Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Corinthiens 6:8

New Testament
Chapter
Verses
1
Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς –

Synergoûntes dè kaì parakaloûmen mḕ eis kenòn tḕn chárin toû theoû déxasthai hymâs –

2
λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας –

légei gár, Kairō̂i dektō̂i epḗkousá sou kaì en hēmérāi sōtērías eboḗthēsá soi: idoù nŷn kairòs euprósdektos, idoù nŷn hēméra sōtērías –

3
μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία,

mēdemían en mēdenì didóntes proskopḗn, hína mḕ mōmēthē̂i hē diakonía,

4
ἀλλ’ ἐν παντὶ συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις,

all’ en pantì synistánontes heautoùs hōs theoû diákonoi, en hypomonē̂i pollē̂i, en thlípsesin, en anánkais, en stenochōríais,

5
ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις,

en plēgaîs, en phylakaîs, en akatastasíais, en kópois, en agrypníais, en nēsteíais,

6
ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ,

en hagnótēti, en gnṓsei, en makrothymíāi, en chrēstótēti, en pneúmati hagíōi, en agápēi anypokrítōi,

7
ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ· διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν,

en lógōi alētheías, en dynámei theoû: dià tō̂n hóplōn tē̂s dikaiosýnēs tō̂n dexiō̂n kaì aristerō̂n,

8
διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς,

dià dóxēs kaì atimías, dià dysphēmías kaì euphēmías: hōs plánoi kaì alētheîs,

9
ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι,

hōs agnooúmenoi kaì epiginōskómenoi, hōs apothnḗiskontes kaì idoù zō̂men, hōs paideuómenoi kaì mḕ thanatoúmenoi,

10
ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

hōs lypoúmenoi aeì dè chaírontes, hōs ptōchoì polloùs dè ploutízontes, hōs mēdèn échontes kaì pánta katéchontes.

11
Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται·

Tò stóma hēmō̂n anéōigen pròs hymâs, Korínthioi, hē kardía hēmō̂n peplátyntai:

12
οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν·

ou stenochōreîsthe en hēmîn, stenochōreîsthe dè en toîs splánchnois hymō̂n:

13
τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς.

tḕn dè autḕn antimisthían, hōs téknois légō, platýnthēte kaì hymeîs.

14
Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;

Mḕ gínesthe heterozygoûntes apístois: tís gàr metochḕ dikaiosýnēi kaì anomíāi? ḕ tís koinōnía phōtì pròs skótos?

15
τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελιάρ, ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου;

tís dè symphṓnēsis Christoû pròs Beliár, ḕ tís merìs pistō̂i metà apístou?

16
τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ἡμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐσμεν ζῶντος· καθὼς εἶπεν ὁ θεὸς ὅτι ’Ενοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός.

tís dè synkatáthesis naō̂i theoû metà eidṓlōn? hēmeîs gàr naòs theoû esmen zō̂ntos: kathṑs eîpen ho theòs hóti ’Enoikḗsō en autoîs kaì emperipatḗsō, kaì ésomai autō̂n theós, kaì autoì ésontaí mou laós.

17
διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε· κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς,

diò exélthate ek mésou autō̂n kaì aphorísthēte, légei kýrios, kaì akathártou mḕ háptesthe: kagṑ eisdéxomai hymâs,

18
καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει κύριος παντοκράτωρ.

kaì ésomai hymîn eis patéra, kaì hymeîs ésesthé moi eis hyioùs kaì thygatéras, légei kýrios pantokrátōr.