Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Zacharie 9:1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Λῆμμα λόγου κυρίου· ἐν γῇ Σεδραχ καὶ Δαμασκοῦ θυσία αὐτοῦ, διότι κύριος ἐϕορᾷ ἀνθρώπους καὶ πάσας ϕυλὰς τοῦ Ισραηλ.

Lē̂mma lógou kyríou: en gē̂i Sedrach kaì Damaskoû thysía autoû, dióti kýrios ephorā̂i anthrṓpous kaì pásas phylàs toû Israēl.

2
καὶ Εμαθ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, Τύρος καὶ Σιδών, διότι ἐϕρόνησαν σϕόδρα.

kaì Emath en toîs horíois autē̂s, Týros kaì Sidṓn, dióti ephrónēsan sphódra.

3
καὶ ᾠκοδόμησεν Τύρος ὀχυρώματα ἑαυτῇ καὶ ἐθησαύρισεν ἀργύριον ὡς χοῦν καὶ συνήγαγεν χρυσίον ὡς πηλὸν ὁδῶν.

kaì ōikodómēsen Týros ochyrṓmata heautē̂i kaì ethēsaúrisen argýrion hōs choûn kaì synḗgagen chrysíon hōs pēlòn hodō̂n.

4
διὰ τοῦτο κύριος κληρονομήσει αὐτὴν καὶ πατάξει εἰς θάλασσαν δύναμιν αὐτῆς, καὶ αὕτη ἐν πυρὶ καταναλωθήσεται.

dià toûto kýrios klēronomḗsei autḕn kaì patáxei eis thálassan dýnamin autē̂s, kaì haútē en pyrì katanalōthḗsetai.

5
ὄψεται ’Ασκαλὼν καὶ ϕοβηθήσεται, καὶ Γάζα καὶ ὀδυνηθήσεται σϕόδρα, καὶ Ακκαρων, ὅτι ᾐσχύνθη ἐπὶ τῷ παραπτώματι αὐτῆς· καὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς ἐκ Γάζης, καὶ ’Ασκαλὼν οὐ μὴ κατοικηθῇ.

ópsetai ’Askalṑn kaì phobēthḗsetai, kaì Gáza kaì odynēthḗsetai sphódra, kaì Akkarōn, hóti ēischýnthē epì tō̂i paraptṓmati autē̂s: kaì apoleîtai basileùs ek Gázēs, kaì ’Askalṑn ou mḕ katoikēthē̂i.

6
καὶ κατοικήσουσιν ἀλλογενεῖς ἐν ’Αζώτῳ, καὶ καθελῶ ὕβριν ἀλλοϕύλων.

kaì katoikḗsousin allogeneîs en ’Azṓtōi, kaì kathelō̂ hýbrin allophýlōn.

7
καὶ ἐξαρῶ τὸ αἷμα αὐτῶν ἐκ στόματος αὐτῶν καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν, καὶ ὑπολειϕθήσεται καὶ οὗτος τῷ θεῷ ἡμῶν, καὶ ἔσονται ὡς χιλίαρχος ἐν Ιουδα καὶ Ακκαρων ὡς ὁ Ιεβουσαῖος.

kaì exarō̂ tò haîma autō̂n ek stómatos autō̂n kaì tà bdelýgmata autō̂n ek mésou odóntōn autō̂n, kaì hypoleiphthḗsetai kaì hoûtos tō̂i theō̂i hēmō̂n, kaì ésontai hōs chilíarchos en Iouda kaì Akkarōn hōs ho Iebousaîos.

8
καὶ ὑποστήσομαι τῷ οἴκῳ μου ἀνάστημα τοῦ μὴ διαπορεύεσθαι μηδὲ ἀνακάμπτειν, καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐπ’ αὐτοὺς οὐκέτι ἐξελαύνων, διότι νῦν ἑώρακα ἐν τοῖς ὀϕθαλμοῖς μου.

kaì hypostḗsomai tō̂i oíkōi mou anástēma toû mḕ diaporeúesthai mēdè anakámptein, kaì ou mḕ epélthēi ep’ autoùs oukéti exelaúnōn, dióti nŷn heṓraka en toîs ophthalmoîs mou.

9
Χαῖρε σϕόδρα, θύγατερ Σιων· κήρυσσε, θύγατερ Ιερουσαλημ· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι, δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός, πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον.

Chaîre sphódra, thýgater Siōn: kḗrysse, thýgater Ierousalēm: idoù ho basileús sou érchetaí soi, díkaios kaì sṓizōn autós, praǜs kaì epibebēkṑs epì hypozýgion kaì pō̂lon néon.

10
καὶ ἐξολεθρεύσει ἅρματα ἐξ Εϕραιμ καὶ ἵππον ἐξ Ιερουσαλημ, καὶ ἐξολεθρευθήσεται τόξον πολεμικόν, καὶ πλῆθος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν· καὶ κατάρξει ὑδάτων ἕως θαλάσσης καὶ ποταμῶν διεκβολὰς γῆς.

kaì exolethreúsei hármata ex Ephraim kaì híppon ex Ierousalēm, kaì exolethreuthḗsetai tóxon polemikón, kaì plē̂thos kaì eirḗnē ex ethnō̂n: kaì katárxei hydátōn héōs thalássēs kaì potamō̂n diekbolàs gē̂s.

11
καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήκης ἐξαπέστειλας δεσμίους σου ἐκ λάκκου οὐκ ἔχοντος ὕδωρ.

kaì sỳ en haímati diathḗkēs exapésteilas desmíous sou ek lákkou ouk échontos hýdōr.

12
καθήσεσθε ἐν ὀχυρώματι, δέσμιοι τῆς συναγωγῆς, καὶ ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας παροικεσίας σου διπλᾶ ἀνταποδώσω σοι·

kathḗsesthe en ochyrṓmati, désmioi tē̂s synagōgē̂s, kaì antì miâs hēméras paroikesías sou diplâ antapodṓsō soi:

13
διότι ἐνέτεινά σε, Ιουδα, ἐμαυτῷ τόξον, ἔπλησα τὸν Εϕραιμ καὶ ἐπεγερῶ τὰ τέκνα σου, Σιων, ἐπὶ τὰ τέκνα τῶν ‘Ελλήνων καὶ ψηλαϕήσω σε ὡς ῥομϕαίαν μαχητοῦ·

dióti enéteiná se, Iouda, emautō̂i tóxon, éplēsa tòn Ephraim kaì epegerō̂ tà tékna sou, Siōn, epì tà tékna tō̂n ‘Ellḗnōn kaì psēlaphḗsō se hōs rhomphaían machētoû:

14
καὶ κύριος ἔσται ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀστραπὴ βολίς, καὶ κύριος παντοκράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ καὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτοῦ.

kaì kýrios éstai ep’ autoùs kaì exeleúsetai hōs astrapḕ bolís, kaì kýrios pantokrátōr en sálpingi salpieî kaì poreúsetai en sálōi apeilē̂s autoû.

15
κύριος παντοκράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτῶν, καὶ καταναλώσουσιν αὐτοὺς καὶ καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίθοις σϕενδόνης καὶ ἐκπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον καὶ πλήσουσιν ὡς ϕιάλας θυσιαστήριον.

kýrios pantokrátōr hyperaspieî autō̂n, kaì katanalṓsousin autoùs kaì katachṓsousin autoùs en líthois sphendónēs kaì ekpíontai autoùs hōs oînon kaì plḗsousin hōs phiálas thysiastḗrion.

16
καὶ σώσει αὐτοὺς κύριος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὡς πρόβατα λαὸν αὐτοῦ, διότι λίθοι ἅγιοι κυλίονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐτοῦ.

kaì sṓsei autoùs kýrios en tē̂i hēmérāi ekeínēi, hōs próbata laòn autoû, dióti líthoi hágioi kylíontai epì tē̂s gē̂s autoû.

17
ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ εἴ τι καλὸν παρ’ αὐτοῦ, σῖτος νεανίσκοις καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους.

hóti eí ti agathòn autoû kaì eí ti kalòn par’ autoû, sîtos neanískois kaì oînos euōdiázōn eis parthénous.