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς·

oîde gàr ekeínē pánta kaì syníei kaì hodēgḗsei me en taîs práxesí mou sōphrónōs kaì phyláxei me en tē̂i dóxēi autē̂s:

12
καὶ ἔσται προσδεκτὰ τὰ ἔργα μου, καὶ διακρινῶ τὸν λαόν σου δικαίως καὶ ἔσομαι ἄξιος θρόνων πατρός μου.

kaì éstai prosdektà tà érga mou, kaì diakrinō̂ tòn laón sou dikaíōs kaì ésomai áxios thrónōn patrós mou.

13
τίς γὰρ ἄνθρωπος γνώσεται βουλὴν θεοῦ; ἢ τίς ἐνθυμηθήσεται τί θέλει ὁ κύριος;

tís gàr ánthrōpos gnṓsetai boulḕn theoû? ḕ tís enthymēthḗsetai tí thélei ho kýrios?

14
λογισμοὶ γὰρ θνητῶν δειλοί, καὶ ἐπισϕαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι ἡμῶν·

logismoì gàr thnētō̂n deiloí, kaì episphaleîs hai epínoiai hēmō̂n:

15
ϕθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχήν, καὶ βρίθει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυϕρόντιδα.

phthartòn gàr sō̂ma barýnei psychḗn, kaì bríthei tò geō̂des skē̂nos noûn polyphróntida.

16
καὶ μόλις εἰκάζομεν τὰ ἐπὶ γῆς καὶ τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσκομεν μετὰ πόνου· τὰ δὲ ἐν οὐρανοῖς τίς ἐξιχνίασεν;

kaì mólis eikázomen tà epì gē̂s kaì tà en chersìn heurískomen metà pónou: tà dè en ouranoîs tís exichníasen?

17
βουλὴν δέ σου τίς ἔγνω, εἰ μὴ σὺ ἔδωκας σοϕίαν καὶ ἔπεμψας τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα ἀπὸ ὑψίστων;

boulḕn dé sou tís égnō, ei mḕ sỳ édōkas sophían kaì épempsas tò hágión sou pneûma apò hypsístōn?

18
καὶ οὕτως διωρθώθησαν αἱ τρίβοι τῶν ἐπὶ γῆς, καὶ τὰ ἀρεστά σου ἐδιδάχθησαν ἄνθρωποι, καὶ τῇ σοϕίᾳ ἐσώθησαν.

kaì hoútōs diōrthṓthēsan hai tríboi tō̂n epì gē̂s, kaì tà arestá sou edidáchthēsan ánthrōpoi, kaì tē̂i sophíāi esṓthēsan.