Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Éphésiens 1

New Testament
Chapter
Verses
1
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ’Ιησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν [ἐν ’Εφέσῳ] καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ·

Paûlos apóstolos Christoû ’Iēsoû dià thelḗmatos theoû toîs hagíois toîs oûsin [en ’Ephésōi] kaì pistoîs en Christō̂i ’Iēsoû:

2
χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ’Ιησοῦ Χριστοῦ.

cháris hymîn kaì eirḗnē apò theoû patròs hēmō̂n kaì kyríou ’Iēsoû Christoû.

3
Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ,

Eulogētòs ho theòs kaì patḕr toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû, ho eulogḗsas hēmâs en pásēi eulogíāi pneumatikē̂i en toîs epouraníois en Christō̂i,

4
καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ,

kathṑs exeléxato hēmâs en autō̂i prò katabolē̂s kósmou, eînai hēmâs hagíous kaì amṓmous katenṓpion autoû en agápēi,

5
προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ ’Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,

proorísas hēmâs eis hyiothesían dià ’Iēsoû Christoû eis autón, katà tḕn eudokían toû thelḗmatos autoû,

6
εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ,

eis épainon dóxēs tē̂s cháritos autoû hē̂s echarítōsen hēmâs en tō̂i ēgapēménōi,

7
ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ,

en hō̂i échomen tḕn apolýtrōsin dià toû haímatos autoû, tḕn áphesin tō̂n paraptōmátōn, katà tò ploûtos tē̂s cháritos autoû,

8
ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει

hē̂s eperísseusen eis hēmâs en pásēi sophíāi kaì phronḗsei

9
γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ

gnōrísas hēmîn tò mystḗrion toû thelḗmatos autoû, katà tḕn eudokían autoû hḕn proétheto en autō̂i

10
εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῷ,

eis oikonomían toû plērṓmatos tō̂n kairō̂n, anakephalaiṓsasthai tà pánta en tō̂i Christō̂i, tà epì toîs ouranoîs kaì tà epì tē̂s gē̂s: en autō̂i,

11
ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ,

en hō̂i kaì eklērṓthēmen prooristhéntes katà próthesin toû tà pánta energoûntos katà tḕn boulḕn toû thelḗmatos autoû,

12
εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ·

eis tò eînai hēmâs eis épainon dóxēs autoû toùs proēlpikótas en tō̂i Christō̂i:

13
ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ,

en hō̂i kaì hymeîs akoúsantes tòn lógon tē̂s alētheías, tò euangélion tē̂s sōtērías hymō̂n, en hō̂i kaì pisteúsantes esphragísthēte tō̂i pneúmati tē̂s epangelías tō̂i hagíōi,

14
ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ.

hós estin arrabṑn tē̂s klēronomías hēmō̂n, eis apolýtrōsin tē̂s peripoiḗseōs, eis épainon tē̂s dóxēs autoû.

15
Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ’ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ ’Ιησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

Dià toûto kagṓ, akoúsas tḕn kath’ hymâs pístin en tō̂i kyríōi ’Iēsoû kaì tḕn agápēn tḕn eis pántas toùs hagíous,

16
οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,

ou paúomai eucharistō̂n hypèr hymō̂n mneían poioúmenos epì tō̂n proseuchō̂n mou,

17
ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δώῃ ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ,

hína ho theòs toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû, ho patḕr tē̂s dóxēs, dṓēi hymîn pneûma sophías kaì apokalýpseōs en epignṓsei autoû,

18
πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας [ὑμῶν] εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις,

pephōtisménous toùs ophthalmoùs tē̂s kardías [hymō̂n] eis tò eidénai hymâs tís estin hē elpìs tē̂s klḗseōs autoû, tís ho ploûtos tē̂s dóxēs tē̂s klēronomías autoû en toîs hagíois,

19
καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ

kaì tí tò hyperbállon mégethos tē̂s dynámeōs autoû eis hēmâs toùs pisteúontas katà tḕn enérgeian toû krátous tē̂s ischýos autoû

20
ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις

hḕn enḗrgēsen en tō̂i Christō̂i egeíras autòn ek nekrō̂n, kaì kathísas en dexiā̂i autoû en toîs epouraníois

21
ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι·

hyperánō pásēs archē̂s kaì exousías kaì dynámeōs kaì kyriótētos kaì pantòs onómatos onomazoménou ou mónon en tō̂i aiō̂ni toútōi allà kaì en tō̂i méllonti:

22
καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ,

kaì pánta hypétaxen hypò toùs pódas autoû, kaì autòn édōken kephalḕn hypèr pánta tē̂i ekklēsíāi,

23
ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου.

hḗtis estìn tò sō̂ma autoû, tò plḗrōma toû tà pánta en pâsin plērouménou.