Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Thessalonians 1:8

New Testament
Chapter
Verses
8
ἀφ’ ὑμῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὐ μόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ [ἐν τῇ] ’Αχαΐᾳ, ἀλλ’ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ πίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ χρείαν ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι·

aph’ hymō̂n gàr exḗchētai ho lógos toû kyríou ou mónon en tē̂i Makedoníāi kaì [en tē̂i] ’Achaḯāi, all’ en pantì tópōi hē pístis hymō̂n hē pròs tòn theòn exelḗlythen, hṓste mḕ chreían échein hēmâs laleîn ti: