Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Éphésiens 3:13

New Testament
Chapter
Verses
1
Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ [’Ιησοῦ] ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν

Toútou chárin egṑ Paûlos ho désmios toû Christoû [’Iēsoû] hypèr hymō̂n tō̂n ethnō̂n

2
εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς,

eí ge ēkoúsate tḕn oikonomían tē̂s cháritos toû theoû tē̂s dotheísēs moi eis hymâs,

3
[ὅτι] κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ,

[hóti] katà apokálypsin egnōrísthē moi tò mystḗrion, kathṑs proégrapsa en olígōi,

4
πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ,

pròs hò dýnasthe anaginṓskontes noē̂sai tḕn sýnesín mou en tō̂i mystēríōi toû Christoû,

5
ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι,

hò hetérais geneaîs ouk egnōrísthē toîs hyioîs tō̂n anthrṓpōn hōs nŷn apekalýphthē toîs hagíois apostólois autoû kaì prophḗtais en pneúmati,

6
εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου,

eînai tà éthnē synklēronóma kaì sýssōma kaì symmétocha tē̂s epangelías en Christō̂i ’Iēsoû dià toû euangelíou,

7
οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

hoû egenḗthēn diákonos katà tḕn dōreàn tē̂s cháritos toû theoû tē̂s dotheísēs moi katà tḕn enérgeian tē̂s dynámeōs autoû.

8
ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ,

emoì tō̂i elachistotérōi pántōn hagíōn edóthē hē cháris haútē, toîs éthnesin euangelísasthai tò anexichníaston ploûtos toû Christoû,

9
καὶ φωτίσαι [πάντας] τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι,

kaì phōtísai [pántas] tís hē oikonomía toû mystēríou toû apokekrymménou apò tō̂n aiṓnōn en tō̂i theō̂i tō̂i tà pánta ktísanti,

10
ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ,

hína gnōristhē̂i nŷn taîs archaîs kaì taîs exousíais en toîs epouraníois dià tē̂s ekklēsías hē polypoíkilos sophía toû theoû,

11
κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ ’Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν,

katà próthesin tō̂n aiṓnōn hḕn epoíēsen en tō̂i Christō̂i ’Iēsoû tō̂i kyríōi hēmō̂n,

12
ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ.

en hō̂i échomen tḕn parrēsían kaì prosagōgḕn en pepoithḗsei dià tē̂s písteōs autoû.

13
διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν.

diò aitoûmai mḕ enkakeîn en taîs thlípsesín mou hypèr hymō̂n, hḗtis estìn dóxa hymō̂n.

14
Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα,

Toútou chárin kámptō tà gónatá mou pròs tòn patéra,

15
ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται,

ex hoû pâsa patrià en ouranoîs kaì epì gē̂s onomázetai,

16
ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον,

hína dō̂i hymîn katà tò ploûtos tē̂s dóxēs autoû dynámei krataiōthē̂nai dià toû pneúmatos autoû eis tòn ésō ánthrōpon,

17
κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι,

katoikē̂sai tòn Christòn dià tē̂s písteōs en taîs kardíais hymō̂n, en agápēi errizōménoi kaì tethemeliōménoi,

18
ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ ὕψος καὶ βάθος,

hína exischýsēte katalabésthai sỳn pâsin toîs hagíois tí tò plátos kaì mē̂kos kaì hýpsos kaì báthos,

19
γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ.

gnō̂naí te tḕn hyperbállousan tē̂s gnṓseōs agápēn toû Christoû, hína plērōthē̂te eis pân tò plḗrōma toû theoû.

20
Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν,

Tō̂i dè dynaménōi hypèr pánta poiē̂sai hyperekperissoû hō̂n aitoúmetha ḕ nooûmen katà tḕn dýnamin tḕn energouménēn en hēmîn,

21
αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν.

autō̂i hē dóxa en tē̂i ekklēsíāi kaì en Christō̂i ’Iēsoû eis pásas tàs geneàs toû aiō̂nos tō̂n aiṓnōn: amḗn.