Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Psaumes 25, 5

Torah
Prophètes antérieurs (Neviim Rishonim)
Écrits
Prophètes postérieurs (Neviim Aharonim)
Chapitre
Versets
5
הַדְרִ֘יכֵ֤נִי בַאֲמִתֶּ֨ךָ׀ וְֽלַמְּדֵ֗נִי כִּֽי־אַ֭תָּה אֱלֹהֵ֣י יִשְׁעִ֑י אֹותְךָ֥ קִ֝וִּ֗יתִי כָּל־הַיֹּֽום׃

hadĕri֘yké֤niy baʼàmiţė֨ká׀ wĕֽlamĕ̇dé֗niy kiֽ̇y־ʼa֭ţá̇h ʼèlòhé֣y yişĕ̌ʻi֑y ʼòwţĕká֥ qi֝wi̇֗yţiy ká̇l־hayòֽ̇wm׃