Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 1:26

New Testament
Chapter
Verses
26
καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

kaì édōkan klḗrous autoîs, kaì épesen ho klē̂ros epì Maththían, kaì synkatepsēphísthē metà tō̂n héndeka apostólōn.