Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 John 5:12

New Testament
Chapter
Verses
12
ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν· ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει.

ho échōn tòn hyiòn échei tḕn zōḗn: ho mḕ échōn tòn hyiòn toû theoû tḕn zōḕn ouk échei.