Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 12, 9

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
1
Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα,

Kaì sēmeîon méga ṓphthē en tō̂i ouranō̂i, gynḕ peribeblēménē tòn hḗlion, kaì hē selḗnē hypokátō tō̂n podō̂n autē̂s, kaì epì tē̂s kephalē̂s autē̂s stéphanos astérōn dṓdeka,

2
καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, καὶ κράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν.

kaì en gastrì échousa, kaì krázei ōdínousa kaì basanizoménē tekeîn.

3
καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα,

kaì ṓphthē állo sēmeîon en tō̂i ouranō̂i, kaì idoù drákōn pyrròs mégas, échōn kephalàs heptà kaì kérata déka kaì epì tàs kephalàs autoû heptà diadḗmata,

4
καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.

kaì hē ourà autoû sýrei tò tríton tō̂n astérōn toû ouranoû kaì ébalen autoùs eis tḕn gē̂n. kaì ho drákōn héstēken enṓpion tē̂s gynaikòs tē̂s melloúsēs tekeîn, hína hótan tékēi tò téknon autē̂s kataphágēi.

5
καὶ ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ.

kaì éteken hyión, ársen, hòs méllei poimaínein pánta tà éthnē en rhábdōi sidērā̂i: kaì hērpásthē tò téknon autē̂s pròs tòn theòn kaì pròs tòn thrónon autoû.

6
καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.

kaì hē gynḕ éphygen eis tḕn érēmon, hópou échei ekeî tópon hētoimasménon apò toû theoû, hína ekeî tréphōsin autḕn hēméras chilías diakosías hexḗkonta.

7
Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος. καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ,

Kaì egéneto pólemos en tō̂i ouranō̂i, ho Michaḕl kaì hoi ángeloi autoû toû polemē̂sai metà toû drákontos. kaì ho drákōn epolémēsen kaì hoi ángeloi autoû,

8
καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ.

kaì ouk íschysen, oudè tópos heuréthē autō̂n éti en tō̂i ouranō̂i.

9
καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην – ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.

kaì eblḗthē ho drákōn ho mégas, ho óphis ho archaîos, ho kaloúmenos Diábolos kaì ho Satanâs, ho planō̂n tḕn oikouménēn hólēn – eblḗthē eis tḕn gē̂n, kaì hoi ángeloi autoû met’ autoû eblḗthēsan.

10
καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν, ῎Αρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός.

kaì ḗkousa phōnḕn megálēn en tō̂i ouranō̂i légousan, ῎Arti egéneto hē sōtēría kaì hē dýnamis kaì hē basileía toû theoû hēmō̂n kaì hē exousía toû Christoû autoû, hóti eblḗthē ho katḗgōr tō̂n adelphō̂n hēmō̂n, ho katēgorō̂n autoùs enṓpion toû theoû hēmō̂n hēméras kaì nyktós.

11
καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου.

kaì autoì eníkēsan autòn dià tò haîma toû arníou kaì dià tòn lógon tē̂s martyrías autō̂n, kaì ouk ēgápēsan tḕn psychḕn autō̂n áchri thanátou.

12
διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.

dià toûto euphraínesthe, ouranoì kaì hoi en autoîs skēnoûntes: ouaì tḕn gē̂n kaì tḕn thálassan, hóti katébē ho diábolos pròs hymâs échōn thymòn mégan, eidṑs hóti olígon kairòn échei.

13
Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα.

Kaì hóte eîden ho drákōn hóti eblḗthē eis tḕn gē̂n, edíōxen tḕn gynaîka hḗtis éteken tòn ársena.

14
καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.

kaì edóthēsan tē̂i gynaikì hai dýo ptéryges toû aetoû toû megálou, hína pétētai eis tḕn érēmon eis tòn tópon autē̂s, hópou tréphetai ekeî kairòn kaì kairoùs kaì hḗmisy kairoû apò prosṓpou toû ópheōs.

15
καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ.

kaì ébalen ho óphis ek toû stómatos autoû opísō tē̂s gynaikòs hýdōr hōs potamón, hína autḕn potamophórēton poiḗsēi.

16
καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

kaì eboḗthēsen hē gē̂ tē̂i gynaikí, kaì ḗnoixen hē gē̂ tò stóma autē̂s kaì katépien tòn potamòn hòn ébalen ho drákōn ek toû stómatos autoû.

17
καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ’Ιησοῦ·

kaì ōrgísthē ho drákōn epì tē̂i gynaikí, kaì apē̂lthen poiē̂sai pólemon metà tō̂n loipō̂n toû spérmatos autē̂s, tō̂n tēroúntōn tàs entolàs toû theoû kaì echóntōn tḕn martyrían ’Iēsoû:

18
καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης.

kaì estáthē epì tḕn ámmon tē̂s thalássēs.