Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Genèse 29, 11

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
11
וַיִּשַּׁ֥ק יַעֲקֹ֖ב לְרָחֵ֑ל וַיִּשָּׂ֥א אֶת־קֹלֹ֖ו וַיֵּֽבְךְּ׃

wayi̇şȧ֥̌q yaʻàqò֖b lĕráẖé֑l wayi̇şá֥̇̂ʼ ʼeţ־qòlò֖w wayéֽ̇bĕkĕ̇׃