Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Matthieu 28, 10

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
1
’Οψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον.

’Opsè dè sabbátōn, tē̂i epiphōskoúsēi eis mían sabbátōn, ē̂lthen María hē Magdalēnḕ kaì hē állē María theōrē̂sai tòn táphon.

2
καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ.

kaì idoù seismòs egéneto mégas: ángelos gàr kyríou katabàs ex ouranoû kaì proselthṑn apekýlisen tòn líthon kaì ekáthēto epánō autoû.

3
ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών.

ē̂n dè hē eidéa autoû hōs astrapḕ kaì tò éndyma autoû leukòn hōs chiṓn.

4
ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί.

apò dè toû phóbou autoû eseísthēsan hoi tēroûntes kaì egenḗthēsan hōs nekroí.

5
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, οἶδα γὰρ ὅτι ’Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε·

apokritheìs dè ho ángelos eîpen taîs gynaixín, Mḕ phobeîsthe hymeîs, oîda gàr hóti ’Iēsoûn tòn estaurōménon zēteîte:

6
οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο.

ouk éstin hō̂de, ēgérthē gàr kathṑs eîpen: deûte ídete tòn tópon hópou ékeito.

7
καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ’Ηγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν.

kaì tachỳ poreutheîsai eípate toîs mathētaîs autoû hóti ’Ēgérthē apò tō̂n nekrō̂n, kaì idoù proágei hymâs eis tḕn Galilaían, ekeî autòn ópsesthe: idoù eîpon hymîn.

8
καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.

kaì apelthoûsai tachỳ apò toû mnēmeíou metà phóbou kaì charâs megálēs édramon apangeîlai toîs mathētaîs autoû.

9
καὶ ἰδοὺ ’Ιησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων, Χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ.

kaì idoù ’Iēsoûs hypḗntēsen autaîs légōn, Chaírete. hai dè proselthoûsai ekrátēsan autoû toùs pódas kaì prosekýnēsan autō̂i.

10
τότε λέγει αὐταῖς ὁ ’Ιησοῦς, Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

tóte légei autaîs ho ’Iēsoûs, Mḕ phobeîsthe: hypágete apangeílate toîs adelphoîs mou hína apélthōsin eis tḕn Galilaían, kakeî me ópsontai.

11
Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα.

Poreuoménōn dè autō̂n idoú tines tē̂s koustōdías elthóntes eis tḕn pólin apḗngeilan toîs archiereûsin hápanta tà genómena.

12
καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις

kaì synachthéntes metà tō̂n presbytérōn symboúlión te labóntes argýria hikanà édōkan toîs stratiṓtais

13
λέγοντες, Εἴπατε ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων.

légontes, Eípate hóti Hoi mathētaì autoû nyktòs elthóntes éklepsan autòn hēmō̂n koimōménōn.

14
καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν.

kaì eàn akousthē̂i toûto epì toû hēgemónos, hēmeîs peísomen autòn kaì hymâs amerímnous poiḗsomen.

15
οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. Καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ ’Ιουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον [ἡμέρας].

hoi dè labóntes tà argýria epoíēsan hōs edidáchthēsan. Kaì diephēmísthē ho lógos hoûtos parà ’Ioudaíois méchri tē̂s sḗmeron [hēméras].

16
Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ’Ιησοῦς,

Hoi dè héndeka mathētaì eporeúthēsan eis tḕn Galilaían eis tò óros hoû etáxato autoîs ho ’Iēsoûs,

17
καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν, οἱ δὲ ἐδίστασαν.

kaì idóntes autòn prosekýnēsan, hoi dè edístasan.

18
καὶ προσελθὼν ὁ ’Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, ’Εδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

kaì proselthṑn ho ’Iēsoûs elálēsen autoîs légōn, ’Edóthē moi pâsa exousía en ouranō̂i kaì epì gē̂s.

19
πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος,

poreuthéntes oûn mathēteúsate pánta tà éthnē, baptízontes autoùs eis tò ónoma toû patròs kaì toû hyioû kaì toû hagíou pneúmatos,

20
διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

didáskontes autoùs tēreîn pánta hósa eneteilámēn hymîn: kaì idoù egṑ meth’ hymō̂n eimi pásas tàs hēméras héōs tē̂s synteleías toû aiō̂nos.