Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Thessaloniciens 2:16

New Testament
Chapter
Verses
1
’Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ’ αὐτόν,

’Erōtō̂men dè hymâs, adelphoí, hypèr tē̂s parousías toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû kaì hēmō̂n episynagōgē̂s ep’ autón,

2
εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δι’ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου.

eis tò mḕ tachéōs saleuthē̂nai hymâs apò toû noòs mēdè throeîsthai mḗte dià pneúmatos mḗte dià lógou mḗte di’ epistolē̂s hōs di’ hēmō̂n, hōs hóti enéstēken hē hēméra toû kyríou.

3
μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,

mḗ tis hymâs exapatḗsēi katà mēdéna trópon: hóti eàn mḕ élthēi hē apostasía prō̂ton kaì apokalyphthē̂i ho ánthrōpos tē̂s anomías, ho hyiòs tē̂s apōleías,

4
ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός.

ho antikeímenos kaì hyperairómenos epì pánta legómenon theòn ḕ sébasma, hṓste autòn eis tòn naòn toû theoû kathísai, apodeiknýnta heautòn hóti éstin theós.

5
Οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν;

Ou mnēmoneúete hóti éti ṑn pròs hymâs taûta élegon hymîn?

6
καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ.

kaì nŷn tò katéchon oídate, eis tò apokalyphthē̂nai autòn en tō̂i heautoû kairō̂i.

7
τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας· μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται.

tò gàr mystḗrion ḗdē energeîtai tē̂s anomías: mónon ho katéchōn árti héōs ek mésou génētai.

8
καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ κύριος [’Ιησοῦς] ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ,

kaì tóte apokalyphthḗsetai ho ánomos, hòn ho kýrios [’Iēsoûs] aneleî tō̂i pneúmati toû stómatos autoû kaì katargḗsei tē̂i epiphaneíāi tē̂s parousías autoû,

9
οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους

hoû estin hē parousía kat’ enérgeian toû Satanâ en pásēi dynámei kaì sēmeíois kaì térasin pseúdous

10
καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ’ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς.

kaì en pásēi apátēi adikías toîs apollyménois, anth’ hō̂n tḕn agápēn tē̂s alētheías ouk edéxanto eis tò sōthē̂nai autoús.

11
καὶ διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει,

kaì dià toûto pémpei autoîs ho theòs enérgeian plánēs eis tò pisteûsai autoùs tō̂i pseúdei,

12
ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ.

hína krithō̂sin pántes hoi mḕ pisteúsantes tē̂i alētheíāi allà eudokḗsantes tē̂i adikíāi.

13
‘Ημεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, ὅτι εἵλατο ὑμᾶς ὁ θεὸς ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας,

‘Ēmeîs dè opheílomen eucharisteîn tō̂i theō̂i pántote perì hymō̂n, adelphoì ēgapēménoi hypò kyríou, hóti heílato hymâs ho theòs aparchḕn eis sōtērían en hagiasmō̂i pneúmatos kaì pístei alētheías,

14
εἰς ὃ ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ.

eis hò ekálesen hymâs dià toû euangelíou hēmō̂n, eis peripoíēsin dóxēs toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû.

15
ἄρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν.

ára oûn, adelphoí, stḗkete, kaì krateîte tàs paradóseis hàs edidáchthēte eíte dià lógou eíte di’ epistolē̂s hēmō̂n.

16
Αὐτὸς δὲ ὁ κύριος ἡμῶν ’Ιησοῦς Χριστὸς καὶ [ὁ] θεὸς ὁ πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν χάριτι,

Autòs dè ho kýrios hēmō̂n ’Iēsoûs Christòs kaì [ho] theòs ho patḕr hēmō̂n, ho agapḗsas hēmâs kaì doùs paráklēsin aiōnían kaì elpída agathḕn en cháriti,

17
παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας καὶ στηρίξαι ἐν παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαθῷ.

parakalésai hymō̂n tàs kardías kaì stēríxai en pantì érgōi kaì lógōi agathō̂i.