Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Amos 9, 6

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
6
הַבֹּונֶ֤ה בַשָּׁמַ֨יִם֙ מַעֲלֹותֹו וַאֲגֻדָּתֹ֖ו עַל־אֶ֣רֶץ יְסָדָ֑הּ הַקֹּרֵ֣א לְמֵֽי־הַיָּ֗ם וַֽיִּשְׁפְּכֵ֛ם עַל־פְּנֵ֥י הָאָ֖רֶץ יְהוָ֥ה שְׁמֹֽו׃

habò̇wne֤h başá̇̌ma֨yim֙ maʻàlòwţòw waʼàgudá̇ţò֖w ʻal־ʼe֣reẕ yĕsádá֑ḣ haqò̇ré֣ʼ lĕméֽy־hayá̇֗m waֽyi̇şĕ̌pĕ̇ké֛m ʻal־pĕ̇né֥y háʼá֖reẕ yĕhwá֥h şĕ̌mòֽw׃