Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Zacharie 13

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται πᾶς τόπος διανοιγόμενος ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ.

’En tē̂i hēmérāi ekeínēi éstai pâs tópos dianoigómenos en tō̂i oíkōi Dauid.

2
καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει κύριος, ἐξολεθρεύσω τὰ ὀνόματα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ οὐκέτι ἔσται αὐτῶν μνεία· καὶ τοὺς ψευδοπροϕήτας καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐξαρῶ ἀπὸ τῆς γῆς.

kaì éstai en tē̂i hēmérāi ekeínēi, légei kýrios, exolethreúsō tà onómata tō̂n eidṓlōn apò tē̂s gē̂s, kaì oukéti éstai autō̂n mneía: kaì toùs pseudoprophḗtas kaì tò pneûma tò akátharton exarō̂ apò tē̂s gē̂s.

3
καὶ ἔσται ἐὰν προϕητεύσῃ ἄνθρωπος ἔτι, καὶ ἐρεῖ πρὸς αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ οἱ γεννήσαντες αὐτόν Οὐ ζήσῃ, ὅτι ψευδῆ ἐλάλησας ἐπ’ ὀνόματι κυρίου· καὶ συμποδιοῦσιν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ οἱ γεννήσαντες αὐτὸν ἐν τῷ προϕητεύειν αὐτόν.

kaì éstai eàn prophēteúsēi ánthrōpos éti, kaì ereî pròs autòn ho patḕr autoû kaì hē mḗtēr autoû hoi gennḗsantes autón Ou zḗsēi, hóti pseudē̂ elálēsas ep’ onómati kyríou: kaì sympodioûsin autòn ho patḕr autoû kaì hē mḗtēr autoû hoi gennḗsantes autòn en tō̂i prophēteúein autón.

4
καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταισχυνθήσονται οἱ προϕῆται, ἕκαστος ἐκ τῆς ὁράσεως αὐτοῦ ἐν τῷ προϕητεύειν αὐτόν, καὶ ἐνδύσονται δέρριν τριχίνην ἀνθ’ ὧν ἐψεύσαντο.

kaì éstai en tē̂i hēmérāi ekeínēi kataischynthḗsontai hoi prophē̂tai, hékastos ek tē̂s horáseōs autoû en tō̂i prophēteúein autón, kaì endýsontai dérrin trichínēn anth’ hō̂n epseúsanto.

5
καὶ ἐρεῖ Οὔκ εἰμι προϕήτης ἐγώ, διότι ἄνθρωπος ἐργαζόμενος τὴν γῆν ἐγώ εἰμι, ὅτι ἄνθρωπος ἐγέννησέν με ἐκ νεότητός μου.

kaì ereî Oúk eimi prophḗtēs egṓ, dióti ánthrōpos ergazómenos tḕn gē̂n egṓ eimi, hóti ánthrōpos egénnēsén me ek neótētós mou.

6
καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτόν Τί αἱ πληγαὶ αὗται ἀνὰ μέσον τῶν χειρῶν σου; καὶ ἐρεῖ ῝Ας ἐπλήγην ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἀγαπητῷ μου.

kaì erō̂ pròs autón Tí hai plēgaì haûtai anà méson tō̂n cheirō̂n sou? kaì ereî ῝As eplḗgēn en tō̂i oíkōi tō̂i agapētō̂i mou.

7
‘Ρομϕαία, ἐξεγέρθητι ἐπὶ τοὺς ποιμένας μου καὶ ἐπ’ ἄνδρα πολίτην μου, λέγει κύριος παντοκράτωρ· πατάξατε τοὺς ποιμένας καὶ ἐκσπάσατε τὰ πρόβατα, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς ποιμένας.

‘Romphaía, exegérthēti epì toùs poiménas mou kaì ep’ ándra polítēn mou, légei kýrios pantokrátōr: patáxate toùs poiménas kaì ekspásate tà próbata, kaì epáxō tḕn cheîrá mou epì toùs poiménas.

8
καὶ ἔσται ἐν πάσῃ τῇ γῇ, λέγει κύριος, τὰ δύο μέρη ἐξολεθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει, τὸ δὲ τρίτον ὑπολειϕθήσεται ἐν αὐτῇ·

kaì éstai en pásēi tē̂i gē̂i, légei kýrios, tà dýo mérē exolethreuthḗsetai kaì ekleípsei, tò dè tríton hypoleiphthḗsetai en autē̂i:

9
καὶ διάξω τὸ τρίτον διὰ πυρὸς καὶ πυρώσω αὐτούς, ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον, καὶ δοκιμῶ αὐτούς, ὡς δοκιμάζεται τὸ χρυσίον· αὐτὸς ἐπικαλέσεται τὸ ὄνομά μου, κἀγὼ ἐπακούσομαι αὐτῷ καὶ ἐρῶ Λαός μου οὗτός ἐστιν, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ Κύριος ὁ θεός μου.

kaì diáxō tò tríton dià pyròs kaì pyrṓsō autoús, hōs pyroûtai tò argýrion, kaì dokimō̂ autoús, hōs dokimázetai tò chrysíon: autòs epikalésetai tò ónomá mou, kagṑ epakoúsomai autō̂i kaì erō̂ Laós mou hoûtós estin, kaì autòs ereî Kýrios ho theós mou.