Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Samuel 31:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
וַיַּדְבְּק֣וּ פְלִשְׁתִּ֔ים אֶת־שָׁא֖וּל וְאֶת־בָּנָ֑יו וַיַּכּ֣וּ פְלִשְׁתִּ֗ים אֶת־יְהֹונָתָ֧ן וְאֶת־אֲבִינָדָ֛ב וְאֶת־מַלְכִּי־שׁ֖וּעַ בְּנֵ֥י שָׁאֽוּל׃

wayȧdĕbĕ̇q֣ẇ pĕlişĕ̌ţi̇֔ym ʼeţ־şá̌ʼ֖ẇl wĕʼeţ־bá̇ná֑yw wayȧk֣̇ẇ pĕlişĕ̌ţi̇֗ym ʼeţ־yĕhòwnáţá֧n wĕʼeţ־ʼàbiynádá֛b wĕʼeţ־malĕki̇y־ş֖̌ẇʻa bĕ̇né֥y şá̌ʼֽẇl׃