Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaïe 42, 3

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
3
קָנֶ֤ה רָצוּץ֙ לֹ֣א יִשְׁבֹּ֔ור וּפִשְׁתָּ֥ה כֵהָ֖ה לֹ֣א יְכַבֶּ֑נָּה לֶאֱמֶ֖ת יֹוצִ֥יא מִשְׁפָּֽט׃

qáne֤h ráẕẇẕ֙ lò֣ʼ yişĕ̌bò̇֔wr ẇpişĕ̌ţá֥̇h kéhá֖h lò֣ʼ yĕkabė֑ná̇h leʼème֖ţ yòwẕi֥yʼ mişĕ̌páֽ̇t׃