Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthiens 14

New Testament
Chapter
Verses
1
Διώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.

Diṓkete tḕn agápēn, zēloûte dè tà pneumatiká, mâllon dè hína prophēteúēte.

2
ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ, οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια·

ho gàr lalō̂n glṓssēi ouk anthrṓpois laleî allà theō̂i, oudeìs gàr akoúei, pneúmati dè laleî mystḗria:

3
ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν.

ho dè prophēteúōn anthrṓpois laleî oikodomḕn kaì paráklēsin kaì paramythían.

4
ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ· ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ.

ho lalō̂n glṓssēi heautòn oikodomeî: ho dè prophēteúōn ekklēsían oikodomeî.

5
θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

thélō dè pántas hymâs laleîn glṓssais, mâllon dè hína prophēteúēte: meízōn dè ho prophēteúōn ḕ ho lalō̂n glṓssais, ektòs ei mḕ diermēneúēi, hína hē ekklēsía oikodomḕn lábēi.

6
Νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ;

Nŷn dé, adelphoí, eàn élthō pròs hymâs glṓssais lalō̂n, tí hymâs ōphelḗsō, eàn mḕ hymîn lalḗsō ḕ en apokalýpsei ḕ en gnṓsei ḕ en prophēteíāi ḕ en didachē̂i?

7
ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;

hómōs tà ápsycha phōnḕn didónta, eíte aulòs eíte kithára, eàn diastolḕn toîs phthóngois mḕ dō̂i, pō̂s gnōsthḗsetai tò auloúmenon ḕ tò kitharizómenon?

8
καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;

kaì gàr eàn ádēlon sálpinx phōnḕn dō̂i, tís paraskeuásetai eis pólemon?

9
οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.

hoútōs kaì hymeîs dià tē̂s glṓssēs eàn mḕ eúsēmon lógon dō̂te, pō̂s gnōsthḗsetai tò laloúmenon? ésesthe gàr eis aéra laloûntes.

10
τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσιν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον·

tosaûta ei týchoi génē phōnō̂n eisin en kósmōi, kaì oudèn áphōnon:

11
ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.

eàn oûn mḕ eidō̂ tḕn dýnamin tē̂s phōnē̂s, ésomai tō̂i laloûnti bárbaros kaì ho lalō̂n en emoì bárbaros.

12
οὕτως καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε.

hoútōs kaì hymeîs, epeì zēlōtaí este pneumátōn, pròs tḕn oikodomḕn tē̂s ekklēsías zēteîte hína perisseúēte.

13
διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ.

diò ho lalō̂n glṓssēi proseuchésthō hína diermēneúēi.

14
ἐὰν [γὰρ] προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν.

eàn [gàr] proseúchōmai glṓssēi, tò pneûmá mou proseúchetai, ho dè noûs mou ákarpós estin.

15
τί οὖν ἐστιν; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ· ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ.

tí oûn estin? proseúxomai tō̂i pneúmati, proseúxomai dè kaì tō̂i noḯ: psalō̂ tō̂i pneúmati, psalō̂ dè kaì tō̂i noḯ.

16
ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς ἐν πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ ’Αμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν;

epeì eàn eulogē̂is en pneúmati, ho anaplērō̂n tòn tópon toû idiṓtou pō̂s ereî tò ’Amḗn epì tē̂i sē̂i eucharistíāi, epeidḕ tí légeis ouk oîden?

17
σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται.

sỳ mèn gàr kalō̂s eucharisteîs, all’ ho héteros ouk oikodomeîtai.

18
εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ·

eucharistō̂ tō̂i theō̂i, pántōn hymō̂n mâllon glṓssais lalō̂:

19
ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ.

allà en ekklēsíāi thélō pénte lógous tō̂i noḯ mou lalē̂sai, hína kaì állous katēchḗsō, ḕ myríous lógous en glṓssēi.

20
’Αδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε.

’Adelphoí, mḕ paidía gínesthe taîs phresín, allà tē̂i kakíāi nēpiázete, taîs dè phresìn téleioi gínesthe.

21
ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι ’Εν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ’ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει κύριος.

en tō̂i nómōi gégraptai hóti ’En heteroglṓssois kaì en cheílesin hetérōn lalḗsō tō̂i laō̂i toútōi, kaì oud’ hoútōs eisakoúsontaí mou, légei kýrios.

22
ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν.

hṓste hai glō̂ssai eis sēmeîón eisin ou toîs pisteúousin allà toîs apístois, hē dè prophēteía ou toîs apístois allà toîs pisteúousin.

23
’Εὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;

’Eàn oûn synélthēi hē ekklēsía hólē epì tò autò kaì pántes lalō̂sin glṓssais, eisélthōsin dè idiō̂tai ḕ ápistoi, ouk eroûsin hóti maínesthe?

24
ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων,

eàn dè pántes prophēteúōsin, eisélthēi dé tis ápistos ḕ idiṓtēs, elénchetai hypò pántōn, anakrínetai hypò pántōn,

25
τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι ῎Οντως ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν.

tà kryptà tē̂s kardías autoû phanerà gínetai, kaì hoútōs pesṑn epì prósōpon proskynḗsei tō̂i theō̂i, apangéllōn hóti ῎Ontōs ho theòs en hymîn estin.

26
Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

Tí oûn estin, adelphoí? hótan synérchēsthe, hékastos psalmòn échei, didachḕn échei, apokálypsin échei, glō̂ssan échei, hermēneían échei: pánta pròs oikodomḕn ginésthō.

27
εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω·

eíte glṓssēi tis laleî, katà dýo ḕ tò pleîston treîs, kaì anà méros, kaì heîs diermēneuétō:

28
ἐὰν δὲ μὴ ᾖ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ θεῷ.

eàn dè mḕ ē̂i diermēneutḗs, sigátō en ekklēsíāi, heautō̂i dè laleítō kaì tō̂i theō̂i.

29
προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν·

prophē̂tai dè dýo ḕ treîs laleítōsan, kaì hoi álloi diakrinétōsan:

30
ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω.

eàn dè állōi apokalyphthē̂i kathēménōi, ho prō̂tos sigátō.

31
δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται,

dýnasthe gàr kath’ héna pántes prophēteúein, hína pántes manthánōsin kaì pántes parakalō̂ntai,

32
καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται·

kaì pneúmata prophētō̂n prophḗtais hypotássetai:

33
οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης. ‘Ως ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων,

ou gár estin akatastasías ho theòs allà eirḗnēs. ‘Ōs en pásais taîs ekklēsíais tō̂n hagíōn,

34
αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν· ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει.

hai gynaîkes en taîs ekklēsíais sigátōsan, ou gàr epitrépetai autaîs laleîn: allà hypotassésthōsan, kathṑs kaì ho nómos légei.

35
εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.

ei dé ti matheîn thélousin, en oíkōi toùs idíous ándras eperōtátōsan, aischròn gár estin gynaikì laleîn en ekklēsíāi.

36
ἢ ἀφ’ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν;

ḕ aph’ hymō̂n ho lógos toû theoû exē̂lthen, ḕ eis hymâs mónous katḗntēsen?

37
Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή·

Eí tis dokeî prophḗtēs eînai ḕ pneumatikós, epiginōskétō hà gráphō hymîn hóti kyríou estìn entolḗ:

38
εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοεῖται.

ei dé tis agnoeî, agnoeîtai.

39
ὥστε, ἀδελφοί [μου], ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις·

hṓste, adelphoí [mou], zēloûte tò prophēteúein, kaì tò laleîn mḕ kōlýete glṓssais:

40
πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω.

pánta dè euschēmónōs kaì katà táxin ginésthō.