Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Colossians 4:8

New Testament
Chapter
Verses
8
ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν,

hòn épempsa pròs hymâs eis autò toûto, hína gnō̂te tà perì hēmō̂n kaì parakalésēi tàs kardías hymō̂n,