Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Zacharie 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου παντοκράτορος λέγων

Kaì egéneto lógos kyríou pantokrátoros légōn

2
Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ’Εζήλωσα τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὴν Σιων ζῆλον μέγαν καὶ θυμῷ μεγάλῳ ἐζήλωσα αὐτήν.

Táde légei kýrios pantokrátōr ’Ezḗlōsa tḕn Ierousalēm kaì tḕn Siōn zē̂lon mégan kaì thymō̂i megálōi ezḗlōsa autḗn.

3
τάδε λέγει κύριος Καὶ ἐπιστρέψω ἐπὶ Σιων καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ιερουσαλημ, καὶ κληθήσεται ἡ Ιερουσαλημ πόλις ἡ ἀληθινὴ καὶ τὸ ὄρος κυρίου παντοκράτορος ὄρος ἅγιον.

táde légei kýrios Kaì epistrépsō epì Siōn kaì kataskēnṓsō en mésōi Ierousalēm, kaì klēthḗsetai hē Ierousalēm pólis hē alēthinḕ kaì tò óros kyríou pantokrátoros óros hágion.

4
τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ῎Ετι καθήσονται πρεσβύτεροι καὶ πρεσβύτεραι ἐν ταῖς πλατείαις Ιερουσαλημ, ἕκαστος τὴν ῥάβδον αὐτοῦ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἀπὸ πλήθους ἡμερῶν·

táde légei kýrios pantokrátōr ῎Eti kathḗsontai presbýteroi kaì presbýterai en taîs plateíais Ierousalēm, hékastos tḕn rhábdon autoû échōn en tē̂i cheirì autoû apò plḗthous hēmerō̂n:

5
καὶ αἱ πλατεῖαι τῆς πόλεως πλησθήσονται παιδαρίων καὶ κορασίων παιζόντων ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς.

kaì hai plateîai tē̂s póleōs plēsthḗsontai paidaríōn kaì korasíōn paizóntōn en taîs plateíais autē̂s.

6
τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Διότι εἰ ἀδυνατήσει ἐνώπιον τῶν καταλοίπων τοῦ λαοῦ τούτου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, μὴ καὶ ἐνώπιον ἐμοῦ ἀδυνατήσει; λέγει κύριος παντοκράτωρ.

táde légei kýrios pantokrátōr Dióti ei adynatḗsei enṓpion tō̂n kataloípōn toû laoû toútou en taîs hēmérais ekeínais, mḕ kaì enṓpion emoû adynatḗsei? légei kýrios pantokrátōr.

7
τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ’Ιδοὺ ἐγὼ ἀνασῴζω τὸν λαόν μου ἀπὸ γῆς ἀνατολῶν καὶ ἀπὸ γῆς δυσμῶν

táde légei kýrios pantokrátōr ’Idoù egṑ anasṓizō tòn laón mou apò gē̂s anatolō̂n kaì apò gē̂s dysmō̂n

8
καὶ εἰσάξω αὐτοὺς καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ Ιερουσαλημ, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ.

kaì eisáxō autoùs kaì kataskēnṓsō en mésōi Ierousalēm, kaì ésontaí moi eis laón, kaì egṑ ésomai autoîs eis theòn en alētheíāi kaì en dikaiosýnēi.

9
τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Κατισχυέτωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν τῶν ἀκουόντων ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοὺς λόγους τούτους ἐκ στόματος τῶν προϕητῶν, ἀϕ’ ἧς ἡμέρας τεθεμελίωται ὁ οἶκος κυρίου παντοκράτορος, καὶ ὁ ναὸς ἀϕ’ οὗ ᾠκοδόμηται.

táde légei kýrios pantokrátōr Katischyétōsan hai cheîres hymō̂n tō̂n akouóntōn en taîs hēmérais taútais toùs lógous toútous ek stómatos tō̂n prophētō̂n, aph’ hē̂s hēméras tethemelíōtai ho oîkos kyríou pantokrátoros, kaì ho naòs aph’ hoû ōikodómētai.

10
διότι πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ μισθὸς τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἔσται εἰς ὄνησιν, καὶ ὁ μισθὸς τῶν κτηνῶν οὐχ ὑπάρξει, καὶ τῷ ἐκπορευομένῳ καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ οὐκ ἔσται εἰρήνη ἀπὸ τῆς θλίψεως· καὶ ἐξαποστελῶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἕκαστον ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ.

dióti prò tō̂n hēmerō̂n ekeínōn ho misthòs tō̂n anthrṓpōn ouk éstai eis ónēsin, kaì ho misthòs tō̂n ktēnō̂n ouch hypárxei, kaì tō̂i ekporeuoménōi kaì tō̂i eisporeuoménōi ouk éstai eirḗnē apò tē̂s thlípseōs: kaì exapostelō̂ pántas toùs anthrṓpous hékaston epì tòn plēsíon autoû.

11
καὶ νῦν οὐ κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν ἐγὼ ποιῶ τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ τούτου, λέγει κύριος παντοκράτωρ,

kaì nŷn ou katà tàs hēméras tàs émprosthen egṑ poiō̂ toîs kataloípois toû laoû toútou, légei kýrios pantokrátōr,

12
ἀλλ’ ἢ δείξω εἰρήνην· ἡ ἄμπελος δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς, καὶ ἡ γῆ δώσει τὰ γενήματα αὐτῆς, καὶ ὁ οὐρανὸς δώσει τὴν δρόσον αὐτοῦ, καὶ κατακληρονομήσω τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ μου πάντα ταῦτα.

all’ ḕ deíxō eirḗnēn: hē ámpelos dṓsei tòn karpòn autē̂s, kaì hē gē̂ dṓsei tà genḗmata autē̂s, kaì ho ouranòs dṓsei tḕn dróson autoû, kaì kataklēronomḗsō toîs kataloípois toû laoû mou pánta taûta.

13
καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἦτε ἐν κατάρᾳ ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οἶκος Ιουδα καὶ οἶκος Ισραηλ, οὕτως διασώσω ὑμᾶς καὶ ἔσεσθε ἐν εὐλογίᾳ· θαρσεῖτε καὶ κατισχύετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν.

kaì éstai hòn trópon ē̂te en katárāi en toîs éthnesin, oîkos Iouda kaì oîkos Israēl, hoútōs diasṓsō hymâs kaì ésesthe en eulogíāi: tharseîte kaì katischýete en taîs chersìn hymō̂n.

14
διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ῝Ον τρόπον διενοήθην τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς ἐν τῷ παροργίσαι με τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγει κύριος παντοκράτωρ, καὶ οὐ μετενόησα,

dióti táde légei kýrios pantokrátōr ῝On trópon dienoḗthēn toû kakō̂sai hymâs en tō̂i parorgísai me toùs patéras hymō̂n, légei kýrios pantokrátōr, kaì ou metenóēsa,

15
οὕτως παρατέταγμαι καὶ διανενόημαι ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τοῦ καλῶς ποιῆσαι τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὸν οἶκον Ιουδα· θαρσεῖτε.

hoútōs paratétagmai kaì dianenóēmai en taîs hēmérais taútais toû kalō̂s poiē̂sai tḕn Ierousalēm kaì tòn oîkon Iouda: tharseîte.

16
οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ποιήσετε· λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ κρίμα εἰρηνικὸν κρίνατε ἐν ταῖς πύλαις ὑμῶν

hoûtoi hoi lógoi, hoùs poiḗsete: laleîte alḗtheian hékastos pròs tòn plēsíon autoû kaì kríma eirēnikòn krínate en taîs pýlais hymō̂n

17
καὶ ἕκαστος τὴν κακίαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ μὴ λογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν καὶ ὅρκον ψευδῆ μὴ ἀγαπᾶτε, διότι ταῦτα πάντα ἐμίσησα, λέγει κύριος παντοκράτωρ.

kaì hékastos tḕn kakían toû plēsíon autoû mḕ logízesthe en taîs kardíais hymō̂n kaì hórkon pseudē̂ mḕ agapâte, dióti taûta pánta emísēsa, légei kýrios pantokrátōr.

18
Καὶ ἐγένετο λόγος κύριου παντοκράτορος πρός με λέγων

Kaì egéneto lógos kýriou pantokrátoros prós me légōn

19
Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Νηστεία ἡ τετρὰς καὶ νηστεία ἡ πέμπτη καὶ νηστεία ἡ ἑβδόμη καὶ νηστεία ἡ δεκάτη ἔσονται τῷ οἴκῳ Ιουδα εἰς χαρὰν καὶ εἰς εὐϕροσύνην καὶ εἰς ἑορτὰς ἀγαθὰς καὶ εὐϕρανθήσεσθε, καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε.

Táde légei kýrios pantokrátōr Nēsteía hē tetràs kaì nēsteía hē pémptē kaì nēsteía hē hebdómē kaì nēsteía hē dekátē ésontai tō̂i oíkōi Iouda eis charàn kaì eis euphrosýnēn kaì eis heortàs agathàs kaì euphranthḗsesthe, kaì tḕn alḗtheian kaì tḕn eirḗnēn agapḗsate.

20
τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ῎Ετι ἥξουσιν λαοὶ πολλοὶ καὶ κατοικοῦντες πόλεις πολλάς·

táde légei kýrios pantokrátōr ῎Eti hḗxousin laoì polloì kaì katoikoûntes póleis pollás:

21
καὶ συνελεύσονται κατοικοῦντες πέντε πόλεις εἰς μίαν πόλιν λέγοντες Πορευθῶμεν δεηθῆναι τοῦ προσώπου κυρίου καὶ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον κυρίου παντοκράτορος· πορεύσομαι κἀγώ.

kaì syneleúsontai katoikoûntes pénte póleis eis mían pólin légontes Poreuthō̂men deēthē̂nai toû prosṓpou kyríou kaì ekzētē̂sai tò prósōpon kyríou pantokrátoros: poreúsomai kagṓ.

22
καὶ ἥξουσιν λαοὶ πολλοὶ καὶ ἔθνη πολλὰ ἐκζητῆσαι τὸ πρόσωπον κυρίου παντοκράτορος ἐν Ιερουσαλημ καὶ τοῦ ἐξιλάσκεσθαι τὸ πρόσωπον κυρίου.

kaì hḗxousin laoì polloì kaì éthnē pollà ekzētē̂sai tò prósōpon kyríou pantokrátoros en Ierousalēm kaì toû exiláskesthai tò prósōpon kyríou.

23
τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ’Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐὰν ἐπιλάβωνται δέκα ἄνδρες ἐκ πασῶν τῶν γλωσσῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἐπιλάβωνται τοῦ κρασπέδου ἀνδρὸς Ιουδαίου λέγοντες Πορευσόμεθα μετὰ σοῦ, διότι ἀκηκόαμεν ὅτι ὁ θεὸς μεθ’ ὑμῶν ἐστιν.

táde légei kýrios pantokrátōr ’En taîs hēmérais ekeínais eàn epilábōntai déka ándres ek pasō̂n tō̂n glōssō̂n tō̂n ethnō̂n kaì epilábōntai toû kraspédou andròs Ioudaíou légontes Poreusómetha metà soû, dióti akēkóamen hóti ho theòs meth’ hymō̂n estin.