Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Corinthiens 1

New Testament
Chapter
Verses
1
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ’Ιησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ’Αχαΐᾳ·

Paûlos apóstolos Christoû ’Iēsoû dià thelḗmatos theoû, kaì Timótheos ho adelphós, tē̂i ekklēsíāi toû theoû tē̂i oúsēi en Korínthōi, sỳn toîs hagíois pâsin toîs oûsin en hólēi tē̂i ’Achaḯāi:

2
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ’Ιησοῦ Χριστοῦ.

cháris hymîn kaì eirḗnē apò theoû patròs hēmō̂n kaì kyríou ’Iēsoû Christoû.

3
Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως,

Eulogētòs ho theòs kaì patḕr toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû, ho patḕr tō̂n oiktirmō̂n kaì theòs pásēs paraklḗseōs,

4
ὁ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσῃ θλίψει διὰ τῆς παρακλήσεως ἧς παρακαλούμεθα αὐτοὶ ὑπὸ τοῦ θεοῦ·

ho parakalō̂n hēmâs epì pásēi tē̂i thlípsei hēmō̂n, eis tò dýnasthai hēmâs parakaleîn toùs en pásēi thlípsei dià tē̂s paraklḗseōs hē̂s parakaloúmetha autoì hypò toû theoû:

5
ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ παράκλησις ἡμῶν.

hóti kathṑs perisseúei tà pathḗmata toû Christoû eis hēmâs, hoútōs dià toû Christoû perisseúei kaì hē paráklēsis hēmō̂n.

6
εἴτε δὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως καὶ σωτηρίας· εἴτε παρακαλούμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παθημάτων ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν.

eíte dè thlibómetha, hypèr tē̂s hymō̂n paraklḗseōs kaì sōtērías: eíte parakaloúmetha, hypèr tē̂s hymō̂n paraklḗseōs tē̂s energouménēs en hypomonē̂i tō̂n autō̂n pathēmátōn hō̂n kaì hēmeîs páschomen.

7
καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν, εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων, οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως.

kaì hē elpìs hēmō̂n bebaía hypèr hymō̂n, eidótes hóti hōs koinōnoí este tō̂n pathēmátōn, hoútōs kaì tē̂s paraklḗseōs.

8
Οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἐν τῇ ’Ασίᾳ, ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν, ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν·

Ou gàr thélomen hymâs agnoeîn, adelphoí, hypèr tē̂s thlípseōs hēmō̂n tē̂s genoménēs en tē̂i ’Asíāi, hóti kath’ hyperbolḕn hypèr dýnamin ebarḗthēmen, hṓste exaporēthē̂nai hēmâs kaì toû zē̂n:

9
ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν, ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ’ ἑαυτοῖς ἀλλ’ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς·

allà autoì en heautoîs tò apókrima toû thanátou eschḗkamen, hína mḕ pepoithótes ō̂men eph’ heautoîs all’ epì tō̂i theō̂i tō̂i egeíronti toùs nekroús:

10
ὃς ἐκ τηλικούτων θανάτων ἐρρύσατο ἡμᾶς καὶ ῥύσεται, εἰς ὃν ἠλπίκαμεν καὶ ἔτι ῥύσεται,

hòs ek tēlikoútōn thanátōn errýsato hēmâs kaì rhýsetai, eis hòn ēlpíkamen kaì éti rhýsetai,

11
συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν.

synypourgoúntōn kaì hymō̂n hypèr hēmō̂n tē̂i deḗsei, hína ek pollō̂n prosṓpōn tò eis hēmâs chárisma dià pollō̂n eucharistēthē̂i hypèr hēmō̂n.

12
‘Η γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν, ὅτι ἐν ἁπλότητι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ θεοῦ, [καὶ] οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλ’ ἐν χάριτι θεοῦ, ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς.

‘Ē gàr kaúchēsis hēmō̂n haútē estín, tò martýrion tē̂s syneidḗseōs hēmō̂n, hóti en haplótēti kaì eilikrineíāi toû theoû, [kaì] ouk en sophíāi sarkikē̂i all’ en cháriti theoû, anestráphēmen en tō̂i kósmōi, perissotérōs dè pròs hymâs.

13
οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ’ ἢ ἃ ἀναγινώσκετε ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε,

ou gàr álla gráphomen hymîn all’ ḕ hà anaginṓskete ḕ kaì epiginṓskete, elpízō dè hóti héōs télous epignṓsesthe,

14
καθὼς καὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν καθάπερ καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου ’Ιησοῦ.

kathṑs kaì epégnōte hēmâs apò mérous, hóti kaúchēma hymō̂n esmen katháper kaì hymeîs hēmō̂n en tē̂i hēmérāi toû kyríou ’Iēsoû.

15
Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε,

Kaì taútēi tē̂i pepoithḗsei eboulómēn próteron pròs hymâs eltheîn, hína deutéran chárin schē̂te,

16
καὶ δι’ ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ’ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν ’Ιουδαίαν.

kaì di’ hymō̂n dieltheîn eis Makedonían, kaì pálin apò Makedonías eltheîn pròs hymâs kaì hyph’ hymō̂n propemphthē̂nai eis tḕn ’Ioudaían.

17
τοῦτο οὖν βουλόμενος μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἢ ἃ βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ᾖ παρ’ ἐμοὶ τὸ Ναὶ ναὶ καὶ τὸ Οὒ οὔ;

toûto oûn boulómenos mḗti ára tē̂i elaphríāi echrēsámēn? ḕ hà bouleúomai katà sárka bouleúomai, hína ē̂i par’ emoì tò Naì naì kaì tò Où oú?

18
πιστὸς δὲ ὁ θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν Ναὶ καὶ Οὔ.

pistòs dè ho theòs hóti ho lógos hēmō̂n ho pròs hymâs ouk éstin Naì kaì Oú.

19
ὁ τοῦ θεοῦ γὰρ υἱὸς ’Ιησοῦς Χριστὸς ὁ ἐν ὑμῖν δι’ ἡμῶν κηρυχθείς, δι’ ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιμοθέου, οὐκ ἐγένετο Ναὶ καὶ Οὔ, ἀλλὰ Ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν.

ho toû theoû gàr hyiòs ’Iēsoûs Christòs ho en hymîn di’ hēmō̂n kērychtheís, di’ emoû kaì Silouanoû kaì Timothéou, ouk egéneto Naì kaì Oú, allà Naì en autō̂i gégonen.

20
ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ Ναί· διὸ καὶ δι’ αὐτοῦ τὸ ’Αμὴν τῷ θεῷ πρὸς δόξαν δι’ ἡμῶν.

hósai gàr epangelíai theoû, en autō̂i tò Naí: diò kaì di’ autoû tò ’Amḕn tō̂i theō̂i pròs dóxan di’ hēmō̂n.

21
ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς θεός,

ho dè bebaiō̂n hēmâs sỳn hymîn eis Christòn kaì chrísas hēmâs theós,

22
ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.

ho kaì sphragisámenos hēmâs kaì doùs tòn arrabō̂na toû pneúmatos en taîs kardíais hēmō̂n.

23
’Εγὼ δὲ μάρτυρα τὸν θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον.

’Egṑ dè mártyra tòn theòn epikaloûmai epì tḕn emḕn psychḗn, hóti pheidómenos hymō̂n oukéti ē̂lthon eis Kórinthon.

24
οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε.

ouch hóti kyrieúomen hymō̂n tē̂s písteōs, allà synergoí esmen tē̂s charâs hymō̂n, tē̂i gàr pístei hestḗkate.