Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthiens 1

New Testament
Chapter
Verses
1
Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ ’Ιησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφός,

Paûlos klētòs apóstolos Christoû ’Iēsoû dià thelḗmatos theoû, kaì Sōsthénēs ho adelphós,

2
τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν·

tē̂i ekklēsíāi toû theoû tē̂i oúsēi en Korínthōi, hēgiasménois en Christō̂i ’Iēsoû, klētoîs hagíois, sỳn pâsin toîs epikalouménois tò ónoma toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû en pantì tópōi, autō̂n kaì hēmō̂n:

3
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ’Ιησοῦ Χριστοῦ.

cháris hymîn kaì eirḗnē apò theoû patròs hēmō̂n kaì kyríou ’Iēsoû Christoû.

4
Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ,

Eucharistō̂ tō̂i theō̂i mou pántote perì hymō̂n epì tē̂i cháriti toû theoû tē̂i dotheísēi hymîn en Christō̂i ’Iēsoû,

5
ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει,

hóti en pantì eploutísthēte en autō̂i, en pantì lógōi kaì pásēi gnṓsei,

6
καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν,

kathṑs tò martýrion toû Christoû ebebaiṓthē en hymîn,

7
ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ·

hṓste hymâs mḕ hystereîsthai en mēdenì charísmati, apekdechoménous tḕn apokálypsin toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû:

8
ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ [Χριστοῦ].

hòs kaì bebaiṓsei hymâs héōs télous anenklḗtous en tē̂i hēmérāi toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû [Christoû].

9
πιστὸς ὁ θεὸς δι’ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ’Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

pistòs ho theòs di’ hoû eklḗthēte eis koinōnían toû hyioû autoû ’Iēsoû Christoû toû kyríou hēmō̂n.

10
Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ.

Parakalō̂ dè hymâs, adelphoí, dià toû onómatos toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû, hína tò autò légēte pántes, kaì mḕ ē̂i en hymîn schísmata, ē̂te dè katērtisménoi en tō̂i autō̂i noï̀ kaì en tē̂i autē̂i gnṓmēi.

11
ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν.

edēlṓthē gár moi perì hymō̂n, adelphoí mou, hypò tō̂n Chlóēs hóti érides en hymîn eisin.

12
λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, ’Εγὼ μέν εἰμι Παύλου, ’Εγὼ δὲ ’Απολλῶ, ’Εγὼ δὲ Κηφᾶ, ’Εγὼ δὲ Χριστοῦ.

légō dè toûto, hóti hékastos hymō̂n légei, ’Egṑ mén eimi Paúlou, ’Egṑ dè ’Apollō̂, ’Egṑ dè Kēphâ, ’Egṑ dè Christoû.

13
μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;

meméristai ho Christós? mḕ Paûlos estaurṓthē hypèr hymō̂n, ḕ eis tò ónoma Paúlou ebaptísthēte?

14
εὐχαριστῶ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον,

eucharistō̂ hóti oudéna hymō̂n ebáptisa ei mḕ Kríspon kaì Gáïon,

15
ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε.

hína mḗ tis eípēi hóti eis tò emòn ónoma ebaptísthēte.

16
ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.

ebáptisa dè kaì tòn Stephanâ oîkon: loipòn ouk oîda eí tina állon ebáptisa.

17
οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

ou gàr apésteilén me Christòs baptízein allà euangelízesthai, ouk en sophíāi lógou, hína mḕ kenōthē̂i ho stauròs toû Christoû.

18
‘Ο λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν.

‘O lógos gàr ho toû stauroû toîs mèn apollyménois mōría estín, toîs dè sōizoménois hēmîn dýnamis theoû estin.

19
γέγραπται γάρ, ’Απολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω.

gégraptai gár, ’Apolō̂ tḕn sophían tō̂n sophō̂n, kaì tḕn sýnesin tō̂n synetō̂n athetḗsō.

20
ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου;

poû sophós? poû grammateús? poû syzētētḕs toû aiō̂nos toútou? ouchì emṓranen ho theòs tḕn sophían toû kósmou?

21
ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.

epeidḕ gàr en tē̂i sophíāi toû theoû ouk égnō ho kósmos dià tē̂s sophías tòn theón, eudókēsen ho theòs dià tē̂s mōrías toû kērýgmatos sō̂sai toùs pisteúontas.

22
ἐπειδὴ καὶ ’Ιουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ ῞Ελληνες σοφίαν ζητοῦσιν,

epeidḕ kaì ’Ioudaîoi sēmeîa aitoûsin kaì ῞Ellēnes sophían zētoûsin,

23
ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, ’Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ μωρίαν,

hēmeîs dè kērýssomen Christòn estaurōménon, ’Ioudaíois mèn skándalon éthnesin dè mōrían,

24
αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ’Ιουδαίοις τε καὶ ῞Ελλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν·

autoîs dè toîs klētoîs, ’Ioudaíois te kaì ῞Ellēsin, Christòn theoû dýnamin kaì theoû sophían:

25
ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων.

hóti tò mōròn toû theoû sophṓteron tō̂n anthrṓpōn estín, kaì tò asthenès toû theoû ischyróteron tō̂n anthrṓpōn.

26
Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς·

Blépete gàr tḕn klē̂sin hymō̂n, adelphoí, hóti ou polloì sophoì katà sárka, ou polloì dynatoí, ou polloì eugeneîs:

27
ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά,

allà tà mōrà toû kósmou exeléxato ho theòs hína kataischýnēi toùs sophoús, kaì tà asthenē̂ toû kósmou exeléxato ho theòs hína kataischýnēi tà ischyrá,

28
καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ θεός, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ,

kaì tà agenē̂ toû kósmou kaì tà exouthenēména exeléxato ho theós, tà mḕ ónta, hína tà ónta katargḗsēi,

29
ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

hópōs mḕ kauchḗsētai pâsa sàrx enṓpion toû theoû.

30
ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ, ὃς ἐγενήθη σοφία ἡμῖν ἀπὸ θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις,

ex autoû dè hymeîs este en Christō̂i ’Iēsoû, hòs egenḗthē sophía hēmîn apò theoû, dikaiosýnē te kaì hagiasmòs kaì apolýtrōsis,

31
ἵνα καθὼς γέγραπται, ‘Ο καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω.

hína kathṑs gégraptai, ‘O kauchṓmenos en kyríōi kauchásthō.