Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Zechariah 14:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
וְהָיָ֧ה יְהוָ֛ה לְמֶ֖לֶךְ עַל־כָּל־הָאָ֑רֶץ בַּיֹּ֣ום הַה֗וּא יִהְיֶ֧ה יְהוָ֛ה אֶחָ֖ד וּשְׁמֹ֥ו אֶחָֽד׃

wĕháyá֧h yĕhwá֛h lĕme֖lekĕ ʻal־ká̇l־háʼá֑reẕ bȧyò֣̇wm hah֗ẇʼ yihĕye֧h yĕhwá֛h ʼeẖá֖d ẇşĕ̌mò֥w ʼeẖáֽd׃