Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Peter 3:2

New Testament
Chapter
Verses
2
μνησθῆναι τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος·

mnēsthē̂nai tō̂n proeirēménōn rhēmátōn hypò tō̂n hagíōn prophētō̂n kaì tē̂s tō̂n apostólōn hymō̂n entolē̂s toû kyríou kaì sōtē̂ros: