Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Éphésiens 5, 15

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
1
γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά,

gínesthe oûn mimētaì toû theoû, hōs tékna agapētá,

2
καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.

kaì peripateîte en agápēi, kathṑs kaì ho Christòs ēgápēsen hēmâs kaì parédōken heautòn hypèr hēmō̂n prosphoràn kaì thysían tō̂i theō̂i eis osmḕn euōdías.

3
πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις,

porneía dè kaì akatharsía pâsa ḕ pleonexía mēdè onomazésthō en hymîn, kathṑs prépei hagíois,

4
καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία ἢ εὐτραπελία, ἃ οὐκ ἀνῆκεν, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία.

kaì aischrótēs kaì mōrología ḕ eutrapelía, hà ouk anē̂ken, allà mâllon eucharistía.

5
τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ.

toûto gàr íste ginṓskontes hóti pâs pórnos ḕ akáthartos ḕ pleonéktēs, hó estin eidōlolátrēs, ouk échei klēronomían en tē̂i basileíāi toû Christoû kaì theoû.

6
Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις, διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας.

Mēdeìs hymâs apatátō kenoîs lógois, dià taûta gàr érchetai hē orgḕ toû theoû epì toùs hyioùs tē̂s apeitheías.

7
μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν·

mḕ oûn gínesthe symmétochoi autō̂n:

8
ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε

ē̂te gár pote skótos, nŷn dè phō̂s en kyríōi: hōs tékna phōtòs peripateîte

9
– ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ –

– ho gàr karpòs toû phōtòs en pásēi agathōsýnēi kaì dikaiosýnēi kaì alētheíāi –

10
δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ·

dokimázontes tí estin euáreston tō̂i kyríōi:

11
καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε,

kaì mḕ synkoinōneîte toîs érgois toîs akárpois toû skótous, mâllon dè kaì elénchete,

12
τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν·

tà gàr kryphē̂i ginómena hyp’ autō̂n aischrón estin kaì légein:

13
τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται,

tà dè pánta elenchómena hypò toû phōtòs phaneroûtai,

14
πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστιν. διὸ λέγει, ῎Εγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός.

pân gàr tò phaneroúmenon phō̂s estin. diò légei, ῎Egeire, ho katheúdōn, kaì anásta ek tō̂n nekrō̂n, kaì epiphaúsei soi ho Christós.

15
Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ’ ὡς σοφοί,

Blépete oûn akribō̂s pō̂s peripateîte, mḕ hōs ásophoi all’ hōs sophoí,

16
ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν.

exagorazómenoi tòn kairón, hóti hai hēmérai ponēraí eisin.

17
διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου.

dià toûto mḕ gínesthe áphrones, allà syníete tí tò thélēma toû kyríou.

18
καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι,

kaì mḕ methýskesthe oínōi, en hō̂i estin asōtía, allà plēroûsthe en pneúmati,

19
λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ,

laloûntes heautoîs [en] psalmoîs kaì hýmnois kaì ōidaîs pneumatikaîs, ā́idontes kaì psállontes tē̂i kardíāi hymō̂n tō̂i kyríōi,

20
εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί,

eucharistoûntes pántote hypèr pántōn en onómati toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû tō̂i theō̂i kaì patrí,

21
ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ.

hypotassómenoi allḗlois en phóbōi Christoû.

22
Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ,

Hai gynaîkes toîs idíois andrásin hōs tō̂i kyríōi,

23
ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος.

hóti anḗr estin kephalḕ tē̂s gynaikòs hōs kaì ho Christòs kephalḕ tē̂s ekklēsías, autòs sōtḕr toû sṓmatos.

24
ἀλλὰ ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί.

allà hōs hē ekklēsía hypotássetai tō̂i Christō̂i, hoútōs kaì hai gynaîkes toîs andrásin en pantí.

25
Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,

Hoi ándres, agapâte tàs gynaîkas, kathṑs kaì ho Christòs ēgápēsen tḕn ekklēsían kaì heautòn parédōken hypèr autē̂s,

26
ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,

hína autḕn hagiásēi katharísas tō̂i loutrō̂i toû hýdatos en rhḗmati,

27
ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ’ ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄμωμος.

hína parastḗsēi autòs heautō̂i éndoxon tḕn ekklēsían, mḕ échousan spílon ḕ rhytída ḗ ti tō̂n toioútōn, all’ hína ē̂i hagía kaì ámōmos.

28
οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ,

hoútōs opheílousin kaì hoi ándres agapân tàs heautō̂n gynaîkas hōs tà heautō̂n sṓmata. ho agapō̂n tḕn heautoû gynaîka heautòn agapā̂i,

29
οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν,

oudeìs gár pote tḕn heautoû sárka emísēsen, allà ektréphei kaì thálpei autḗn, kathṑs kaì ho Christòs tḕn ekklēsían,

30
ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ.

hóti mélē esmèn toû sṓmatos autoû.

31
ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

antì toútou kataleípsei ánthrōpos tòn patéra kaì tḕn mētéra kaì proskollēthḗsetai pròs tḕn gynaîka autoû, kaì ésontai hoi dýo eis sárka mían.

32
τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.

tò mystḗrion toûto méga estín, egṑ dè légō eis Christòn kaì eis tḕn ekklēsían.

33
πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ’ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.

plḕn kaì hymeîs hoi kath’ héna hékastos tḕn heautoû gynaîka hoútōs agapátō hōs heautón, hē dè gynḕ hína phobē̂tai tòn ándra.