Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Hébreux 1, 6

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
1
Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις

Polymerō̂s kaì polytrópōs pálai ho theòs lalḗsas toîs patrásin en toîs prophḗtais

2
ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι’ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας·

ep’ eschátou tō̂n hēmerō̂n toútōn elálēsen hēmîn en hyiō̂i, hòn éthēken klēronómon pántōn, di’ hoû kaì epoíēsen toùs aiō̂nas:

3
ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς,

hòs ṑn apaúgasma tē̂s dóxēs kaì charaktḕr tē̂s hypostáseōs autoû, phérōn te tà pánta tō̂i rhḗmati tē̂s dynámeōs autoû, katharismòn tō̂n hamartiō̂n poiēsámenos ekáthisen en dexiā̂i tē̂s megalōsýnēs en hypsēloîs,

4
τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ’ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα.

tosoútōi kreíttōn genómenos tō̂n angélōn hósōi diaphorṓteron par’ autoùs keklēronómēken ónoma.

5
Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν, ’Εγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

Tíni gàr eîpén pote tō̂n angélōn, Hyiós mou eî sý, egṑ sḗmeron gegénnēká se? kaì pálin, ’Egṑ ésomai autō̂i eis patéra, kaì autòs éstai moi eis hyión?

6
ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ.

hótan dè pálin eisagágēi tòn prōtótokon eis tḕn oikouménēn, légei, Kaì proskynēsátōsan autō̂i pántes ángeloi theoû.

7
καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, ‘Ο ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα·

kaì pròs mèn toùs angélous légei, ‘O poiō̂n toùs angélous autoû pneúmata, kaì toùs leitourgoùs autoû pyròs phlóga:

8
πρὸς δὲ τὸν υἱόν, ‘Ο θρόνος σου, ὁ θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας σου.

pròs dè tòn hyión, ‘O thrónos sou, ho theós, eis tòn aiō̂na toû aiō̂nos, kaì hē rhábdos tē̂s euthýtētos rhábdos tē̂s basileías sou.

9
ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ θεός, ὁ θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου·

ēgápēsas dikaiosýnēn kaì emísēsas anomían: dià toûto échrisén se ho theós, ho theós sou, élaion agalliáseōs parà toùs metóchous sou:

10
καί, Σὺ κατ’ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·

kaí, Sỳ kat’ archás, kýrie, tḕn gē̂n ethemelíōsas, kaì érga tō̂n cheirō̂n soú eisin hoi ouranoí:

11
αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται,

autoì apoloûntai, sỳ dè diaméneis: kaì pántes hōs himátion palaiōthḗsontai,

12
καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, ὡς ἱμάτιον καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν.

kaì hōseì peribólaion helíxeis autoús, hōs himátion kaì allagḗsontai: sỳ dè ho autòs eî kaì tà étē sou ouk ekleípsousin.

13
πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;

pròs tína dè tō̂n angélōn eírēkén pote, Káthou ek dexiō̂n mou héōs àn thō̂ toùs echthroús sou hypopódion tō̂n podō̂n sou?

14
οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;

ouchì pántes eisìn leitourgikà pneúmata eis diakonían apostellómena dià toùs méllontas klēronomeîn sōtērían?