Bibles en langues anciennes
Traductions anciennes
Traductions modernes

Novum Testamentum Graecum Apocalypse 22, 17

Nouveau Testament
Chapitre
Versets
1
Καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου.

Kaì édeixén moi potamòn hýdatos zōē̂s lampròn hōs krýstallon, ekporeuómenon ek toû thrónou toû theoû kaì toû arníou.

2
ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.

en mésōi tē̂s plateías autē̂s kaì toû potamoû enteûthen kaì ekeîthen xýlon zōē̂s poioûn karpoùs dṓdeka, katà mē̂na hékaston apodidoûn tòn karpòn autoû, kaì tà phýlla toû xýlou eis therapeían tō̂n ethnō̂n.

3
καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ,

kaì pân katáthema ouk éstai éti. kaì ho thrónos toû theoû kaì toû arníou en autē̂i éstai, kaì hoi doûloi autoû latreúsousin autō̂i,

4
καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

kaì ópsontai tò prósōpon autoû, kaì tò ónoma autoû epì tō̂n metṓpōn autō̂n.

5
καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου, ὅτι κύριος ὁ θεὸς φωτίσει ἐπ’ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

kaì nỳx ouk éstai éti, kaì ouk échousin chreían phōtòs lýchnou kaì phō̂s hēlíou, hóti kýrios ho theòs phōtísei ep’ autoús, kaì basileúsousin eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn.

6
Καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ κύριος, ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.

Kaì eîpén moi, Hoûtoi hoi lógoi pistoì kaì alēthinoí, kaì ho kýrios, ho theòs tō̂n pneumátōn tō̂n prophētō̂n, apésteilen tòn ángelon autoû deîxai toîs doúlois autoû hà deî genésthai en táchei.

7
καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

kaì idoù érchomai tachý. makários ho tērō̂n toùs lógous tē̂s prophēteías toû biblíou toútou.

8
Κἀγὼ ’Ιωάννης ὁ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.

Kagṑ ’Iōánnēs ho akoúōn kaì blépōn taûta. kaì hóte ḗkousa kaì éblepsa, épesa proskynē̂sai émprosthen tō̂n podō̂n toû angélou toû deiknýontós moi taûta.

9
καὶ λέγει μοι, ῞Ορα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ θεῷ προσκύνησον.

kaì légei moi, ῞Ora mḗ: sýndoulós soú eimi kaì tō̂n adelphō̂n sou tō̂n prophētō̂n kaì tō̂n tēroúntōn toùs lógous toû biblíou toútou: tō̂i theō̂i proskýnēson.

10
καὶ λέγει μοι, Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ὁ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.

kaì légei moi, Mḕ sphragísēis toùs lógous tē̂s prophēteías toû biblíou toútou, ho kairòs gàr engýs estin.

11
ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.

ho adikō̂n adikēsátō éti, kaì ho rhyparòs rhypanthḗtō éti, kaì ho díkaios dikaiosýnēn poiēsátō éti, kaì ho hágios hagiasthḗtō éti.

12
’Ιδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ’ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ.

’Idoù érchomai tachý, kaì ho misthós mou met’ emoû, apodoûnai hekástōi hōs tò érgon estìn autoû.

13
ἐγὼ τὸ ῎Αλφα καὶ τὸ ῏Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.

egṑ tò ῎Alpha kaì tò ᾿̂Ō, ho prō̂tos kaì ho éschatos, hē archḕ kaì tò télos.

14
Μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν.

Makárioi hoi plýnontes tàs stolàs autō̂n, hína éstai hē exousía autō̂n epì tò xýlon tē̂s zōē̂s kaì toîs pylō̂sin eisélthōsin eis tḕn pólin.

15
ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φάρμακοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.

éxō hoi kýnes kaì hoi phármakoi kaì hoi pórnoi kaì hoi phoneîs kaì hoi eidōlolátrai kaì pâs philō̂n kaì poiō̂n pseûdos.

16
’Εγὼ ’Ιησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός.

’Egṑ ’Iēsoûs épempsa tòn ángelón mou martyrē̂sai hymîn taûta epì taîs ekklēsíais. egṓ eimi hē rhíza kaì tò génos Dauíd, ho astḕr ho lampròs ho prōïnós.

17
Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, ῎Ερχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, ῎Ερχου. καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω, ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.

Kaì tò pneûma kaì hē nýmphē légousin, ῎Erchou. kaì ho akoúōn eipátō, ῎Erchou. kaì ho dipsō̂n erchésthō, ho thélōn labétō hýdōr zōē̂s dōreán.

18
Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά, ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτὸν ὁ θεὸς τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

Martyrō̂ egṑ pantì tō̂i akoúonti toùs lógous tē̂s prophēteías toû biblíou toútou: eán tis epithē̂i ep’ autá, epithḗsei ep’ autòn ho theòs tàs plēgàs tàs gegramménas en tō̂i biblíōi toútōi:

19
καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.

kaì eán tis aphélēi apò tō̂n lógōn toû biblíou tē̂s prophēteías taútēs, apheleî ho theòs tò méros autoû apò toû xýlou tē̂s zōē̂s kaì ek tē̂s póleōs tē̂s hagías, tō̂n gegramménōn en tō̂i biblíōi toútōi.

20
Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, ἔρχομαι ταχύ. ’Αμήν, ἔρχου, κύριε ’Ιησοῦ.

Légei ho martyrō̂n taûta, Naí, érchomai tachý. ’Amḗn, érchou, kýrie ’Iēsoû.

21
‘Η χάρις τοῦ κυρίου ’Ιησοῦ μετὰ πάντων.

‘Ē cháris toû kyríou ’Iēsoû metà pántōn.