Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 148, 1

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
1
הַ֥לְלוּ יָ֨הּ׀ הַֽלְל֣וּ אֶת־יְ֭הוָה מִן־הַשָּׁמַ֑יִם הַֽ֝לְל֗וּהוּ בַּמְּרֹומִֽים׃

ha֥lĕlẇ yá֨ḣ׀ haֽlĕl֣ẇ ʼeţ־yĕ֭hwáh min־haşá̇̌ma֑yim haֽ֝lĕl֗ẇhẇ bȧmĕ̇ròwmiֽym׃