Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Lamentations 4, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
הָאֹֽכְלִים֙ לְמַ֣עֲדַנִּ֔ים נָשַׁ֖מּוּ בַּחוּצֹ֑ות הָאֱמֻנִים֙ עֲלֵ֣י תֹולָ֔ע חִבְּק֖וּ אַשְׁפַּתֹּֽות׃ ס

háʼòֽkĕliym֙ lĕma֣ʻàdani̇֔ym náşǎ֖ṁẇ bȧẖẇẕò֑wţ háʼèmuniym֙ ʻàlé֣y ţòwlá֔ʻ ẖibĕ̇q֖ẇ ʼaşĕ̌pȧţòֽ̇wţ׃ s