Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Zacharie 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐπέστρεψεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ ἐξήγειρέν με ὃν τρόπον ὅταν ἐξεγερθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὕπνου αὐτοῦ

Kaì epéstrepsen ho ángelos ho lalō̂n en emoì kaì exḗgeirén me hòn trópon hótan exegerthē̂i ánthrōpos ex hýpnou autoû

2
καὶ εἶπεν πρός με Τί σύ βλέπεις; καὶ εἶπα ‘Εώρακα καὶ ἰδοὺ λυχνία χρυσῆ ὅλη, καὶ τὸ λαμπάδιον ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπτὰ λύχνοι ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπτὰ ἐπαρυστρίδες τοῖς λύχνοις τοῖς ἐπάνω αὐτῆς·

kaì eîpen prós me Tí sý blépeis? kaì eîpa ‘Eṓraka kaì idoù lychnía chrysē̂ hólē, kaì tò lampádion epánō autē̂s, kaì heptà lýchnoi epánō autē̂s, kaì heptà eparystrídes toîs lýchnois toîs epánō autē̂s:

3
καὶ δύο ἐλαῖαι ἐπάνω αὐτῆς, μία ἐκ δεξιῶν τοῦ λαμπαδίου καὶ μία ἐξ εὐωνύμων.

kaì dýo elaîai epánō autē̂s, mía ek dexiō̂n toû lampadíou kaì mía ex euōnýmōn.

4
καὶ ἐπηρώτησα καὶ εἶπον πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοὶ λέγων Τί ἐστιν ταῦτα, κύριε;

kaì epērṓtēsa kaì eîpon pròs tòn ángelon tòn laloûnta en emoì légōn Tí estin taûta, kýrie?

5
καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπεν πρός με Οὐ γινώσκεις τί ἐστιν ταῦτα; καὶ εἶπα Οὐχί, κύριε.

kaì apekríthē ho ángelos ho lalō̂n en emoì kaì eîpen prós me Ou ginṓskeis tí estin taûta? kaì eîpa Ouchí, kýrie.

6
καὶ ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν πρός με λέγων Οὗτος ὁ λόγος κυρίου πρὸς Ζοροβαβελ λέγων Οὐκ ἐν δυνάμει μεγάλῃ οὐδὲ ἐν ἰσχύι, ἀλλ’ ἢ ἐν πνεύματί μου, λέγει κύριος παντοκράτωρ.

kaì apekríthē kaì eîpen prós me légōn Hoûtos ho lógos kyríou pròs Zorobabel légōn Ouk en dynámei megálēi oudè en ischýi, all’ ḕ en pneúmatí mou, légei kýrios pantokrátōr.

7
τίς εἶ σύ, τὸ ὄρος τὸ μέγα, πρὸ προσώπου Ζοροβαβελ τοῦ κατορθῶσαι; καὶ ἐξοίσω τὸν λίθον τῆς κληρονομίας ἰσότητα χάριτος χάριτα αὐτῆς.

tís eî sý, tò óros tò méga, prò prosṓpou Zorobabel toû katorthō̂sai? kaì exoísō tòn líthon tē̂s klēronomías isótēta cháritos chárita autē̂s.

8
καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων

kaì egéneto lógos kyríou prós me légōn

9
Αἱ χεῖρες Ζοροβαβελ ἐθεμελίωσαν τὸν οἶκον τοῦτον, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπιτελέσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέν με πρὸς σέ.

Hai cheîres Zorobabel ethemelíōsan tòn oîkon toûton, kaì hai cheîres autoû epitelésousin autón, kaì epignṓsēi dióti kýrios pantokrátōr exapéstalkén me pròs sé.

10
διότι τίς ἐξουδένωσεν εἰς ἡμέρας μικράς; καὶ χαροῦνται καὶ ὄψονται τὸν λίθον τὸν κασσιτέρινον ἐν χειρὶ Ζοροβαβελ. ἑπτὰ οὗτοι ὀϕθαλμοὶ κυρίου εἰσὶν οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.

dióti tís exoudénōsen eis hēméras mikrás? kaì charoûntai kaì ópsontai tòn líthon tòn kassitérinon en cheirì Zorobabel. heptà hoûtoi ophthalmoì kyríou eisìn hoi epiblépontes epì pâsan tḕn gē̂n.

11
καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν Τί αἱ δύο ἐλαῖαι αὗται αἱ ἐκ δεξιῶν τῆς λυχνίας καὶ ἐξ εὐωνύμων;

kaì apekríthēn kaì eîpa pròs autón Tí hai dýo elaîai haûtai hai ek dexiō̂n tē̂s lychnías kaì ex euōnýmōn?

12
καὶ ἐπηρώτησα ἐκ δευτέρου καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν Τί οἱ δύο κλάδοι τῶν ἐλαιῶν οἱ ἐν ταῖς χερσὶν τῶν δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν τῶν ἐπιχεόντων καὶ ἐπαναγόντων τὰς ἐπαρυστρίδας τὰς χρυσᾶς;

kaì epērṓtēsa ek deutérou kaì eîpa pròs autón Tí hoi dýo kládoi tō̂n elaiō̂n hoi en taîs chersìn tō̂n dýo myxōtḗrōn tō̂n chrysō̂n tō̂n epicheóntōn kaì epanagóntōn tàs eparystrídas tàs chrysâs?

13
καὶ εἶπεν πρός με Οὐκ οἶδας τί ἐστιν ταῦτα; καὶ εἶπα Οὐχί, κύριε.

kaì eîpen prós me Ouk oîdas tí estin taûta? kaì eîpa Ouchí, kýrie.

14
καὶ εἶπεν Οὗτοι οἱ δύο υἱοὶ τῆς πιότητος παρεστήκασιν τῷ κυρίῳ πάσης τῆς γῆς.

kaì eîpen Hoûtoi hoi dýo hyioì tē̂s piótētos parestḗkasin tō̂i kyríōi pásēs tē̂s gē̂s.