Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Ephesians 5:2

New Testament
Chapter
Verses
2
καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.

kaì peripateîte en agápēi, kathṑs kaì ho Christòs ēgápēsen hēmâs kaì parédōken heautòn hypèr hēmō̂n prosphoràn kaì thysían tō̂i theō̂i eis osmḕn euōdías.