Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthiens 13

New Testament
Chapter
Verses
1
’Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

’Eàn taîs glṓssais tō̂n anthrṓpōn lalō̂ kaì tō̂n angélōn, agápēn dè mḕ échō, gégona chalkòs ēchō̂n ḕ kýmbalon alalázon.

2
καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, κἂν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάναι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι.

kaì eàn échō prophēteían kaì eidō̂ tà mystḗria pánta kaì pâsan tḕn gnō̂sin, kàn échō pâsan tḕn pístin hṓste órē methistánai, agápēn dè mḕ échō, outhén eimi.

3
κἂν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυχήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

kàn psōmísō pánta tà hypárchontá mou, kaì eàn paradō̂ tò sō̂má mou hína kauchḗsōmai, agápēn dè mḕ échō, oudèn ōpheloûmai.

4
‘Η ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται ἡ ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

‘Ē agápē makrothymeî, chrēsteúetai hē agápē, ou zēloî, ou perpereúetai, ou physioûtai,

5
οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

ouk aschēmoneî, ou zēteî tà heautē̂s, ou paroxýnetai, ou logízetai tò kakón,

6
οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

ou chaírei epì tē̂i adikíāi, synchaírei dè tē̂i alētheíāi:

7
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

pánta stégei, pánta pisteúei, pánta elpízei, pánta hypoménei.

8
‘Η ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

‘Ē agápē oudépote píptei. eíte dè prophēteîai, katargēthḗsontai: eíte glō̂ssai, paúsontai: eíte gnō̂sis, katargēthḗsetai.

9
ἐκ μέρους γὰρ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

ek mérous gàr ginṓskomen kaì ek mérous prophēteúomen:

10
ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

hótan dè élthēi tò téleion, tò ek mérous katargēthḗsetai.

11
ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

hóte ḗmēn nḗpios, eláloun hōs nḗpios, ephrónoun hōs nḗpios, elogizómēn hōs nḗpios: hóte gégona anḗr, katḗrgēka tà toû nēpíou.

12
βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

blépomen gàr árti di’ esóptrou en ainígmati, tóte dè prósōpon pròs prósōpon: árti ginṓskō ek mérous, tóte dè epignṓsomai kathṑs kaì epegnṓsthēn.

13
νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

nynì dè ménei pístis, elpís, agápē, tà tría taûta: meízōn dè toútōn hē agápē.