Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Ephesians 1:15

New Testament
Chapter
Verses
15
Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας τὴν καθ’ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ ’Ιησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,

Dià toûto kagṓ, akoúsas tḕn kath’ hymâs pístin en tō̂i kyríōi ’Iēsoû kaì tḕn agápēn tḕn eis pántas toùs hagíous,