Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Zephaniah 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Συνάχθητε καὶ συνδέθητε, τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον,

Synáchthēte kaì syndéthēte, tò éthnos tò apaídeuton,

2
πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος παραπορευόμενον, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐϕ’ ὑμᾶς ὀργὴν κυρίου, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐϕ’ ὑμᾶς ἡμέραν θυμοῦ κυρίου.

prò toû genésthai hymâs hōs ánthos paraporeuómenon, prò toû epeltheîn eph’ hymâs orgḕn kyríou, prò toû epeltheîn eph’ hymâs hēméran thymoû kyríou.

3
ζητήσατε τὸν κύριον, πάντες ταπεινοὶ γῆς· κρίμα ἐργάζεσθε καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε καὶ ἀποκρίνεσθε αὐτά, ὅπως σκεπασθῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου.

zētḗsate tòn kýrion, pántes tapeinoì gē̂s: kríma ergázesthe kaì dikaiosýnēn zētḗsate kaì apokrínesthe autá, hópōs skepasthē̂te en hēmérāi orgē̂s kyríou.

4
Διότι Γάζα διηρπασμένη ἔσται, καὶ ’Ασκαλὼν ἔσται εἰς ἀϕανισμόν, καὶ ῎Αζωτος μεσημβρίας ἐκριϕήσεται, καὶ Ακκαρων ἐκριζωθήσεται.

Dióti Gáza diērpasménē éstai, kaì ’Askalṑn éstai eis aphanismón, kaì ῎Azōtos mesēmbrías ekriphḗsetai, kaì Akkarōn ekrizōthḗsetai.

5
οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης, πάροικοι Κρητῶν· λόγος κυρίου ἐϕ’ ὑμᾶς, Χανααν γῆ ἀλλοϕύλων, καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας·

ouaì hoi katoikoûntes tò schoínisma tē̂s thalássēs, pároikoi Krētō̂n: lógos kyríou eph’ hymâs, Chanaan gē̂ allophýlōn, kaì apolō̂ hymâs ek katoikías:

6
καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων,

kaì éstai Krḗtē nomḕ poimníōn kaì mándra probátōn,

7
καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴκου Ιουδα· ἐπ’ αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς οἴκοις ’Ασκαλῶνος, δείλης καταλύσουσιν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ιουδα, ὅτι ἐπέσκεπται αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν, καὶ ἀπέστρεψε τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν.

kaì éstai tò schoínisma tē̂s thalássēs toîs kataloípois oíkou Iouda: ep’ autoùs nemḗsontai en toîs oíkois ’Askalō̂nos, deílēs katalýsousin apò prosṓpou hyiō̂n Iouda, hóti epéskeptai autoùs kýrios ho theòs autō̂n, kaì apéstrepse tḕn aichmalōsían autō̂n.

8
῎Ηκουσα ὀνειδισμοὺς Μωαβ καὶ κονδυλισμοὺς υἱῶν Αμμων, ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν λαόν μου καὶ ἐμεγαλύνοντο ἐπὶ τὰ ὅριά μου.

῎Ēkousa oneidismoùs Mōab kaì kondylismoùs hyiō̂n Ammōn, en hoîs ōneídizon tòn laón mou kaì emegalýnonto epì tà hóriá mou.

9
διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος τῶν δυνάμεων ὁ θεὸς Ισραηλ, διότι Μωαβ ὡς Σοδομα ἔσται καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων ὡς Γομορρα, καὶ Δαμασκὸς ἐκλελειμμένη ὡς θιμωνιὰ ἅλωνος καὶ ἠϕανισμένη εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρπῶνται αὐτούς, καὶ οἱ κατάλοιποι ἔθνους μου κληρονομήσουσιν αὐτούς.

dià toûto zō̂ egṓ, légei kýrios tō̂n dynámeōn ho theòs Israēl, dióti Mōab hōs Sodoma éstai kaì hoi hyioì Ammōn hōs Gomorra, kaì Damaskòs ekleleimménē hōs thimōnià hálōnos kaì ēphanisménē eis tòn aiō̂na: kaì hoi katáloipoi laoû mou diarpō̂ntai autoús, kaì hoi katáloipoi éthnous mou klēronomḗsousin autoús.

10
αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕβρεως αὐτῶν, διότι ὠνείδισαν καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν κύριον τὸν παντοκράτορα.

haútē autoîs antì tē̂s hýbreōs autō̂n, dióti ōneídisan kaì emegalýnthēsan epì tòn kýrion tòn pantokrátora.

11
ἐπιϕανήσεται κύριος ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐξολεθρεύσει πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν.

epiphanḗsetai kýrios ep’ autoùs kaì exolethreúsei pántas toùs theoùs tō̂n ethnō̂n tē̂s gē̂s, kaì proskynḗsousin autō̂i hékastos ek toû tópou autoû, pâsai hai nē̂soi tō̂n ethnō̂n.

12
Καὶ ὑμεῖς, Αἰθίοπες, τραυματίαι ῥομϕαίας μού ἐστε.

Kaì hymeîs, Aithíopes, traumatíai rhomphaías moú este.

13
καὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἀπολεῖ τὸν ’Ασσύριον καὶ θήσει τὴν Νινευη εἰς ἀϕανισμὸν ἄνυδρον ὡς ἔρημον·

kaì ekteneî tḕn cheîra autoû epì borrân kaì apoleî tòn ’Assýrion kaì thḗsei tḕn Nineuē eis aphanismòn ánydron hōs érēmon:

14
καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, καὶ χαμαιλέοντες καὶ ἐχῖνοι ἐν τοῖς ϕατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται, καὶ θηρία ϕωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς, κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς, διότι κέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς.

kaì nemḗsontai en mésōi autē̂s poímnia kaì pánta tà thēría tē̂s gē̂s, kaì chamailéontes kaì echînoi en toîs phatnṓmasin autē̂s koitasthḗsontai, kaì thēría phōnḗsei en toîs diorýgmasin autē̂s, kórakes en toîs pylō̂sin autē̂s, dióti kédros tò anástēma autē̂s.

15
αὕτη ἡ πόλις ἡ ϕαυλίστρια ἡ κατοικοῦσα ἐπ’ ἐλπίδι ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς ’Εγώ εἰμι, καὶ οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμὲ ἔτι. πῶς ἐγενήθη εἰς ἀϕανισμόν, νομὴ θηρίων· πᾶς ὁ διαπορευόμενος δι’ αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ.

haútē hē pólis hē phaulístria hē katoikoûsa ep’ elpídi hē légousa en kardíāi autē̂s ’Egṓ eimi, kaì ouk éstin met’ emè éti. pō̂s egenḗthē eis aphanismón, nomḕ thēríōn: pâs ho diaporeuómenos di’ autē̂s syrieî kaì kinḗsei tàs cheîras autoû.