Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Actes 23:22

New Testament
Chapter
Verses
1
ἀτενίσας δὲ τῷ συνεδρίῳ ὁ Παῦλος εἶπεν, ῎Ανδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας.

atenísas dè tō̂i synedríōi ho Paûlos eîpen, ῎Andres adelphoí, egṑ pásēi syneidḗsei agathē̂i pepolíteumai tō̂i theō̂i áchri taútēs tē̂s hēméras.

2
ὁ δὲ ἀρχιερεὺς ‘Ανανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόμα.

ho dè archiereùs ‘Ananías epétaxen toîs parestō̂sin autō̂i týptein autoû tò stóma.

3
τότε ὁ Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν, Τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός, τοῖχε κεκονιαμένε· καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον, καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι;

tóte ho Paûlos pròs autòn eîpen, Týptein se méllei ho theós, toîche kekoniaméne: kaì sỳ káthēi krínōn me katà tòn nómon, kaì paranomō̂n keleúeis me týptesthai?

4
οἱ δὲ παρεστῶτες εἶπαν, Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς;

hoi dè parestō̂tes eîpan, Tòn archieréa toû theoû loidoreîs?

5
ἔφη τε ὁ Παῦλος, Οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς· γέγραπται γὰρ ὅτι ῎Αρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.

éphē te ho Paûlos, Ouk ḗidein, adelphoí, hóti estìn archiereús: gégraptai gàr hóti ῎Archonta toû laoû sou ouk ereîs kakō̂s.

6
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, ῎Ανδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι.

Gnoùs dè ho Paûlos hóti tò hèn méros estìn Saddoukaíōn tò dè héteron Pharisaíōn ékrazen en tō̂i synedríōi, ῎Andres adelphoí, egṑ Pharisaîós eimi, hyiòs Pharisaíōn: perì elpídos kaì anastáseōs nekrō̂n egṑ krínomai.

7
τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος.

toûto dè autoû laloûntos egéneto stásis tō̂n Pharisaíōn kaì Saddoukaíōn, kaì eschísthē tò plē̂thos.

8
Σαδδουκαῖοι μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι ἀνάστασιν μήτε ἄγγελον μήτε πνεῦμα, Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα.

Saddoukaîoi mèn gàr légousin mḕ eînai anástasin mḗte ángelon mḗte pneûma, Pharisaîoi dè homologoûsin tà amphótera.

9
ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη, καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ· εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελος

egéneto dè kraugḕ megálē, kaì anastántes tinès tō̂n grammatéōn toû mérous tō̂n Pharisaíōn diemáchonto légontes, Oudèn kakòn heurískomen en tō̂i anthrṓpōi toútōi: ei dè pneûma elálēsen autō̂i ḕ ángelos

10
Πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ’ αὐτῶν ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν, ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν.

Pollē̂s dè ginoménēs stáseōs phobētheìs ho chilíarchos mḕ diaspasthē̂i ho Paûlos hyp’ autō̂n ekéleusen tò stráteuma katabàn harpásai autòn ek mésou autō̂n, ágein te eis tḕn parembolḗn.

11
Τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ ὁ κύριος εἶπεν, θάρσει, ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς ’Ιερουσαλὴμ οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς ‘Ρώμην μαρτυρῆσαι.

Tē̂i dè epioúsēi nyktì epistàs autō̂i ho kýrios eîpen, thársei, hōs gàr diemartýrō tà perì emoû eis ’Ierousalḕm hoútō se deî kaì eis ‘Rṓmēn martyrē̂sai.

12
Γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴν οἱ ’Ιουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πίειν ἕως οὗ ἀποκτείνωσιν τὸν Παῦλον.

Genoménēs dè hēméras poiḗsantes systrophḕn hoi ’Ioudaîoi anethemátisan heautoùs légontes mḗte phageîn mḗte píein héōs hoû apokteínōsin tòn Paûlon.

13
ἦσαν δὲ πλείους τεσσαράκοντα οἱ ταύτην τὴν συνωμοσίαν ποιησάμενοι·

ē̂san dè pleíous tessarákonta hoi taútēn tḕn synōmosían poiēsámenoi:

14
οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν, ’Αναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον.

hoítines proselthóntes toîs archiereûsin kaì toîs presbytérois eîpan, ’Anathémati anethematísamen heautoùs mēdenòs geúsasthai héōs hoû apokteínōmen tòn Paûlon.

15
νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.

nŷn oûn hymeîs emphanísate tō̂i chiliárchōi sỳn tō̂i synedríōi hópōs katagágēi autòn eis hymâs hōs méllontas diaginṓskein akribésteron tà perì autoû: hēmeîs dè prò toû engísai autòn hétoimoí esmen toû aneleîn autón.

16
’Ακούσας δὲ ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὴν ἐνέδραν παραγενόμενος καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειλεν τῷ Παύλῳ.

’Akoúsas dè ho hyiòs tē̂s adelphē̂s Paúlou tḕn enédran paragenómenos kaì eiselthṑn eis tḕn parembolḕn apḗngeilen tō̂i Paúlōi.

17
προσκαλεσάμενος δὲ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατονταρχῶν ἔφη, Τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς τὸν χιλίαρχον, ἔχει γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ.

proskalesámenos dè ho Paûlos héna tō̂n hekatontarchō̂n éphē, Tòn neanían toûton apágage pròs tòn chilíarchon, échei gàr apangeîlaí ti autō̂i.

18
ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τὸν χιλίαρχον καὶ φησίν, ‘Ο δέσμιος Παῦλος προσκαλεσάμενός με ἠρώτησεν τοῦτον τὸν νεανίσκον ἀγαγεῖν πρὸς σέ, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι.

ho mèn oûn paralabṑn autòn ḗgagen pròs tòn chilíarchon kaì phēsín, ‘O désmios Paûlos proskalesámenós me ērṓtēsen toûton tòn neanískon agageîn pròs sé, échontá ti lalē̂saí soi.

19
ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας κατ’ ἰδίαν ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν ὃ ἔχεις ἀπαγγεῖλαί μοι;

epilabómenos dè tē̂s cheiròs autoû ho chilíarchos kaì anachōrḗsas kat’ idían epyntháneto, Tí estin hò écheis apangeîlaí moi?

20
εἶπεν δὲ ὅτι Οἱ ’Ιουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ.

eîpen dè hóti Hoi ’Ioudaîoi synéthento toû erōtē̂saí se hópōs aúrion tòn Paûlon katagágēis eis tò synédrion hōs méllon ti akribésteron pynthánesthai perì autoû.

21
σὺ οὖν μὴ πεισθῇς αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσιν γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσαράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀνέλωσιν αὐτόν, καὶ νῦν εἰσιν ἕτοιμοι προσδεχόμενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.

sỳ oûn mḕ peisthē̂is autoîs: enedreúousin gàr autòn ex autō̂n ándres pleíous tessarákonta, hoítines anethemátisan heautoùs mḗte phageîn mḗte pieîn héōs hoû anélōsin autón, kaì nŷn eisin hétoimoi prosdechómenoi tḕn apò soû epangelían.

22
ὁ μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον παραγγείλας μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός με.

ho mèn oûn chilíarchos apélyse tòn neanískon parangeílas mēdenì eklalē̂sai hóti taûta enephánisas prós me.

23
Καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν ἑκατονταρχῶν εἶπεν, ‘Ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως Καισαρείας, καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα καὶ δεξιολάβους διακοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός,

Kaì proskalesámenos dýo tinàs tō̂n hekatontarchō̂n eîpen, ‘Etoimásate stratiṓtas diakosíous hópōs poreuthō̂sin héōs Kaisareías, kaì hippeîs hebdomḗkonta kaì dexiolábous diakosíous, apò trítēs hṓras tē̂s nyktós,

24
κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσι πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα,

ktḗnē te parastē̂sai hína epibibásantes tòn Paûlon diasṓsōsi pròs Phḗlika tòn hēgemóna,

25
γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν τὸν τύπον τοῦτον·

grápsas epistolḕn échousan tòn týpon toûton:

26
Κλαύδιος Λυσίας τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν.

Klaúdios Lysías tō̂i kratístōi hēgemóni Phḗliki chaírein.

27
Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τῶν ’Ιουδαίων καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ’ αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλάμην, μαθὼν ὅτι ‘Ρωμαῖός ἐστιν·

Tòn ándra toûton syllēmphthénta hypò tō̂n ’Ioudaíōn kaì méllonta anaireîsthai hyp’ autō̂n epistàs sỳn tō̂i strateúmati exeilámēn, mathṑn hóti ‘Rōmaîós estin:

28
βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν·

boulómenós te epignō̂nai tḕn aitían di’ hḕn enekáloun autō̂i katḗgagon eis tò synédrion autō̂n:

29
ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν, μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα.

hòn heûron enkaloúmenon perì zētēmátōn toû nómou autō̂n, mēdèn dè áxion thanátou ḕ desmō̂n échonta énklēma.

30
μηνυθείσης δέ μοι ἐπιβουλῆς εἰς τὸν ἄνδρα ἔσεσθαι ἐξ αὐτῶν ἔπεμψα πρὸς σέ, παραγγείλας καὶ τοῖς κατηγόροις λέγειν πρὸς αὐτὸν ἐπὶ σοῦ.

mēnytheísēs dé moi epiboulē̂s eis tòn ándra ésesthai ex autō̂n épempsa pròs sé, parangeílas kaì toîs katēgórois légein pròs autòn epì soû.

31
Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται κατὰ τὸ διατεταγμένον αὐτοῖς ἀναλαβόντες τὸν Παῦλον ἤγαγον διὰ νυκτὸς εἰς τὴν ’Αντιπατρίδα·

Hoi mèn oûn stratiō̂tai katà tò diatetagménon autoîs analabóntes tòn Paûlon ḗgagon dià nyktòs eis tḕn ’Antipatrída:

32
τῇ δὲ ἐπαύριον ἐάσαντες τοὺς ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεμβολήν·

tē̂i dè epaúrion eásantes toùs hippeîs apérchesthai sỳn autō̂i hypéstrepsan eis tḕn parembolḗn:

33
οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν Καισάρειαν καὶ ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι παρέστησαν καὶ τὸν Παῦλον αὐτῷ.

hoítines eiselthóntes eis tḕn Kaisáreian kaì anadóntes tḕn epistolḕn tō̂i hēgemóni paréstēsan kaì tòn Paûlon autō̂i.

34
ἀναγνοὺς δὲ καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχείας ἐστὶν καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας,

anagnoùs dè kaì eperōtḗsas ek poías eparcheías estìn kaì pythómenos hóti apò Kilikías,

35
Διακούσομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται· κελεύσας ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ ‘Ηρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν.

Diakoúsomaí sou, éphē, hótan kaì hoi katḗgoroí sou paragénōntai: keleúsas en tō̂i praitōríōi toû ‘Ērṓidou phylássesthai autón.